ເພງຄຣິດສະຕຽນ “ຊ່າງມີຄວາມສຸກໃນຊີວິດຄຣິສຕະຈັກ” ການເຕັ້ນລໍາຂອງເດັກ

15 ເດືອນກັນຍາ 2019

ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງທັງຫຼາຍ, ພວກໄດ້ມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ.

ກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທຳຂອງພຣະອົງ, ຈັ່ງແມ່ນມີຄວາມສຸກ.

ພຣະເຈົ້າບໍ່ສົນວ່າພວກເຮົາເຫັນຄວາມຈິງເລິກເຊິ່ງພຽງໃດ,

ພຣະອົງພໍໃຈດ້ວຍຄຳເວົ້າທີ່ແທ້ຈິງຂອງພວກເຮົາ.​

ພວກເຮົາແບ່ງປັນປະສົບການໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້

ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ, ຈັບມືກັນກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ.

ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈຄວາມຈິງ, ທົບທວນເບິ່ງຕົວເຮົາເອງ,

ເຫັນຄວາມເສື່ອມຊາມຂອງພວກເຮົາ, ຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງພວກເຮົາ.

ຄຳອະທິຖານຂອງພວກເຮົາແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ສຶກ,

ພວກເຮົາກ່າວຕໍ່ພຣະເຈົ້າຈາກຫົວໃຈ.

ຍິ່ງໂອ້ລົມກັນກ່ຽວກັບພຣະທຳຂອງພຣະອົງຫຼາຍເທົ່າໃດ,

ພວກເຮົາກໍຍິ່ງເຂົ້າໃຈພຣະທຳ

ແລະ ຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ.

ພວກເຮົາໄດ້ຊິມລົດຊາດຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ.

ຊີວິດຂອງຄຣິສຕະຈັກເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສຸກຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ,

ແລະ ຊີວິດຂອງພວກເຮົາກໍເຕີບໂຕຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

ອານາຈັກຂອງພຣະຄຣິສ

ແມ່ນເຮືອນຂອງພວກເຮົາຢ່າງແທ້ຈິງ.

ຜູ້ທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າຈະສັນລະເສີນພຣະອົງຕະຫຼອດໄປ.

ສະຫງ່າລາສີທັງໝົດຈົ່ງມີແດ່ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ!

ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງທັງຫຼາຍ, ພວກໄດ້ມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ.

ກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທຳຂອງພຣະອົງ, ຈັ່ງແມ່ນມີຄວາມສຸກ.

ເມື່ອພວກເຮົາໂອ້ລົມກັນກ່ຽວກັບພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ,​

ແບ່ງປັນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຜະເຊີນ ແລະ ໄດ້ຮຽນຮູ້

ພວກເຮົາໄດ້ຮັບແສງສະຫວ່າງຈາກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.​

ແສງສະຫວ່າງຂອງພຣະເຈົ້າສ່ອງໃສ່ພວກເຮົາ.

ຊີວິດຂອງຄຣິສຕະຈັກເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສຸກຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ,

ແລະ ຊີວິດຂອງພວກເຮົາກໍເຕີບໂຕຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

ອານາຈັກຂອງພຣະຄຣິສ

ແມ່ນເຮືອນຂອງພວກເຮົາຢ່າງແທ້ຈິງ.

ຜູ້ທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າຈະສັນລະເສີນພຣະອົງຕະຫຼອດໄປ.

ສະຫງ່າລາສີທັງໝົດ

ຈົ່ງມີແດ່ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ!

ພຣະເຈົ້າຈັດແຈງທຸກສິ່ງເພື່ອພວກເຮົາ,

ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນເຮັດໜ້າທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສົມບູນແບບ.

ຕອນນີ້ ພວກເຮົາຮູ້ຈັກຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ

ແລະ ຫົວໃຈຂອງພຣະອົງ,​

ທັງໝົດແມ່ນເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມຈິງ.

ຜ່ານການປະຕິບັດຕາມຄວາມຈິງຂອງພຣະເຈົ້າ,

ພຣະທຳຂອງພຣະອົງ,

ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມຈິງຫຼາຍຂຶ້ນ,

ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນຈິງຫຼາຍຂຶ້ນ.​

ຊີວິດຂອງຄຣິສຕະຈັກເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສຸກຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ,

ແລະ ຊີວິດຂອງພວກເຮົາກໍເຕີບໂຕຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

ອານາຈັກຂອງພຣະຄຣິສ

ແມ່ນເຮືອນຂອງພວກເຮົາຢ່າງແທ້ຈິງ.

ຜູ້ທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າຈະສັນລະເສີນພຣະອົງຕະຫຼອດໄປ.

ສະຫງ່າລາສີທັງໝົດ

ຈົ່ງມີແດ່ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ!

ແລະ ຊີວິດຂອງພວກເຮົາກໍເຕີບໂຕຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

ອານາຈັກຂອງພຣະຄຣິສ

ແມ່ນເຮືອນຂອງພວກເຮົາຢ່າງແທ້ຈິງ.

ຜູ້ທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າຈະສັນລະເສີນພຣະອົງຕະຫຼອດໄປ.

ສະຫງ່າລາສີທັງໝົດ

ຈົ່ງມີແດ່ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ!

ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພວກເຮົາຢ່າງຊື່ສັດ,​

ເປັນພະຍານເພື່ອບັນລຸຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ.

​ຈາກເພງ ຕິດຕາມພຣະເມສານ້ອຍ ແລະ ຮ້ອງເພງໃໝ່

ແນະນຳ:

Lao Christian Song | “ພວກເຮົາເຕົ້າໂຮມກັນດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີເພື່ອສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ”

https://lo.kingdomsalvation.org/videos/gather-in-joy-to-praise-God-mv.html

ຟ້າແມບເຫຼື້ອມ ທິດຕາເວັນອອກ, ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການປາກົດຕົວ ແລະ ກິດຈະການຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ການກັບມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະເຍຊູ, ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ. ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນປະກອບມີຜູ້ຄົນທັງໝົດທີ່ຍອມຮັບເອົາກິດຈະການຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ແລະ ຜູ້ຖືກເອົາຊະນະໃຈ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນໂດຍພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນຖືກກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດເອງ ແລະ ພຣະອົງເປັນຜູ້ນຳພາເໝືອນດັ່ງຄົນລ້ຽງແກະ. ແນ່ນອນວ່າຄຣິສຕະຈັກບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍມະນຸດ. ພຣະຄຣິດຄືຄວາມຈິງ, ຄືວິທີທາງ ແລະ ຄືຊີວິດ. ແກະຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ. ເມື່ອທ່ານອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ທ່ານຈະເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ປາກົດຕົວແລ້ວ.

ຄຳຖະແຫຼງພິເສດ: ວິດີໂອນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເປັນເນື້ອຫາທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ໂດຍຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ນັກສະແດງທີ່ປາກົດໃນວິດີໂອນີ້ກຳລັງສະແດງແບບບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໃດໆ. ວິດີໂອນີ້ຈະບໍ່ອະນຸດຍາດໃຫ້ແຈກຢາຍຕໍ່ໃຫ້ພາກສ່ວນທີສາມເພື່ອຫວັງຜົນກຳໄລໃດໆທັງສິ້ນ; ພວກເຮົາຫວັງວ່າທຸກຄົນຈະແບ່ງປັນ ແລະ ແຈກຢາຍມັນໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ. ກະລຸນາໃຫ້ເຄຣດິດແກ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃນເວລາແຈກຢາຍມັນ. ໂດຍບໍ່ມີການຍິນຍອມເຫັນດີນໍາຈາກຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ບໍ່ມີອົງການ, ກຸ່ມສັງຄົມ ຫຼື ບຸກຄົນໃດຈະສາມາດປ່ຽນແປງ ຫຼື ບິດເບືອນເນື້ອຫາຂອງວິດີໂອນີ້ໄດ້.

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ໄພພິບັດຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ສຽງກະດິງສັນຍານເຕືອນແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ດັງຂຶ້ນ ແລະຄໍາທໍານາຍກ່ຽວກັບການກັບມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນຈີງ ທ່ານຢາກຕ້ອນຮັບການກັບຄືນມາຂອງພຣະເຈົ້າກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະໄດ້ໂອກາດປົກປ້ອງຈາກພຣະເຈົ້າບໍ?

ຊຸດວິດີໂອອື່ນໆ

ແບ່ງປັນ

ຍົກເລີກ