​ແອັບ​ຄຣິສຕະຈັກຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ

ຟັງສຽງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ​ແລະ ຍິນດີຕ້ອນຮັບ​ການສະເດັດ​ກັບ​ມາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຍຊູເຈົ້າ!

ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.
​ເພງ​ສັນລະເສີນ​ພຣະທໍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ເພງສັນລະເສີນຄຣິສຕະຈັກ

​ເພງ​ສັນລະ​ເສີນ​ໃໝ່​ສຸດ

​ອາ​ລະ​ບໍ້າ​ເພງ​ສັນລະ​ເສີນ

​ເພງ​​ໃໝ່​ຂອງອານາຈັກ

​​ແທຣັກ​​ເພງສັນລະເສີນ