​ແອັບ​ຄຣິສຕະຈັກຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ

ຟັງສຽງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ​ແລະ ຍິນດີຕ້ອນຮັບ​ການສະເດັດ​ກັບ​ມາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຍຊູເຈົ້າ!

ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

Lao Christian Song | “ພາລະກິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ສຳເລັດແລ້ວ”

ວິ​ດີ​ໂອ​ການ​ເຕັ້ນລໍາ ​ແລະ ​​ເພງ   1492  

ຄຳ​ແນະນຳ

Lao Christian Song |“ພາລະກິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ສຳເລັດແລ້ວ”

ພວກເຮົາ ຜູ້ເຊິ່ງຕິດຕາມພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ

ໄດ້ເປັນພະຍານຕໍ່ຈັກກະວານທັງໝົດ:

ພາລະກິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ສຳເລັດແລ້ວ

ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ປະກົດໃນເນື້ອໜັງ,

ສຳແດງຄວາມຈິງເພື່ອຊ່ວຍມະນຸດຊາດ.

ພວກເຮົາໄດ້ຍິນສຽງຂອງເຈົ້າບ່າວ,

ພວກເຮົາຖືກຍົກຂຶ້ນຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ.

ໃນທີ່ສຸດ ພວກເຮົາກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານລ້ຽງຂອງພຣະເມສານ້ອຍ,

ໄດ້ເຂົ້າສູ່ການຝຶກຝົນແຫ່ງອານາຈັກ.

ການພິພາກສາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນກັບຄົວເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້າ,

ອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງຖືກເປີດເຜີຍອອກທັງໝົດ.

ຄວາມຈິງແຫ່ງພຣະທຳຂອງພຣະອົງໄດ້ເອົາຊະນະພວກເຮົາ,

ພວກເຮົາລົ້ມລົງຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ ແລະ ນະມັດສະການພຣະອົງ.

ຫົວໃຈ ແລະ ຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາ

ຖືກເປີດເຜີຍຢ່າງສົມບູນໂດຍພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ.

ຜ່ານການທົດລອງ ແລະ ການຫຼໍ່ຫຼອມຂອງພຣະເຈົ້າ,

ອຸປະນິໄສທີ່ເສື່ອມຊາມຂອງພວກເຮົາກໍໄດ້ຮັບການຊໍາລະ.

ຜ່ານການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າ

ພວກເຮົາເຫັນຄວາມຊອບທຳ ແລະ ຄວາມບໍລິສຸດຂອງພຣະອົງ.

ຜູ້ຄົນຂອງພຣະເຈົ້າເຊື່ອຟັງຕໍ່ໜ້າພຣະອົງ,

ແລະ ຊື່ສັດຕໍ່ພຣະເຈົ້າຈົນຕາຍ.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ເອົາຊະນະຊາຕານໃນທຸກໆດ້ານ,

ສ້າງກຸ່ມຄົນແຫ່ງຜູ້ຊະນະ.

ພວກເຮົາ ຜູ້ເຊິ່ງຕິດຕາມພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ

ເປັນພະຍານຕໍ່ຈັກກະວານທັງໝົດ:

ພາລະກິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ສຳເລັດແລ້ວ,

ພຣະອົງໄດ້ຮັບພຣະລັດສະໝີຢ່າງເຕັມປ່ຽມແລ້ວ.

ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ເປີດເຜີຍ

ການພິພາກສາແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ,

ເລີ່ມຕົ້ນຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ.

ທຸກນິກາຍອົດຫິວຢ່າງຮ້າຍແຮງ,

ທຸກຄົນຖືກບັງຄັບໃຫ້ສະແຫວງຫາຫົນທາງທີ່ແທ້ຈິງ.

ຍິງພົມມະຈັນທີ່ສະຫຼາດໄດ້ຍິນພຣະສຸລະສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ

ແລະ ຖືກຍົກຂຶ້ນຕໍ່ໜ້າພຣະອົງ ກ່ອນໜ້າໄພພິບັດ.

ທຸກຄົນທີ່ປະຕິເສດທີ່ຈະຍອມຮັບພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ

ຈະຈົມລົງໄປໃນໄພພິບັດ.

ພຣະເຈົ້າຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ

ແລະ ປ່ຽມດ້ວຍສະຕິປັນຍາໃນພາລະກິດຂອງພຣະອົງ,

ພຣະອົງຈັດແບ່ງທຸກຄົນຕາມປະເພດຂອງພວກເຂົາ.

ທຸກຊົນຊາດ ແລະ ທຸກຄົນມາຫາແສງສະຫວ່າງ,

ຍອມຢູ່ຕໍ່ໜ້າບັນລັງຂອງພຣະເຈົ້າ.

ທິວທັດຂອງອານາຈັກແມ່ນສົດໃສຢ່າງບໍ່ມີບ່ອນສິ້ນສຸດ,

ເຊິ່ງສະແດງເຖິງພາບອັນແຮງກ້າ.

ໄພພິບັດຈະທຳລາຍລ້າງມະນຸດທີ່ຊົ່ວຮ້າຍ,

ໂດຍເປີດເຜີຍຄວາມຊອບທຳ ແລະ ຄວາມສະຫງ່າງາມຂອງພຣະເຈົ້າ.

ພຣະທຳທຸກຂໍ້ຂອງພຣະເຈົ້າກຳລັງຖືກປະຕິບັດ,

ພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າຈະສຳເລັດທຸກສິ່ງຢ່າງ.

ອານາຈັກຂອງພຣະຄຣິດໄດ້ປະກົດຂຶ້ນເທິງແຜ່ນດິນໂລກ,

ພຣະເຈົ້າດຳລົງຢູ່ຮ່ວມກັບຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ.

ພວກເຮົາ ຜູ້ເຊິ່ງຕິດຕາມພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ

ເປັນພະຍານຕໍ່ຈັກກະວານທັງໝົດ:

ພາລະກິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ສຳເລັດແລ້ວ,

ພຣະອົງໄດ້ຮັບພຣະລັດສະໝີຢ່າງເຕັມປ່ຽມແລ້ວ.

ພວກເຮົາ ຜູ້ເຊິ່ງຕິດຕາມພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ

ເປັນພະຍານຕໍ່ຈັກກະວານທັງໝົດ:

ພາລະກິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ສຳເລັດແລ້ວ,

ພຣະອົງໄດ້ຮັບພຣະລັດສະໝີຢ່າງເຕັມປ່ຽມແລ້ວ.

ພຣະອົງໄດ້ຮັບພຣະລັດສະໝີຢ່າງເຕັມປ່ຽມແລ້ວ.

ຈາກໜັງສື ຕິດຕາມພຣະເມສານ້ອຍ ແລະ ຮ້ອງເພງໃໝ່

ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການປະກົດຕົວ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ການສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະເຍຊູເຈົ້າ, ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ. ຄຣິສຕະຈັກດັ່ງກ່າວຖືກກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໂດຍພຣະອົງເອງ ແລະ ແນ່ນອນວ່າບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍມະນຸດຄົນໃດ. ທຸກມື້ນີ້, ຮູບເງົາກ່ຽວກັບພຣະກິດຕິຄຸນຫຼາຍຊະນິດ, ວິດີໂອການອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ວິດີໂອການເຕັ້ນລໍາ ແລະ ເພງ, ວຽກງານຮ້ອງເພງປະສານສຽງ, ລະຄອນເພງ, ວິດີໂອເພງ ແລະ ວິດີໂອເພງສັນລະເສີນ ແລະ ອື່ນໆທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ໄປທົ່ວໂລກຜ່ານອິນເຕີເນັດ. ແກະຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ. ຈາກພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າພຣະທໍາທັງໝົດທີ່ສະແດງໂດຍພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດແມ່ນຄວາມຈິງ ແລະ ແມ່ນສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ. ຕາບໃດທີ່ທ່ານອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ທ່ານຈະເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ປະກົດຕົວແລ້ວ!

CAG Hymns-ແອັບເພງໃໝ່ຂອງສາດສະໜາຈັກAPP

ຄຳຖະແຫຼງພິເສດ: ວິດີໂອນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເປັນເນື້ອຫາທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລໂດຍຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ນັກສະແດງທີ່ປະກົດໃນວິດີໂອນີ້ກຳລັງສະແດງແບບບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໃດໆ. ການແຈກຢາຍວິດີໂອນີ້ໃຫ້ພາກສ່ວນທີສາມໃດໆກໍຕາມແມ່ນບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລໃດໆທັງສິ້ນ; ພວກເຮົາຫວັງວ່າທຸກຄົນຈະແບ່ງປັນ ແລະ ແຈກຢາຍມັນໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ. ກະລຸນາໃຫ້ເຄຣດິດແກ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃນເວລາແຈກຢາຍມັນ. ໂດຍບໍ່ມີການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ບໍ່ມີອົງການ, ກຸ່ມສັງຄົມ ຫຼື ບຸກຄົນໃດຈະສາມາດປ່ຽນແປງ ຫຼື ບິດເບືອນເນື້ອຫາຂອງວິດີໂອນີ້ໄດ້.