ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.
ຕົ້ນ​ກຳ​ເນີ​ດ ​ແລະ ການພັດທະນາ​ຄຣິສຕະຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ 48:27
ຕົ້ນ​ກຳ​ເນີ​ດ ​ແລະ ການພັດທະນາ​ຄຣິສຕະຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ

ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ພຣະເຍຊູເຄີຍສັນຍາກັບຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງວ່າ “ແລະ ເມື່ອເຮົາໄປຈັດຕຽມສະຖານທີ່ໄວ້ໃຫ້ພວກທ່ານແລ້ວ ເຮົາຈະກັບຄືນມາອີກ ແລະ ຮັບເອົາພວກທ່ານໄປບ່ອນເຮົາຢູ່. ດ້ວຍວ່າເຮົາຢູ່ບ່ອນໃດ ບ່ອນນັ້ນກໍຈະມີພວກທ່ານຢູ່ເຊັ່ນກັນ” (ໂຢຮັນ 14:3). ນອກນັ້ນ ພຣະອົງຍັງທຳນວາຍໄວ້ວ່າ “ດ້ວຍວ່າ ຟ້າແມບເຫຼື້ອມຈາກທິດຕາເວັນອອກ ຍັງເຫຼື້ອມໄປເຖິງທິດຕາເວັນຕົກ, ການສະເດັດມາຂອງບຸດມະນຸດກໍຈະເປັນດັ່ງນັ້ນ” (ມັດທາຍ 24:27).

ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ>
ເບິ່ງການປາກົດຂອງພຣະເຈົ້າໃນການພິພາກສາ ແລະ ການຕີສອນຂອງພຣະອົງ
ເບິ່ງການປາກົດຂອງພຣະເຈົ້າໃນການພິພາກສາ ແລະ ການຕີສອນຂອງພຣະອົງ
ພາກສະເໜີໂດຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບປະຫວັດຂອງການປາກົດຕົວ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະຄຣິດໃນຍຸກສຸດທ້າຍໃນປະເທດຈີນ
ພາກສະເໜີໂດຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບປະຫວັດຂອງການປະກົດຕົວ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະຄຣິສໃນຍຸກສຸດທ້າຍໃນປະເທດຈີນ
The Spreading of Almighty God’s Kingdom Gospel in China
The Spreading of Almighty God’s Kingdom Gospel in China
Woe to Those Who Crucify God Once Again
Woe to Those Who Crucify God Once Again
Church-life-42
Church-life-43
Church-life-44
Church-life-45
Church-life-46
Church-life-47
Church-life-48
Church-life-49
Church-life-41
Church-life-42
Church-life-43
Church-life-44
Church-life-45
Church-life-46
Church-life-47
Church-life-48
Church-life-49
Church-life-41
Spreading The Gospel-43
Spreading The Gospel-41
Spreading The Gospel-42
Spreading The Gospel-44
Spreading The Gospel-45
Spreading The Gospel-46
Spreading The Gospel-47
Spreading The Gospel-49
Spreading The Gospel-48
Spreading The Gospel-43
Spreading The Gospel-41
Spreading The Gospel-42
Spreading The Gospel-44
Spreading The Gospel-45
Spreading The Gospel-46
Spreading The Gospel-47
Spreading The Gospel-49
Spreading The Gospel-48
Singing And Dancing-50
Singing And Dancing-51
Singing And Dancing-52
Singing And Dancing-53
Singing And Dancing-54
Singing And Dancing-55
Singing And Dancing-56
Singing And Dancing-57
Singing And Dancing-58
Singing And Dancing-50
Singing And Dancing-51
Singing And Dancing-52
Singing And Dancing-53
Singing And Dancing-54
Singing And Dancing-55
Singing And Dancing-56
Singing And Dancing-57
Singing And Dancing-58

ສາຍ​ດ່ວນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນ:

ສະ​ແດງ​ເພີ່ມ​ເຕີມ

​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ

​ເຊື່ອ​ມຕໍ່​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ
ຕິດຕາມພວກເຮົາ
​ຝາກ​ຂໍ້ຄວາມ