​ແອັບ​ຄຣິສຕະຈັກຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ

ຟັງສຽງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ​ແລະ ຍິນດີຕ້ອນຮັບ​ການສະເດັດ​ກັບ​ມາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຍຊູເຈົ້າ!

ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

Lao Christian Song l “ພວກເຮົາເຕົ້າໂຮມກັນດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີເພື່ອສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ”

ວິ​ດີ​ໂອ​ການ​ເຕັ້ນລໍາ ​ແລະ ​​ເພງ   1436  

ຄຳ​ແນະນຳ

Lao Christian Song l “ພວກເຮົາເຕົ້າໂຮມກັນດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີເພື່ອສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ”

ຈົ່ງສັນລະເສີນ ແລະ ຊື່ນຊົມຍິນດີ!

ຈົ່ງສັນລະເສີນ ແລະ ຊື່ນຊົມຍິນດີ!

ຈົ່ງສັນລະເສີນ ແລະ ຊື່ນຊົມຍິນດີ!

ຈົ່ງສັນລະເສີນ ແລະ ຊື່ນຊົມຍິນດີ!

ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົ້າເປັນຕາຮັກຫຼາຍ.

ມັນຄືໜ້າທີ່ຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະເປັນພະຍານໃຫ້ກັບພຣະເຈົ້າ

ແລະ ສັນລະເສີນພຣະອົງ.

ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງເອີຍ, ຍິນດີຫຼາຍທີ່ໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນ.

ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຕີກອງ, ຮ້ອງເພງ ແລະ ເຕັ້ນລໍາ.

ພວກເຮົາສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າທີ່ຢູ່ໃນເນື້ອໜັງ

ເມື່ອພຣະອົງເລີ່ມຕົ້ນຍຸກໃໝ່.

ພຣະເຈົ້າປະຕິບັດພາລະກິດດ້ວຍຕົວພຣະອົງເອງ

ແລະ ກ່າວທ່າມກາງມະນຸດ,

ພຣະອົງພິພາກສາຄວາມບໍ່ຍຸຕິທຳຂອງມະນຸດ

ແລະ ເປີດເຜີຍຄວາມເສື່ອມຊາມຂອງພວກເຂົາ.

ພວກເຮົາເປັນພະຍານການປະກົດຕົວຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ໜ້າກັນ.

ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົ້າມີຄວາມເມດຕາ, ຊອບທຳ ແລະ ສະຫງ່າງາມ.

ພວກເຮົາໂຮຮ້ອງ ແລະ ພວກເຮົາສັນລະເສີນ!

ພຣະລັດສະໝີຈົ່ງມີແກ່ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ!

ຍົກສຽງຂອງພວກເຮົາຂຶ້ນເພື່ອສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ

ແລະ ພວກເຮົາຈະມີກຳລັງ! ເຮ້!

ຄວາມປິຕິຍິນດີໃຫຍ່ຂຶ້ນ ເມື່ອພວກເຮົາຮ້ອງ ແລະ ເຕັ້ນ.

ມີພຽງແຕ່ຄົນທີ່ສັນລະເສີນດ້ວຍໃຈຈິງເທົ່ານັ້ນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າ.

ຮີບໄວ, ເປັນພະຍານໃຫ້ກັບພຣະເຈົ້າ ແລະ ສັນລະເສີນພຣະອົງ!

ພວກເຮົາຍອມຮັບການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າ,

ແລະ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຊໍາລະລ້າງ

ແລະ ການເຮັດໃຫ້ສົມບູນຈາກພຣະອົງ.

ພວກເຮົາເປັນສຸກຫຼາຍ,

ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມລອດພົ້ນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຈາກພຣະອົງ.

ຈົ່ງສັນລະເສີນ ແລະ ຊື່ນຊົມຍິນດີ!

ຈົ່ງສັນລະເສີນ ແລະ ຊື່ນຊົມຍິນດີ!

ຈົ່ງສັນລະເສີນ ແລະ ຊື່ນຊົມຍິນດີ!

ຈົ່ງສັນລະເສີນ ແລະ ຊື່ນຊົມຍິນດີ!

ອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົ້າເປັນຕາຮັກຫຼາຍ.

ມັນຄືໜ້າທີ່ຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະເປັນພະຍານໃຫ້ກັບພຣະເຈົ້າ

ແລະ ສັນລະເສີນພຣະອົງ.

ການກະທຳຂອງພຣະເຈົ້າຖືກເປີດເຜີຍຢ່າງສົມບູນ.

ພຣະເຈົ້າປ່ຽມດ້ວຍສະຕິປັນຍາ ແລະ ລິດທານຸພາບສູງສຸດ,

ພຣະອົງໄດ້ສ້າງກຸ່ມຄົນຂອງຜູ້ຊະນະ,

ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊາຕານອັບອາຍດ້ວຍຄວາມຜ່າຍແພ້ໃນທຸກໆດ້ານ.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ສະແດງຄວາມກະລຸນາ ແລະ ພຣະຄຸນໃຫ້ກັບມະນຸດ

ດ້ວຍຄວາມລອດພົ້ນຂອງພຣະອົງ.

ພວກເຮົາກົ້ມລົງດ້ວຍໃຈຈິງເພື່ອນະມັດສະການ. ເຮ້!

ພວກເຮົາຈະຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້ພຣະເຈົ້າຕະຫຼອດເວລາ;

ທຸກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນການຊົງສ້າງຈະໂຮຮ້ອງຫາຄວາມປິຕິຍິນດີ.

ພວກເຮົາມອບຫົວໃຈທີ່ແທ້ຈິງຂອງພວກເຮົາເພື່ອສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ.

ພວກເຮົາສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ

ຍ້ອນພຣະລັດສະໝີຂອງພຣະອົງແມ່ນຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ.

ພວກເຮົາເຕົ້າໂຮມກັນດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີເພື່ອສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ!

ພວກເຮົາເຕົ້າໂຮມກັນດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີເພື່ອສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ!

ພວກເຮົາເຕົ້າໂຮມກັນດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີເພື່ອສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ!

ພວກເຮົາເຕົ້າໂຮມກັນດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີເພື່ອສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ!

ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ, ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ!

ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ, ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ!

ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການປະກົດຕົວ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ການສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະເຍຊູເຈົ້າ, ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ. ຄຣິສຕະຈັກດັ່ງກ່າວຖືກກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໂດຍພຣະອົງເອງ ແລະ ແນ່ນອນວ່າບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍມະນຸດຄົນໃດ. ທຸກມື້ນີ້, ຮູບເງົາກ່ຽວກັບພຣະກິດຕິຄຸນຫຼາຍຊະນິດ, ວິດີໂອການອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ວິດີໂອການເຕັ້ນລໍາ ແລະ ເພງ, ວຽກງານຮ້ອງເພງປະສານສຽງ, ລະຄອນເພງ, ວິດີໂອເພງ ແລະ ວິດີໂອເພງສັນລະເສີນ ແລະ ອື່ນໆທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ໄປທົ່ວໂລກຜ່ານອິນເຕີເນັດ. ແກະຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ. ຈາກພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າພຣະທໍາທັງໝົດທີ່ສະແດງໂດຍພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດແມ່ນຄວາມຈິງ ແລະ ແມ່ນສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ. ຕາບໃດທີ່ທ່ານອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ທ່ານຈະເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ປະກົດຕົວແລ້ວ!

ຄຳ​ຖະ​ແຫຼງພິ​ເສດ: ວິດີ​ໂອ​ນີ້​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ເປັນເນື້ອຫາ​ທີ່​ບໍ່​ຫວັງ​ຜົນ​ກຳ​ໄລ​ໂດຍ​ຄຣິສຕະຈັກຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ນັກສະ​ແດງ​ທີ່​ປະກົດ​ໃນວິ​ດີ​ໂອ​ນີ້​ກຳລັງ​ສະ​ແດງ​ແບບ​ບໍ່​ຫວັງ​ຜົນ​ກຳໄລ ​ແລະ ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄ່າ​ຈ້າງ​​ໃດໆ. ການ​ແຈກ​ຢາຍ​ວິ​ດີ​ໂອ​ນີ້​ໃຫ້​ພາກສ່ວນ​ທີ​ສາມ​ໃດໆ​ກໍ​ຕາມ​ແມ່ນ​ບໍ່​ຫວັງ​ຜົນ​ກຳ​ໄລໃດໆທັງສິ້ນ; ພວກ​ເຮົາ​ຫວັງວ່າ​ທຸກ​ຄົນ​ຈະ​ແບ່ງປັນ ​ແລະ ​ແຈກ​ຢາຍ​ມັນ​​ໂດຍ​ບໍ່​ຄິດ​ຄ່າ. ກະລຸນາ​ໃຫ້​ເຄຣດິດ​ແກ່​ແຫຼ່ງຂໍ້​ມູນ​ໃນ​ເວລາ​ແຈກ​ຢາຍ​ມັນ. ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຍິນ​ຍອມ​ເຫັນ​ດີ​ຈາກຄຣິສຕະຈັກຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ບໍ່​ມີ​ອົງການ, ກຸ່ມ​ສັງຄົມ ຫຼື ບຸກຄົນ​ໃດ​ຈະ​ສາມາດປ່ຽນ​ແປງ ຫຼື ບິດ​ເບືອນ​ເນື້ອ​ຫາ​ຂອງ​ວິ​ດີ​ໂອນີ້​ໄດ້.