ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

เพลงคริสเตียน | “ເພງແຫ່ງຄວາມຮັກທີ່ຫວານຊື່ນ” | ຂອບພຣະຄຸນ ແລະ ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າສໍາລັບຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ

​ຊຸດ​ວິດີ​ໂອ​ເພງ   3335  

ຄຳ​ແນະນຳ

ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມໃດໆ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ: http://bit.ly/32ldgnm

เพลงคริสเตียน | “ເພງແຫ່ງຄວາມຮັກທີ່ຫວານຊື່ນ” | ຂອບພຣະຄຸນ ແລະ ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າສໍາລັບຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ

ຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງລີ້ລັບໃນຫົວໃຈຂອງຂ້ານ້ອຍ.

ຄວາມຮັກນັ້ນນໍາພາໃຫ້ຂ້ານ້ອຍຍັບເຂົ້າໃກ້ພຣະອົງຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ

ໃນແບບທີ່ຫວານຊື່ນທີ່ສຸດ.

ການຄຳນຶງເຖິງຫົວໃຈແລະຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງ

ເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຂອງຂ້ານ້ອຍຫວານຊື່ນຍິ່ງຂຶ້ນ.

ຂ້ານ້ອຍຮັບໃຊ້ພຣະອົງດ້ວຍຈິດໃຈ

ຂ້ານ້ອຍບໍ່ຕ້ອງການສິ່ງໃດອີກເລີຍ.

ພຣະທຳຂອງພຣະອົງຊີ້ນໍາຫົວໃຈຂອງຂ້ານ້ອຍ

ແລະຂ້ານ້ອຍຈະຕິດຕາມບາດກ້າວຂອງພຣະອົງ.

ຂ້ານ້ອຍຈະນໍາຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງເຂົ້າສູ່ຊີວິດ

ເຮັດໃຫ້ພຣະອົງພໍໃຈຄືຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ພຣະອົງໄດ້ນໍາຂ້ານ້ອຍໄປບ່ອນທີ່ດີກວ່າ

ອານາຈັກທີ່ມີພຽງພຣະອົງແລະຂ້ານ້ອຍ.

ບໍ່ມີຄວາມກັງວົນໃດໆ.

ພຣະທຳຂອງພຣະອົງຊໍາລະລ້າງຄວາມເສື່ອມຊາມຂອງຂ້ານ້ອຍ

ພຣະທຳເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຕື່ມເຕັມຫົວໃຈຂອງຂ້ານ້ອຍ.

ຂ້ານ້ອຍຮັກພຣະອົງໂອຂ້ານ້ອຍຮັກພຣະອົງ

ພຣະທຳຂອງພຣະອົງເປັນສ່ວນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງຂ້ານ້ອຍ.

ຊ່າງໂຊກດີທີ່ຖືກພຣະອົງຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນ.

ຂ້ານ້ອຍຈະຮັກພຣະອົງແລະສັນລະເສີນພຣະອົງຕະຫຼອດໄປ.

ຮາເລລູຢາ-ຮາເລລູຢາ! ຮາເລລູຢາ-ຮາເລລູຢາ!

ຮາເລລູຢາ-ຮາເລລູຢາ! ສັນລະເສີນຈົ່ງມີແກ່ພຣະເຈົ້າ.

ຄວາມຮັກຂອງພວກຂ້ານ້ອຍເຮັດໃຫ້ພວກຂ້ານ້ອຍຢູ່ຮ່ວມກັນ

ຢ່າງໃກ້ຊິດແລະມີຄວາມສຸກ.

ຂ້ານ້ອຍເຂົ້າໃຈຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງ

ແລະເຊື່ອຟັງຄວາມປະສົງນັ້ນຢ່າງແນ່ນອນ.

ຂ້ານ້ອຍຈະບໍ່ຕໍ່ຕ້ານຫຼືແຍກອອກຈາກພຣະອົງຈັກເທື່ອ

ຂ້ານ້ອຍຈະດຳລົງຊີວິດຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະອົງຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຂ້ານ້ອຍຕຶກຕອງໃນພຣະທຳຂອງພຣະອົງ

ຂ້ານ້ອຍເຊີດຊູໃນສິ່ງທີ່ພຣະອົງເປັນ, ພຣະເຈົ້າຜູ້ເປັນທີ່ຮັກ.

ພຣະທຳຂອງພຣະອົງຊໍາລະລ້າງຄວາມເສື່ອມຊາມຂອງຂ້ານ້ອຍ

ພຣະທຳເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຕື່ມເຕັມຫົວໃຈຂອງຂ້ານ້ອຍ.

ຂ້ານ້ອຍຮັກພຣະອົງໂອຂ້ານ້ອຍຮັກພຣະອົງ

ພຣະທຳຂອງພຣະອົງເປັນສ່ວນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງຂ້ານ້ອຍ.

ຊ່າງໂຊກດີທີ່ຖືກພຣະອົງຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນ.

ຂ້ານ້ອຍຈະຮັກພຣະອົງແລະສັນລະເສີນພຣະອົງຕະຫຼອດໄປ.

ຮາເລລູຢາ-ຮາເລລູຢາ! ຮາເລລູຢາ-ຮາເລລູຢາ!

ຮາເລລູຢາ-ຮາເລລູຢາ! ສັນລະເສີນຈົ່ງມີແກ່ພຣະເຈົ້າ.

ຮາເລລູຢາ-ຮາເລລູຢາ! ຮາເລລູຢາ-ຮາເລລູຢາ!

ຮາເລລູຢາ-ຮາເລລູຢາ! ສັນລະເສີນຈົ່ງມີແກ່ພຣະເຈົ້າ.

ຈາກເພງ ຕິດຕາມພຣະເມສານ້ອຍ ແລະ ຮ້ອງເພງໃໝ່

ຟ້າແມບເຫຼື້ອມ ທິດຕາເວັນອອກ, ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການປາກົດຕົວ ແລະ ກິດຈະການຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ການກັບມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະເຍຊູ, ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ. ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນປະກອບມີຜູ້ຄົນທັງໝົດທີ່ຍອມຮັບເອົາກິດຈະການຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ແລະ ຜູ້ຖືກເອົາຊະນະໃຈ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນໂດຍພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນຖືກກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດເອງ ແລະ ພຣະອົງເປັນຜູ້ນຳພາເໝືອນດັ່ງຄົນລ້ຽງແກະ. ແນ່ນອນວ່າຄຣິສຕະຈັກບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍມະນຸດ. ພຣະຄຣິດຄືຄວາມຈິງ, ຄືວິທີທາງ ແລະ ຄືຊີວິດ. ແກະຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ. ເມື່ອທ່ານອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ທ່ານຈະເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ປາກົດຕົວແລ້ວ.

ພວກເຮົາຍິນດີໃຫ້ທ່ານດາວໂຫຼດແອັບຂອງຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ.

CAG Hymns-ແອັບເພງໃໝ່ຂອງສາດສະໜາຈັກAPP

ຄຳຖະແຫຼງພິເສດ: ວິດີໂອນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເປັນເນື້ອຫາທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ໂດຍຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ນັກສະແດງທີ່ປາກົດໃນວິດີໂອນີ້ກຳລັງສະແດງແບບບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໃດໆ. ວິດີໂອນີ້ຈະບໍ່ອະນຸດຍາດໃຫ້ແຈກຢາຍຕໍ່ໃຫ້ພາກສ່ວນທີສາມເພື່ອຫວັງຜົນກຳໄລໃດໆທັງສິ້ນ; ພວກເຮົາຫວັງວ່າທຸກຄົນຈະແບ່ງປັນ ແລະ ແຈກຢາຍມັນໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ. ກະລຸນາໃຫ້ເຄຣດິດແກ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃນເວລາແຈກຢາຍມັນ. ໂດຍບໍ່ມີການຍິນຍອມເຫັນດີນໍາຈາກຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ບໍ່ມີອົງການ, ກຸ່ມສັງຄົມ ຫຼື ບຸກຄົນໃດຈະສາມາດປ່ຽນແປງ ຫຼື ບິດເບືອນເນື້ອຫາຂອງວິດີໂອນີ້ໄດ້.

ດາວໂຫຼດແອັບຟຣີ

Wonderful Videos Guide You to Understand God’s Work

ດາວໂຫຼດແອັບຟຣີ

Wonderful Videos Guide You to Understand God’s Work

ວິ​ດີ​ໂອ​ໃໝ່ສຸດ​ໃນຊີຣີ​ອື່ນໆ