​ແອັບ​ຄຣິສຕະຈັກຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ

ຟັງສຽງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ​ແລະ ຍິນດີຕ້ອນຮັບ​ການສະເດັດ​ກັບ​ມາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຍຊູເຈົ້າ!

ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

What Is the Difference Between Christianity and The Church of Almighty God?

Christianity and The Church of Almighty God believe in the same God. People who understand the history of religion know that Judaism in Israel was born of the work that Jehovah God did in the Age of Law. Christianity, Catholicism, and Eastern Orthodoxy were all churches that emerged after the incarnate Lord Jesus did the work of redemption. The Church of Almighty God came to be when God became flesh during the last days to do the work of judgment. Christians in the Age of Grace read the Old and New Testament of the Bible, and Christians of The Church of Almighty God in the Age of Kingdom now read The Word Appears in the Flesh, which was personally spoken by God in the last days. Christianity abides by the work of redemption that the Lord Jesus did in the Age of Grace, and The Church of Almighty God accepts the work of judgment of the last days of the returned Lord Jesus, Almighty God. The difference between Christianity and The Church of Almighty God is that Christianity abides by the work that God did during the Age of Law and the Age of Grace, whereas The Church of Almighty God abides by the work of judgment beginning from the house of God that God has carried out during the last days. The differences between Christianity and The Church of Almighty God are akin to the differences between Christianity and Judaism: During the Age of Grace, the Lord Jesus carried out the work of mankind’s redemption upon the foundation of the work of the Old Testament Age of Law. But the chief priests, scribes, and Pharisees of Judaism did not recognize that the Lord Jesus was the incarnation of Jehovah, that He was the Messiah they were waiting for. They stubbornly clung to the laws and commandments of the Old Testament proclaimed by Jehovah God. They also crucified the merciful Lord Jesus, who had saved mankind, thus offending God’s disposition. God then discarded the whole of Judaism, which clung to the laws of the Old Testament, and turned His salvation to the Gentiles—who, after accepting and following the Lord Jesus, formed the churches of the New Testament, which were also called Christianity. Meanwhile, the Jews, who clung only to the work of Jehovah God of the Old Testament Age of Law and rejected the work of redemption of the Lord Jesus, formed what is called Judaism. From this it can be seen that Christianity and The Church of Almighty God believe in the same God—the Lord who created the heavens and the earth and all things. It’s just that the name and work of God people hold to are different: The Church of Almighty God abides by the new name of God during the Age of Kingdom, and accepts the new work carried out by God during the last days, while Christianity holds to the name of God during the Age of Grace, and accepts the old work that God did during previous ages. This is the most important difference between Christianity and The Church of Almighty God. The God that both believe in, however, is the same: The only true God who created the heavens and the earth and all things. This is a fact that no one can distort or deny!

Many Christians believe that they need only accept the Lord Jesus’ work of redemption to enter the kingdom of heaven, and need not also accept the work of judgment of Almighty God of the last days. Such conceptions are completely wrong. During the Age of Grace, the Lord Jesus did the work of redemption. People were saved because of their faith, and were no longer condemned by the law and put to death because of their transgressions. Yet the Lord Jesus only forgave man’s sins, and did not pardon or resolve man’s sinful nature. The satanic dispositions within people—the arrogance and conceitedness, selfishness and greed, crookedness and deceitfulness, and rebelliousness and opposition against God—still existed. People had yet to be completely cleansed, saved, and gained by God. Thus, the Lord Jesus said many times that He must return. In many places in the Bible it is prophesied that God shall return and perform judgment, bringing the saints into the kingdom of heaven. The incarnate Almighty God of the last days has expressed all truths for the purification and salvation of mankind, and has carried out the new work of judgment beginning from the house of God upon the foundation of the work of redemption of the Lord Jesus. It is in order to resolve mankind’s sinful nature, and to allow mankind to completely free himself from the bondage and constraints of sin, live out the likeness of the real man and be gained by God, and enter the beautiful destination prepared for mankind by God. It can be said that the work of redemption carried out by the Lord Jesus is the foundation of the work of salvation of God of the last days, while the work of judgment of the last days is the core and the focus of the work of salvation of God. This is the stage of work that is most crucial and important to the salvation of mankind. Only those who accept Almighty God’s work of judgment of the last days shall have the chance to be saved and enter the kingdom of heaven and become those who are caught up before God. Today, some people in the various denominations of the religious world have seen that Almighty God is the return of the Lord Jesus during the last days, and thus they have accepted and begun to follow Almighty God. Some unbelievers have also accepted Almighty God because of the truths expressed by Almighty God. These people who believe in Almighty God make up The Church of Almighty God. Under the guidance and shepherding of Christ of the last days, Almighty God, the Christians of The Church of Almighty God have, through experiencing and putting into practice the words of Almighty God, gradually come to understand many truths, and have clearly seen the source and substance of mankind’s corruption. Under the judgment and chastisement of God’s words, people have really and actually tasted God’s righteous and unoffendable disposition. Because they know God, they have gradually come to fear God and shun evil, and live according to God’s words. With their understanding of the truth, people’s knowledge of God has gradually deepened, their obedience to God has become ever greater, and they have put more and more truths into practice. Without realizing it, these people will have completely freed themselves from sin and attained holiness. The Christians who do not accept the new work of Almighty God, meanwhile, still believe in Christianity. They hold to the name of the Lord Jesus, abide by the teachings of the Bible, and have long since been cast into darkness by God, losing the care and protection of God. This is a recognized fact. If people insist on not repenting, and blindly condemn and oppose the Lord Jesus returned during the last days, Almighty God, and refuse to accept Almighty God’s work of judgment of the last days, then ultimately, they shall all be eliminated by God’s work.

ເນື່ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ