ພຣະ​ເຈົ້າ​ອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ​ແລະ ຄຣິສຕະຈັກຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ

ເພີ່ມເຕີມ

ຕົ້ນກຳເນີດ ແລະ ການພັດທະນາຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ

ໃນຍຸກແຫ່ງພຣະຄຸນ ພຣະເຍຊູເຄີຍສັນຍາກັບຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງວ່າ “ແລະ ເມື່ອເຮົາໄປຈັດຕຽມສະຖານທີ່ໄວ້ໃຫ້ພວກທ່ານແລ້ວ ເຮົາຈະກັບຄືນມາອີກ ແລະ ຮັບເອົາພວກທ່ານໄປບ່ອນເຮົາຢູ່. ດ້ວຍວ່າເຮົາຢູ່ບ່ອນໃດ ບ່ອນນັ້ນກໍຈະມີພວກທ່ານຢູ່ເຊັ່ນກັນ” (ໂຢຮັນ 14:3). ນອກນັ້ນ ພຣະອົງຍັງທຳນວາຍໄວ້ວ່າ “ດ້ວຍວ່າ ຟ້າແມບເຫຼື້ອມຈາກທິດຕາເວັນອອກ ຍັງເຫຼື້ອມໄປເຖິງທິດຕາເວັນຕົກ, ການສະເດັດມາຂອງບຸດມະນຸດກໍຈະເປັນດັ່ງນັ້ນ” (ມັດທາຍ 24:27).

ອາລະບໍາຮູບຄຣິສຕະຈັກ

  • ຊີວິດຄຣິສຕະຈັກ
  • ເຜິຍແຜ່ພຣະກິດຕິຄຸນ
  • ການຮ້ອງເພງ ແລະ ການຟ້ອນລຳ

​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ

ສາຍດ່ວນກ່ຽວກັບພຣະກິດຕິຄຸນ

  • ອາຊີ
  • ເອີຣົບ
  • ໂອເຊອານີ
  • ອາເມຣິກາ
ສະແດງເພີ່ມເຕີມ

ວິທີການຕິດຕໍ່ອື່ນໆ

+856-20-7665-1359 contact.lo@kingdomsalvation.org

​ຝາກຂໍ້ຄວາມ