ການປາກົດຕົວ ແລະ ພາລະກິດພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ

ການປາກົດຕົວ ແລະ ພາລະກິດພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ

ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ ໄດ້ສະແດງຄວາມຈິງຫຼາກຫຼາຍປະການນ, ເປີດຄວາມຈິງ ແລະ ຄວາມລຶກລັບທຸກຢ່າງໃນພຣະຄຳພີອອກ ແລະ ເປີດເຜີຍເລື່ອງລາວລີ້ລັບກ່ຽວກັບພາລະກິດສາມຂັ້ນຕອນຂອງພຣະເຈົ້າ, ຄວາມລຶກລັບຂອງການທີ່ພຣະອົງກາຍມາເປັນເນື້ອໜັງ, ຄວາມລຶກລັບຂອງພາລະກິດແຫ່ງການພິພາກສາຂອງພຣະອົງໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ແລະ ອື່ນໆອີກ ຕໍ່ມະນຸດ. ສິ່ງນີ້ຢືນຢັນວ່າ ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດເປັນພຣະເຢຊູເຈົ້າທີ່ໄດ້ກັບຄືນມາ ແລະ ພຣະອົງເປັນການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົ້າໃນຍຸກສຸດທ້າຍ.

ປຶ້ມພຣະກິດຕິຄຸນ