ພຣະທຳປະຈຳວັນຂອງພຣະເຈົ້າ

ພຣະທຳປະຈຳວັນຂອງພຣະເຈົ້າ

ໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ມີເນື່ອຫາທີ່ຄັດເລືອກມາຈາກໜັງສືພຣະທຳປາກົດໃນຮ່າງກາຍ. ເພື່ອວ່າຄົນທີ່ຖືກເລືອກຂອງພຣະເຈົ້າຈະສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມຈິງ ແລະ ການສະໜອງປະຈຳວັນສຳລັບຊີວິດຈາກພຣະທຳຂອງພຣະອົງ, ຍອດພຣະທຳເຫຼົ່ານີ້ຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ເຊິ່ງມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດຕໍ່ການເຂົ້າສູ່ຊີວິດຂອງຄົນ, ຢູ່ໃນນີ້ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກເປັນພິເສດເພື່ອຄວາມຍິນດີຂອງຄົນ, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຮັກຄວາຈິງເຂົ້າໃຈມັນ, ດຳລົງຊີວິດຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ ແລະ ຖືກພຣະເຈົ້າຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສົມບູນ. ຍອດພຣະທຳເຫຼົ່ານີ້ຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນການສະແດງອອກເຖິງຄວາມຈິງ; ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ພວກມັນແມ່ນຄະຕິພົດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງຊີວິດ ແລະ ບໍ່ມີພຣະທຳໃດທີ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຄົນຫຼາຍກວ່ານີ້. ຖ້າເຈົ້າສາມາດຮັບເອົາຂໍ້ໜຶ່ງຂອງພຣະທຳເຫຼົ່ານີ້ແຕ່ລະວັນໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ, ນີ້ກໍເປັນໂຊກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງເຈົ້າ ແລະ ເຈົ້າແມ່ນໄດ້ຮັບພອນຈາກພຣະເຈົ້າ.

ພຣະຄຳຂອງພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ