ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ

​ສີ​ເຂັ້ມ

​ຊຸດ​ຮູບ​ແບບ

ຟອນ

​ຂະໜາດ​ຟອນ

​ໄລຍະ​ຫ່າງ​​ລະຫວ່າງແຖວ

​ຄວາມ​ກວ້າງ​ຂອງ​ໜ້າ

0 ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ

ບໍ່ພົບຂໍ້ຄວາມທີ່ຄົ້ນຫາ

ມີພຽງບັນດາຜູ້ທີ່ເນັ້ນໃສ່ການປະຕິບັດເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບໄດ້

ໃນວັນສຸດທ້າຍ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນມະນຸດເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດທີ່ພຣະອົງຄວນປະຕິບັດ ແລະ ເພື່ອປະຕິບັດພັນທະກິດແຫ່ງພຣະທຳຂອງພຣະອົງ. ພຣະອົງໄດ້ມາດ້ວຍຕົວຂອງພຣະອົງເອງເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດຢູ່ທ່າມກາງມວນມະນຸດ ພ້ອມກັບເປົ້າໝາຍແຫ່ງການເຮັດໃຫ້ບັນດາຜູ້ທີ່ພຣະອົງພໍໃຈສົມບູນແບບ. ນັບຕັ້ງແຕ່ການສ້າງໂລກຈົນມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດນັ້ນໃນໄລຍະວັນສຸດທ້າຍເທົ່ານັ້ນ. ມີພຽງໄລຍະວັນສຸດທ້າຍເທົ່ານັ້ນທີ່ພຣະເຈົ້າຜູ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດຈະປະຕິບັດພາລະກິດທີ່ໃຫຍ່ຂະໜາດນັ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະອົງທົນກັບຄວາມຍາກລຳບາກທີ່ຄົນເຫັນວ່າເປັນການຍາກທີ່ຈະທົນໄດ້, ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະອົງຜູ້ຊົງເປັນພຣະເຈົ້າອົງຫຍິ່ງໃຫຍ່ມີຄວາມນ້ອບນ້ອມເພື່ອກາຍເປັນມະນຸດທຳມະດາຄົນໜຶ່ງ, ບໍ່ມີພາລະກິດດ້ານໃດຂອງພຣະອົງທີ່ຫຼ້າຊ້າ, ຢ່າງໜ້ອຍ ແຜນການຂອງພຣະອົງກໍ່ບໍ່ໄດ້ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສັບສົນ. ພຣະອົງກຳລັງປະຕິບັດພາລະກິດຕາມແຜນການເດີມຂອງພຣະອົງ. ໜຶ່ງໃນຈຸດປະສົງແຫ່ງການບັງເກີດເປັນມະນຸດນີ້ແມ່ນເພື່ອຜາບແພ້ມະນຸດ. ອີກປະການໜຶ່ງແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ພຣະອົງຮັກສົມບູນແບບ. ພຣະອົງປາດຖະໜາຢາກເຫັນຄົນທີ່ພຣະເອົງເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບດ້ວຍຕາຂອງພຣະອົງເອງ, ແລະພຣະອົງຢາກເຫັນດ້ວຍພຣະອົງເອງວ່າຄົນທີ່ພຣະອົງເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບນັ້ນເປັນປະຈັກພະຍານໃຫ້ພຣະອົງແນວໃດ. ບໍ່ແມ່ນຄົນໆດຽວທີ່ຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບ, ແລະກໍ່ບໍ່ແມ່ນສອງຄົນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ແມ່ນກຸ່ມຂອງຄົນຈຳນວນໜ້ອຍຫຼາຍ. ຄົນກຸ່ມນີ້ມາຈາກຫຼາກຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ, ແລະ ມາຈາກຫຼາກຫຼາຍເຊື້ອຊາດຂອງໂລກ. ວັດຖຸປະສົງແຫ່ງການປະຕິບັດພາລະກິດຫຼວງຫຼາຍເຊັ່ນນີ້ກໍ່ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄົນກຸ່ມນີ້ມາ, ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄົນກຸ່ມນີ້ມາເປັນປະຈັກພະຍານໃຫ້ພຣະອົງ, ແລະເພື່ອໄດ້ຮັບລັດສະໝີທີ່ພຣະອົງໄດ້ຜ່ານຄົນກຸ່ມນີ້. ພຣະອົງບໍ່ຊົງປະຕິບັດພາລະກິດທີ່ບໍ່ມີຄວາມສຳຄັນ, ທັງບໍ່ປະຕິບັດພາລະກິດທີ່ບໍ່ມີຄຸນຄ່າດ້ວຍ. ເຊິ່ງສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ, ໃນການປະຕິບັດພາລະກິດຫຼວງຫຼາຍເຊັ່ນນີ້, ເປົ້າໝາຍຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາຜູ້ທີ່ພຣະອົງປາດຖະໜາຢາກເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບທັງໝົດສົມບູນແບບ. ໃນເວລາຫວ່າງທີ່ພຣະອົງມີນອກເໜືອຈາກນີ້, ແມ່ນພຣະອົງຈະກຳຈັດບັນດາຄົນຊົ່ວຮ້າຍ. ຮູ້ໄວ້ວ່າ ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດທີ່ຫຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ຍ້ອນບັນດາຄົນຊົ່ວຮ້າຍ; ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ, ພຣະອົງມອບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຂອງພຣະອົງໃຫ້ກໍ່ຍ້ອນຄົນຈຳນວນນ້ອຍໆທີ່ຈະຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບໂດຍພຣະອົງ. ພາລະກິດທີ່ພຣະອົງປະຕິບັດ, ພຣະທຳທີ່ພຣະອົງກ່າວ, ຂໍ້ເລິກລັບທີ່ພຣະອົງເປີດເຜີຍ, ແລະ ການພິພາກສາ ແລະ ການຕິສອນຂອງພຣະອົງ ທັງໝົດແມ່ນເພື່ອຄົນຈຳນວນນ້ອຍໆນັ້ນ. ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດຍ້ອນບັນດາຄົນຊົ່ວຮ້າຍ, ພວກເຂົາກະຕຸ້ນຄວາມໂກດຮ້າຍອັນຫຍິ່ງໃຫຍ່ໃນຕົວພຣະອົງຫຼາຍໜ້ອຍພຽງໃດ. ພຣະອົງກ່າວຄວາມຈິງ, ແລະເວົ້າເຖິງທາງເຂົ້າ, ກໍ່ຍ້ອນບັນດາຜູ້ທີ່ຈະຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບ, ພຣະອົງໄດ້ກາຍເປັນມະນຸດກໍ່ຍ້ອນພວກເຂົາ, ແລະເປັນຍ້ອນພວກເຂົາ ພຣະອົງຈິ່ງໄດ້ໃຫ້ຄຳສັນຍາ ແລະ ມອບພຣະພອນໃຫ້. ຄວາມຈິງ, ທາງເຂົ້າ, ແລະ ຊີວິດໃນຖານະເປັນມະນຸດທີ່ພຣະອົງກ່າວເຖິງນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງບັນດາຄົນຊົ່ວຮ້າຍ. ພຣະອົງຫຼີກລ່ຽງທີ່ຈະເວົ້າກັບບັນດາຄົນຊົ່ວຮ້າຍ, ແລະ ປາດຖະໜາທີ່ຈະມອບຄວາມຈິງທັງໝົດໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ທີ່ຈະຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບ. ແມ່ນແລ້ວ ພາລະກິດຂອງພຣະອົງຕ້ອງການເຊັ່ນນັ້ນ, ສຳລັບຕອນນີ້, ບັນດາຄົນຊົ່ວຮ້າຍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ມ່ວນຊື່ນກັບບາງຊັບສົມບັດຂອງພຣະອົງ.​ ບັນດາຜູ້ທີ່ບໍ່ດຳເນີນຕາມຄວາມຈິງ, ຜູ້ບໍ່ເຮັດຕາມໃຈພຣະເຈົ້າ, ແລະ ຜູ້ທີ່ຂັດຂວາງພາລະກິດຂອງພຣະອົງແມ່ນຄົນຊົ່ວຮ້າຍທັງໝົດ. ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບ, ແລະຍັງຖືກພຣະເຈົ້າລັງກຽດ ແລະ ປະຕິເສດດ້ວຍ​. ກົງກັນຂ້າມ, ຄົນທີ່ປະຕິບັດຕາມຄວາມຈິງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າພໍໃຈ ແລະ ຜູ້ທີ່ອຸທິດຕົນເຂົ້າໃນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ ແມ່ນບັນດາຜູ້ທີ່ຈະຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບ. ບັນດາຜູ້ທີ່ພຣະເຈົ້າປາດຖະໜາໃຫ້ສົມບູນແບບແມ່ນບໍ່ນອກເໜືອຈາກຄົນກຸ່ມນີ້, ແລະພາລະກິດທີ່ພຣະເຈົ້າປະຕິບັດແມ່ນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຄົນເຫຼົ່ານີ້. ຄວາມຈິງທີ່ພຣະອົງກ່າວນັ້ນມຸ້ງຕົງໄປຫາຄົນທີ່ເຕັມໃຈນຳເອົາໄປປະຕິບັດຕາມ. ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ກ່າວກັບຄົນທີ່ບໍ່ນຳເອົາຄວາມຈິງໄປປະຕິບັດຕາມ. ການເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈອັນເລິກເຊິ່ງ ແລະ ການເຕີບໂຕໃນຄວາມຮອບຮູ້ທີ່ພຣະອົງກ່າວເຖິງ ແມ່ນແນໃສ່ຄົນທີ່ສາມາດດຳເນີນຕາມຄວາມຈິງໄດ້. ເມື່ອພຣະອົງກ່າວເຖິງບັນດາຜູ້ທີ່ຈະຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບ ແມ່ນພຣະອົງກ່າວເຖິງຄົນເຫຼົ່ານີ້. ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດນັ້ນມຸ້ງຕົງໄປຫາຄົນທີ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມຄວາມຈິງ. ສິ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນ ການຄອບຄອງຄວາມສະຫຼາດ ແລະ ການມີສະຖານະເປັນມະນຸດແມ່ນມຸ້ງຕົງໄປຫາຄົນທີ່ເຕັມໃຈນຳເອົາຄວາມຈິງໄປປະຕິບັດຕາມ. ບັນດາຜູ້ທີ່ບໍ່ດຳເນີນຕາມຄວາມຈິງອາດໄດ້ຍິນຄວາມຈິງຫຼາຍປະການ ແລະ ອາດເຂົ້າໃຈຄວາມຈິງຫຼາຍໆປະການດ້ວຍ, ແຕ່ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຢູ່ທ່າມກາງຄົນຊົ່ວຮ້າຍ, ຄວາມຈິງທີ່ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈຈິ່ງກາຍເປັນພຽງຫຼັກຄຳສອນ ແລະ ພຣະທຳເທົ່ານັ້ນ, ແລະບໍ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຍັງສຳລັບການປ່ຽນແປງນິໄສຂອງພວກເຂົາ ຫຼື ສຳລັບຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. ບໍ່ມີໃຜໃນພວກເຂົາທີ່ພັກດີຕໍ່ພຣະເຈົ້າ; ພວກເຂົາທັງໝົດແມ່ນຄົນທີ່ເຫັນພຣະເຈົ້າ ແຕ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບພຣະອົງໄດ້, ແລະ ທັງໝົດໄດ້ຖືກພຣະເຈົ້າກ່າວໂທດ.

ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດມີເສັ້ນທາງທີ່ຈະຍ່າງຢູ່ໃນແຕ່ລະຄົນ, ແລະມອບໂອກາດທີ່ຈະຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ. ຜ່ານການປະຕິເສດຂອງເຈົ້າ ເຈົ້າໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອໃຫ້ຮູ້ຈັກຄວາມເສື່ອມຊາມຂອງຕົວເຈົ້າເອງ, ແລະຈາກນັ້ນ ຜ່ານການໂຍນການປະຕິເສດຖິ້ມ ເຈົ້າຈະພົບເສັ້ນທາງທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ, ແລະນີ້ແມ່ນຄວາມສົມບູນແບບຂອງເຈົ້າ. ຫຼາຍໄປກວ່ານັ້ນ, ຜ່ານການນຳພາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ການສ່ອງສະຫວ່າງຂອງສິ່ງດີໆບາງຢ່າງຢູ່ໃນຕົວເຈົ້າ, ເຈົ້າຈະປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງເຈົ້າຢ່າງຫ້າວຫັນ ແລະ ເຕີບໂຕຂຶ້ນໃນຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມຮອບຮູ້. ເມື່ອເງື່ອນໄຂຂອງເຈົ້າດີ, ເຈົ້າຈະເຕັມໃຈອ່ານພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າເປັນພິເສດ, ແລະເຕັມໃຈອະທິຖານຫາພຣະເຈົ້າເປັນພິເສດ, ແລະສາມາດເຊື່ອມໂຍງຄຳເທດສອນທີ່ເຈົ້າໄດ້ຍິນເຂົ້າກັບສະຖານະຂອງຕົວເຈົ້າເອງໄດ້. ໃນເວລາດັ່ງກ່າວ ພຣະເຈົ້າສ່ອງແສງ ແລະ ສ່ອງສະຫວ່າງເຈົ້າຢູ່ພາຍໃນ, ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ເຫັນບາງສິ່ງໃນດ້ານບວກ. ນີ້ແມ່ນຄວາມສົມບູນແບບຂອງເຈົ້າໃນດ້ານບວກ. ໃນສະຖານະດ້ານລົບ, ເຈົ້່າອ່ອນແອ ແລະ ເປັນລົບ, ແລະຮູ້ສຶກວ່າເຈົ້າບໍ່ມີພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງເຈົ້າ, ແຕ່ພຣະເຈົ້າກໍ່ຊົງສ່ອງສະຫວ່າງເຈົ້າ, ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າພົບເສັ້ນທາງທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ. ການອອກມາຈາກນີ້ ແມ່ນການບັນລຸຄວາມສົມບູນແບບໃນດ້ານລົບ. ພຣະເຈົ້າສາມາດເຮັດໃຫ້ມະນຸດສົມບູນແບບໄດ້ທັງດ້ານບວກ ແລະ ດ້ານລົບ. ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າເຈົ້າສາມາດປະສົບໄດ້ບໍ, ແລະ ແລະ ຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າເຈົ້າສະແຫວງຫາທີ່ຈະຖືກພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບບໍ. ຖ້າເຈົ້າສະແຫວງຫາທີ່ຈະຖືກພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບຢ່າງແທ້ຈິງ, ແລ້ວສິ່ງບໍ່ດີກໍ່ບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຈົ້າທົນທຸກກັບຄວາມສູນເສຍໄດ້, ແຕ່ສາມາດນຳເອົາສິ່ງທີ່ເປັນຈິງຫຼາຍກວ່າມາໃຫ້ເຈົ້າ,​ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນວ່າມີສິ່ງໃດທີ່ຍັງຂາດຫາຍໄປຢູ່ໃນຕົວເຈົ້າ, ສາມາດເຂົ້າໃຈສະຖານະທີ່ແທ້ຈິງຂອງເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນ, ແລະ ເຫັນວ່າມະນຸດບໍ່ມີຫຍັງເລີຍ, ແລະ ກໍ່ບໍ່ມີຫຍັງ; ຖ້າເຈົ້າບໍ່ປະສົບກັບການທົດລອງ, ເຈົ້າກໍ່ບໍ່ຮູ້, ແລະ ຈະຮູ້ສຶກວ່າເຈົ້າຢູ່ເໜືອຄົນອື່ນ ແລະ ດີກວ່າຄົນອື່ນຢູ່ສະເໝີ. ຜ່ານສິ່ງທັງໝົດນີ້ ເຈົ້າຈະເຫັນວ່າທັງໝົດທີ່ມາກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ສຳເລັດລົງໂດຍພຣະເຈົ້າ ແລະ ຖືກປົກປ້ອງໂດຍພຣະເຈົ້າ.​ ການເຂົ້າສູ່ການທົດລອງເຮັດໃຫ້ເຈົ້າປາດສະຈາກຄວາມຮັກ ຫຼື ຄວາມສັດທາ, ເຈົ້າຂາດການອະທິຖານ, ບໍ່ສາມາດຮ້ອງເພງສວດພາວະນາ-ແລະ, ໂດຍປາດສະຈາກການເຂົ້າໃຈມັນ, ຢູ່ທ່າມກາງນີ້ ເຈົ້າໄດ້ຮູ້ຈັກຕົວຕົນຂອງເຈົ້າເອງ.​ ພຣະເຈົ້າມີຫຼາຍວິທີທາງໃນການເຮັດໃຫ້ມະນຸດສົມບູນແບບ. ພຣະອົງໃຊ້ສະພາບແວດລ້ອມທຸກຮູບແບບສຳລັບຈັດການກັບນິໄສອັນເສື່ອມຊາມຂອງມະນຸດ, ແລະໃຊ້ຫຼາກຫຼາຍສິ່ງເພື່ອເປີດໂປງມະນຸດ; ໃນແງ່ໜຶ່ງ ພຣະອົງຈັດການກັບມະນຸດ, ອີກແງ່ມຸມນຶ່ງແມ່ນພຣະອົງເປີດໂປງມະນຸດ, ແລະ ອີກແງ່ໜຶ່ງແມ່ນພຣະອົງເປີດເຜີຍມະນຸດ, ຂຸດອອກ ແລະ ເປີດເຜີຍ“ຂໍ້ເລິກລັບຕ່າງໆ”ໃນສ່ວນເລິກຂອງຫົວໃຈມະນຸດ, ແລະສະແດງໃຫ້ມະນຸດເຫັນທຳມະຊາດຂອງເຂົາໂດຍການເປີດເຜີຍຫຼາຍໆສະຖານະຂອງເຂົາ. ພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ມະນຸດສົມບູນແບບຜ່ານຫຼາກຫຼາຍວິທີການ-ຜ່ານການເປີດເຜີຍ, ການຈັດການ, ການເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດ, ແລະ ການຕິສອນ-ເພື່ອວ່າມະນຸດອາດຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້ານັ້ນແມ່ນພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງ.

ແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງທີ່ພວກເຈົ້າສະແຫວງຫາຢູ່ໃນຕອນນີ້? ບາງທີມັນແມ່ນການຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບໂດຍພຣະເຈົ້າ, ຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າ, ໄດ້ຮັບພຣະເຈົ້າ, ຫຼື ເປັນຮູບແບບຂອງຍຸກປີເຕີ້, ຫຼືເພື່ອມີຄວາມສັດທາທີ່ຫຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າຂອງຈັອບອີກ. ພວກເຈົ້າອາດສະແຫວງຫາຫຼາຍ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສະແຫວງຫາເພື່ອຖືກພຣະເຈົ້າເອີ້ນວ່າເປັນຜູ້ຊອບທຳ ແລະມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າບັນລັງຂອງພຣະເຈົ້າ, ຫຼື ເພື່ອສາມາດເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າປະກົດຕົວໃນແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ເພື່ອເປັນປະຈັກພະຍາຍານທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ດັງກ້ອງກັງວານໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົ້າ. ບໍ່ວ່າພວກເຈົ້າສະແຫວງຫາສິ່ງໃດ, ໂດຍລວມແລ້ວ ແມ່ນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງແຜນການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົ້າ. ບໍ່ສຳຄັນວ່າເຈົ້າສະແຫວງຫາເພື່ອເປັນຜູ້ຊອບທຳ, ຫຼື ເຈົ້າສະແຫວງຫາຮູບແບບຂອງປີເຕີ້, ຫຼື ຄວາມເຊື່ອຂອງຈັອບ, ຫຼື ເພື່ອຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບໂດຍພຣະເຈົ້າ, ບໍ່ວ່າເຈົ້າສະແຫວງຫາສິ່ງໃດ, ລວມໆແລ້ວ, ທັງໝົດແມ່ນພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ. ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງ, ບໍ່ວ່າເຈົ້າສະແຫວງຫາສິ່ງໃດ, ທັງໝົດກໍ່ແມ່ນເພື່ອຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບໂດຍພຣະເຈົ້າ,​ ທັງໝົດແມ່ນເພື່ອປະສົບກັບພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຂອງພຣະເຈົ້າພໍໃຈ; ທັງໝົດແມ່ນເພື່ອຄົ້ນພົບຄວາມໜ້າຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ, ທັງໝົດແມ່ນເພື່ອຊອກຫາເສັ້ນທາງສູ່ການປະຕິບັດໃນປະສົບການຈິງ ໂດຍມີຈຸດມຸ້ງໝາຍໃນການສາມາດທີ່ຈະໂຍນນິໄສກໍ່ກະບົດຂອງເຈົ້າຖິ້ມ, ບັນລຸສະຖານະປົກກະຕິໃນຕົວເຈົ້າເອງ, ສາມາດປະຕິບັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ເພື່ອກາຍເປັນຄົນດີ, ແລະເພື່ອມີແຮງຈູງໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງໃນທຸກໆສິ່ງທີ່ເຈົ້າປະຕິບັດ. ເຫດຜົນທີ່ເຈົ້າປະສົບກັບສິ່ງຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ທັງໝົດແມ່ນເພື່ອໄດ້ມາຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າ ແລະ ບັນລຸການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຊີວິດ. ແມ່ນວ່າສິ່ງທີ່ເຈົ້າປະສົບແມ່ນພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ແລະ ສິ່ງທີ່ເຈົ້າປະສົບແມ່ນເຫດການຈິງ, ຄົນ, ເລື່ອງຕ່າງໆ, ແລະ ສິ່ງຕ່າງໆທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບຕົວເຈົ້າ, ໃນທີ່ສຸດເຈົ້າກໍ່ສາມາດຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າ ແລະ ຖືກພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບ. ເພື່ອສະແຫວງຫາທີ່ຈະຍ່າງຕາມທາງຂອງຄົນຊອບທຳ ຫຼື ສະແຫວງຫາເພື່ອນຳເອົາພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າໄປປະຕິບັດຕາມ, ນີ້ແມ່ນທາງດ່ວນ. ຈຸດໝາຍປາຍທາງແມ່ນການຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າ ແລະ ຖືກພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບ. ບໍ່ວ່າຕອນນີ້ເຈົ້າສະແຫວງຫາຄວາມສົມບູນແບບຈາກພຣະເຈົ້າ, ຫຼື ເພື່ອເປັນພະຍານໃຫ້ພຣະເຈົ້າ, ທັງໝົດນັ້ນ, ທ້າຍທີ່ສຸດແລ້ວກໍ່ແມ່ນເພື່ອໄດ້ຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າ; ກໍ່ເພື່ອວ່າພາລະກິດທີ່ພຣະອົງປະຕິບັດໃນຕົວເຈົ້ານັ້ນຈະບໍ່ໄຮ້ຜົນ, ເພື່ອວ່າທ້າຍທີ່ສຸດແລ້ວເຈົ້າຈະໄດ້ຮູ້ຈັກຄວາມເປັນຈິງຂອງພຣະເຈົ້າ, ຮູ້ຈັກຄວາມຫຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ, ເພື່ອຮູ້ຈັກຄວາມອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ ແລະ ຄວາມລີ້ລັບຂອງພຣະເຈົ້າ, ແລະ ເພື່ອຮູ້ຈັກຫຼາກຫຼາຍພາລະກິດທີ່ພຣະອົງປະຕິບັດໃນຕົວເຈົ້າ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ຖ່ອມຕົວລົງມາຢູ່ໃນລະດັບໃດໜຶ່ງ, ເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງໃນຄົນທີ່ສົກກະປົກ ແລະ ເສື່ອມຊາມເຫຼົ່ານີ້, ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄົນກຸ່ມນີ້ສົມບູນແບບ.​ ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ພຽງແຕ່ກາຍເປັນມະນຸດເພື່ອໃຊ້ຊີວິດ ແລະ ກິນຢູ່ທ່າມກາງຄົນ, ເພື່ອນຳພາຄົນ, ເພື່ອຕອບສະໜອງສິ່ງທີ່ຄົນຕ້ອງການເທົ່ານັ້ນ. ທີ່ສຳຄັນໄປກວ່ານັ້ນຄືພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດອັນໃຫຍ່ຫຼວງແຫ່ງການໄຖ່ບາບຂອງພຣະອົງ ແລະ ເອົາຊະນະຕໍ່ຄົນຊົ່ວຊາມອັນເຫຼືອທົນເຫຼົ່ານີ້. ພຣະອົງໄດ້ລົງມາຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງມັງກອນແດງຜູ້ຫຍິ່ງໃຫຍ່ເພື່ອຊ່ວຍຄົນທີ່ແສນຈະຊົ່ວຊາມເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຮອດ, ເພື່ອວ່າທຸກຄົນອາດຖືກປ່ຽນແປງ ແລະ ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃໝ່. ຄວາມຍາກລຳບາກອັນຫຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ພຣະເຈົ້າຮັບທົນນັ້ນບໍ່ແມ່ນມີແຕ່ຄວາມຍາກລຳບາກທີ່ພຣະເຈົ້າຜູ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດຮັບທົນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ທົນທຸກທໍລະມານກັບການເສຍກຽດຢ່າງໜັກ-ພຣະອົງຖ່ອມຕົນ ແລະ ປິດບັງຕົວເອງຫຼາຍ ຈົນວ່າພຣະອົງກາຍມາເປັນຄົນທຳມະດາຄົນໜຶ່ງ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດ ແລະ ຮັບເອົາສະພາບຂອງເນື້ອໜັງ ເພື່ອທີ່ຄົນຈະໄດ້ເຫັນວ່າພຣະອົງມີຊີວິດແບບມະນຸດທຳມະດາຄົນໜຶ່ງ, ແລະ ພຣະອົງມີຄວາມຕ້ອງການຄືມະນຸດທົ່ວໄປ. ນີ້ກໍ່ພຽງພໍແລ້ວທີ່ຈະພິສູດວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຖ່ອມຕົວລົງມາຢູ່ໃນຂັ້ນໃດໜຶ່ງ. ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າຖືກຮັບຮູ້ໃນສະພາບເປັນມະນຸດ. ພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງນັ້ນສູງສົ່ງ ແລະ ຫຍິ່ງໃຫຍ່ຫຼາຍ, ແຕ່ພຣະອົງໃຊ້ຮູບແບບຂອງມະນຸດທົ່ວໄປຄົນໜຶ່ງ, ຂອງມະນຸດທີ່ບໍ່ສຳຄັນຫຍັງເພື່ອປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານພຣະອົງ. ຄວາມສາມາດ, ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ຄວາມຮູ້ສຶກ, ຄວາມເປັນມະນຸດ, ແລະ ຊີວິດຂອງພວກເຈົ້າແຕ່ລະຄົນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຈົ້າບໍ່ຄູ່ຄວນແທ້ໆທີ່ຈະຮັບເອົາພາລະກິດແບບນີ້ຂອງພຣະເຈົ້າ. ພວກເຈົ້າບໍ່ຄູ່ຄວນທີ່ຈະໃຫ້ພຣະເຈົ້າທົນກັບຄວາມຍາກລຳບາກເຊັ່ນນັ້ນເພື່ອຄວາມຮອດຂອງພວກເຈົ້າ. ພຣະເຈົ້າຫຍິ່ງໃຫຍ່ຫຼາຍ. ພຣະອົງແມ່ນຜູ້ສູງສຸດ, ສ່ວນຄົນນັ້ນຊົ່ວຊ້າ ແລະ ຕ່ຳຕ້ອຍຫຼາຍ, ແຕ່ພຣະອົງກໍ່ັຍັງປະຕິບັດພາລະກິດກັບພວກເຂົາ. ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ບັງເກີດເປັນມະນຸດເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ຄົນ, ເພື່ອປາກເວົ້າກັບຄົນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ພຣະອົງຍັງດຳລົງຊີວິດຢູ່ນຳກັນກັບຄົນອີກດ້ວຍ. ພຣະເຈົ້ານັ້ນຖ່ອມຕົວຫຼາຍ, ໜ້າຮັກຫຼາຍ. ຖ້າທັນທີທີ່ມີການກ່າວເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ, ທັນທີທີ່ມີການກ່າວເຖິງພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ, ເຈົ້າຫຼັ່ງນ້ຳຕາເມື່ອເຈົ້າເອີ່ຍຄຳສັນເສີນອັນຫຍິ່ງໃຫຍ່, ຖ້າເຈົ້າມາເຖິງຂັ້ນນີ້, ສະແດງວ່າເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ທີ່ແທ້ຈິງກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າ.

ມີການບ່ຽງເບນໃນການສະແຫວງຫາຂອງຄົນທຸກມື້ນີ້; ພວກເຂົາພຽງສະແຫວງຫາທີ່ຈະຮັກພຣະເຈົ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພຣະອົງພໍໃຈເທົ່ານັັນ, ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ມີຄວາມຮູ້ໃດໆກ່ຽວກັບພຣະອົງ ແລະ ໄດ້ລະເລີຍຕໍ່ການສ່ອງແສງ ແລະ ການສ່ອງສະຫວ່າງຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໃນຕົວພວກເຂົາ. ພວກເຂົາບໍ່ມີຄວາມຮູ້ທີ່ແທ້ຈິງກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າເປັນຮາກຖານ. ໃນທາງນີ້ ພວກເຂົາຈະສູນເສຍພາລະກຳລັງ ເມື່ອປະສົບການຂອງພວກເຂົາກ້າວໜ້າຂຶ້ນ. ບັນດາຜູ້ທີ່ສະແຫວງຫາເພື່ອມີຄວາມຮູ້ທີ່ແທ້ຈິງກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າທັງໝົດ, ປະເພດຂອງຄົນທີ່ໃນອາດີດຢູ່ໃນສະຖານະທີ່ບໍ່ດີ, ຜູ້ມີແນວໂນ້ມເອນອ່ຽງໄປຫາການປະຕິເສດ ແລະ ຄວາມອ່ອນແອ, ຜູ້ທີ່ຫຼັ່ງນ້ຳຕາເລື້ອຍໆ, ຮູ້ສຶກທໍ້ແທ້, ແລະ ຜິດຫວັງ; ຕອນນີ້ຄົນເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນສະຖານະທີ່ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາມີປະສົບການຫຼາຍຂຶ້ນ. ຫຼັງຈາກປະສົບການແຫ່ງການຖືກຈັດການ, ຖືກເຮັດໃຫ້ແຕກຫັກ, ຫຼື ຂ້າມຜ່ານໄລຍະເວລາແຫ່ງການຖືກເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດ, ພວກເຂົາໄດ້ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າອັນຫຍິ່ງໃຫຍ່. ສະຖານະດັ່ງກ່າວບໍ່ເຫັນວ່າຈະເກີດຂຶ້ນກັບພວກເຂົາອີກ, ນິໄສຂອງພວກເຂົາໄດ້ປ່ຽນໄປແລ້ວ, ແລະ ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າກໍ່ດຳລົງຢູ່ໃນຕົວພວກເຂົາ. ມີກົດສຳລັບການເຮັດໃຫ້ຄົນສົມບູນແບບຂອງພຣະເຈົ້າ, ເຊິ່ງພຣະອົງສ່ອງແສງເຈົ້າໂດຍໃຊ້ພາກສ່ວນທີ່ເພິ່ງປາດຖະໜາຂອງເຈົ້າ ເພື່ອວ່າເຈົ້າຈະມີເສັ້ນທາງປະຕິບັດ ແລະ ສາມາດແຍກຕົວເຈົ້າເອງອອກຈາກສະຖານະດ້ານລົບທັງໝົດ, ຊ່ວຍວິນຍານຂອງເຈົ້າໃຫ້ໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍ, ແລະເຮັດໃຫ້ຕົວເຈົ້າເອງຮັກພຣະອົງຫຼາຍຂຶ້ນ. ດ້ວຍວິທີນີ້ ເຈົ້າຈິ່ງຈະສາມາດໂຍນນິໄສອັນເສື່ອມຊາມຂອງຊາຕານອອກໄດ້. ເຈົ້າເປັນຄົນຊື່ ແລະ ເປີດເຜີຍ, ເຕັມໃຈທີ່ຈະຮູ້ຈັກຕົວເອງ, ແລະເຕັມໃຈທີ່ຈະເອົາຄວາມຈິງໄປປະຕິບັດຕາມ. ພຣະເຈົ້າເຫັນວ່າເຈົ້າເຕັມໃຈທີ່ຈະຮູ້ຈັກຕົວເອງ ແລະເຕັມໃຈທີ່ຈະເອົາຄວາມຈິງໄປປະຕິບັດຕາມ, ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອເຈົ້າອ່ອນແອ ແລະ ທໍ້ຖອຍ, ພຣະອົງກໍ່ສ່ອງແສງເຈົ້າເປັນເທົ່າຕົວ, ຊ່ວຍເຈົ້າໃຫ້ຮູ້ຈັກຕົວເຈົ້າເອງຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຕັມໃຈກັບໃຈດ້ວຍຕົວເອງຫຼາຍຂຶ້ນ, ແລະ ສາມາດປະຕິບັດສິ່ງທີ່ເຈົ້າຄວນປະຕິບັດໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ມີພຽງວິທີນີ້ເທົ່ານັ້ນຫົວໃຈຂອງເຈົ້າຈິ່ງຈະສະຫງົບ ແລະ ສະບາຍໃຈ. ຄົນທີ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບການຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າເປັນປົກກະຕິ, ຜູ້ທີ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບການຮູ້ຈັກຕົນເອງ, ຜູ້ທີ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນການປະຕິບັດຂອງຕົນເອງເພື່ອວ່າຈະສາມາດໄດ້ຮັບພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າຖີ່ຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ໄດ້ຮັບການແນະນຳ ແລະ ການສ່ອງສະຫວ່າງຈາກພຣະເຈົ້າຖີ່ຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ໃນສະຖານະດ້ານລົບ, ເຂົາກໍ່ສາມາດຫັນຫຼັງກັບທັນທີ, ບໍ່ວ່າຈະເກີດຈາກກິດຈະການແຫ່ງມະໂນທຳ ຫຼື ເກີດຈາກການສ່ອງສະຫວ່າງຈາກພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າກໍ່ຕາມ. ການປ່ຽນແປງນິໄສຂອງຄົນໆໜຶ່ງຈະບັນລຸຜົນສະເໝີເມື່ອເຂົາຮູ້ສະຖານະປັດຈຸບັນຂອງຕົວເອງ ພ້ອມຮູ້ນິໄສ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍ. ຄົນທີ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະຮູ້ຈັກຕົວເອງ ແລະ ເຕັມໃຈທີ່ຈະເປີດຕົວເອງຈະສາມາດດຳເນີນຕາມຄວາມຈິງໄດ້. ຄົນແບບນີ້ແມ່ນຄົນທີ່ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພຣະເຈົ້າ, ແລະຄົນທີ່ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພຣະເຈົ້າມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າ, ບໍ່ວ່າຈະເລິກ ຫຼື ຕື້ນ, ໜ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍກໍ່ຕາມ. ນີ້ແມ່ນຄວາມຊອບທຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ແລະແມ່ນບາງສິ່ງທີ່ຄົນເຮັດບັນລຸ, ມັນແມ່ນຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຂົາເອງ. ຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າແມ່ນຄົນທີ່ມີພື້ນຖານ, ມີວິໃສທັດ. ຄົນແບບນີ້ແນ່ໃຈກ່ຽວກັບການເກີດເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຈົ້າ, ແລະ ແນ່ໃຈກ່ຽວກັບພຣະທຳ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍ. ບໍວ່າພຣະເຈົ້າປະຕິບັດ ຫຼື ປາກເວົ້າແນວໃດ, ຫຼື ຄົນອື່ນໆເຮັດໃຫ້ເກີດການລົບກວນພຽງໃດ, ເຂົາກໍ່ສາມາດຢຶດໝັ້ນ, ແລະ ຢືນຢັດເປັນພະຍານໃຫ້ພຣະເຈົ້າໄດ້. ຍິ່ງຄົນໆໜຶ່ງປະຕິບັດແບບນີ້ຫຼາຍເທົ່າໃດ ເຂົາຍິ່ງສາມາດດຳເນີນຕາມຄວາມຈິງທີ່ເຂົາເຂົ້າໃຈໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ. ຍ້ອນວ່າເຂົາປະຕິບັດຕາມພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ສະເໝີ, ເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນ, ແລະມີຄວາມເດັດດ່ຽວທີ່ຈະເປັນພະຍານໃຫ້ພຣະເຈົ້າຕະຫຼອດໄປ.

ເພື່ອມີຄວາມຮອບຮູ້ ແລະ ມີຄວາມນອບນ້ອມ, ແລະ ເພື່ອມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະເຫັນເລິກເຂົ້າໄປໃນສິ່ງຕ່າງໆ ເພື່ອວ່າເຈົ້າຈະມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນວິນຍານ ໝາຍຄວາມວ່າເຈົ້າມີພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ສ່ອງແສງ ແລະ ສ່ອງສະຫວ່າງເຈົ້າຢູ່ທາງໃນທັນທີເມື່ອເຈົ້າປະເຊີນກັບສິ່ງໃດໜຶ່ງ. ນີ້ແມ່ນການມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນວິນຍານ. ທຸກສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າປະຕິບັດກໍ່ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍຟື້ນຟູວິນຍານຂອງຄົນ. ເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າຈິ່ງເວົ້າຢູ່ສະເໝີວ່າຄົນໄຮ້ຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ໂງ່ຈ້າ? ກໍ່ຍ້ອນວ່າວິນຍານຂອງຄົນໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວ, ແລະ ພວກເຂົາກໍ່ໄຮ້ຄວາມຮູ້ສຶກໄປຈົນເຖິງຂັ້ນວ່າພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວເຖິງສິ່ງຕ່າງໆຂອງວິນຍານ. ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນການເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງຄົນກ້າວໜ້າ ແລະ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ວິນຍານຂອງຄົນກັບມາມີຊິວິດ, ເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະສາມາດເຫັນເລິກເຂົ້າໄປໃນສິ່ງຕ່າງໆຂອງວິນຍານ, ແລະ ພວກເຂົາສາມາດທີ່ຈະຮັກພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຂົາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າພໍໃຈຢູ່ສະເໝີ. ການມາເຖິງບ່ອນນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າວິນຍານຂອງຄົນໄດ້ຖືກຟື້ນຟູແລ້ວ, ແລະເທື່ອໜ້າທີ່ເຂົາປະເຊີນກັບບາງສິ່ງ, ເຂົາກໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ທັນທີ. ເຂົາຕອບສະໜອງຕໍ່ຄຳເທດສອນ, ແລະ ຕອບສະໜອງກັບສະຖານະການຕ່າງໆໄດ້ໂດຍໄວ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ບັນລຸຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງວິນຍານ.​ ມີຫຼາຍຄົນທີ່ມີປະຕິກິລິຍາຕອບສະໜອງໂດຍໄວຕໍ່ເຫດການທາງນອກ, ແຕ່ທັນທີເມື່ອເວົ້າເຖິງການເຂົ້າສູ່ຄວາມເປັນຈິງ ຫຼື ສິ່ງຕ່າງໆທີ່ມີລາຍລະອຽດໃນວິນຍານ, ພວກເຂົາກໍ່ກາຍເປັນຄົນໄຮ້ຄວາມຮູສຶກ ແລະ ໂງ່ຈ້າ. ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈບາງສິ່ງກໍ່ເມື່ອມັນເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍເທົ່ານັ້ນ. ທັງໝົດນີ້ແມ່ນສັນຍານຂອງຄວາມມຶນງົງ ແລະ ຄວາມໂງ່ຈ້າທາງດ້ານວິນຍານ, ຂອງການມີປະສົບການໜ້ອຍກ່ຽວກັບສິ່ງຕ່າງໆດ້ານວິນຍານ. ບາງຄົນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງວິນຍານ ແລະ ມີຄວາມຮອບຮູ້ດ້ວຍ. ທັນທີທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຍິນບາງສິ່ງທີ່ກົງກັບສະຖານະຂອງພວກເຂົາ ພວກເຂົາບໍ່ເສຍເວລາໃນການຂຽນມັນລົງໄປ. ພວກເຂົານຳໃຊ້ມັນກັບປະສົບການຕໍ່ໄປຂອງພວກເຂົາ, ແລະ ໃຊ້ເພື່ອປ່ຽນແປງຕົວພວກເຂົາເອງ. ນີ້ແມ່ນຄົນທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນວິນຍານ. ແລະເປັນຫຍັງເຂົາຈິ່ງສາມາດມີປະຕິກິລິຍາຕອບສະໜອງໄດ້ໄວປານນີ້? ກໍ່້ຍ້ອນວ່າເຂົາເນັ້ນໃສ່ປະເດັນຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ, ແລະ ທັນທີເມື່ອເວົ້າເຖິງໜຶ່ງໃນປະເດັນເຫຼົ່ານີ້, ມັນເກີດຂຶ້ນເຊິ່ງກົງກັບເງື່ອນໄຂພາຍໃນຂອງເຂົາ, ແລະ ເຂົາກໍ່ສາມາດຮັບມັນໄດ້ທັນທີ. ມັນຄ້າຍຄືກັບການໃຫ້ອາການແກ່ຄົນທີ່ຫິວເຂົ້າ; ພວກເຂົາສາມາດກິນໄດ້ທັນທີ. ຖ້າເຈົ້າໃຫ້ອາຫານແກ່ບາງຄົນທີ່ບໍ່ຫົວເຂົ້າ, ພວກເຂົາກໍ່ຈະບໍ່ຕອບສະໜອງໂດຍໄວ. ເຈົ້າອະທິຖານຫາພຣະເຈົ້າເລື້ອຍໆ, ແລະເຈົ້າກໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ທັນທີເມື່ອເຈົ້າປະເຊີນກັບບາງສິ່ງ: ພຣະເຈົ້າຮຽກຮ້ອງຫຍັງໃນເລື່ອງນີ້, ແລະເຈົ້າຄວນປະຕິບັດແນວໃດ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ນຳທາງເຈົ້າແລ້ວໃນເລື່ອງນີ້ໃນຄັ້ງກ່ອນ; ແລະມື້ນີ້ເມື່ອເຈົ້າປະເຊີນກັບສິ່ງດຽວກັນນີ້ ເຈົ້າກໍ່ຮູ້ວ່າຈະເຂົ້າໄປໃນສະຖານະການນີ້ແນວໃດເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຂອງພຣະເຈົ້າເພິ່ງພໍໃຈ. ຖ້າເຈົ້າປະຕິບັດໃນທາງນີ້ຢູ່ສະເໝີ ແລະ ປະສົບໃນທາງນີ້ຢູ່ສະເໝີ, ໃນບາງຈຸດ ເຈົ້າຈະກາຍເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບມັນ. ເມື່ອອ່ານພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ ເຈົ້າຮູ້ວ່າຄົນແບບໃດທີ່ພຣະເຈົ້າກຳລັງອ້າງອີງເຖິງ, ເຈົ້າຮູ້ວ່າແມ່ນເງື່ອນໄຂຂອງວິນຍານແບບໃດທີ່ພຣະອົງກຳລັງເວົ້າເຖິງ, ແລະ ເຈົ້າກໍ່ສາມາດກຳຈຸດສຳຄັນໄດ້ ແລະ ນຳເອົາໄປປະຕິບັດຕາມ; ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຈົ້າສາມາດປະສົບໄດ້. ເປັນຫຍັງບາງຄົນຈິ່ງຂາດໃນດ້ານນີ້? ກໍ່ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຫຼວງຫຼາຍເຂົ້າໃນພາກປະຕິບັດ. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາເຕັມໃຈທີ່ຈະນຳເອົາຄວາມຈິງໄປປະຕິບັດຕາມ, ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເລິກເຊິງອັນແທ້ຈິງໃນລາຍລະອຽດຂອງການຮັບໃຊ້, ໃນລາຍລະອຽດຂອງຄວາມຈິງໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາສັບສົນເມື່ອບາງສິ່ງເກີດຂຶ້ນ. ໃນທາງນີ້, ເຈົ້າອາດຫຼົງທາງເມື່ອມີຜູ້ເຜີຍພຣະທຳເທັດທຽມ ຫຼື ສາວົກເທັດທຽມມານຳ. ມັນຮັບບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະເມີນເສີຍຕໍ່ຄວາມຮອບຮູ້. ເຈົ້າຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ສິ່ງຕ່າງໆຂອງວິນຍານຢູ່ສະເໝີ: ພຣະເຈົ້າກ່າວຫຍັງ, ພຣະເຈົ້າປະຕິບັດພາລະກິດແນວໃດ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງພຣະອົງຕໍ່ຄົນແມ່ນຫຍັງ, ຄົນແບບໃດທີ່ເຈົ້າຄວນຄົບຄ້າສະມາຄົມນຳ, ແລະ ຄົນແບບໃດທີ່ເຈົ້າຄວນຫຼີກລ່ຽງ. ເຈົ້າຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເມື່ອກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ໃນຊ່ວງເວລາແຫ່ງປະສົບການຈິງ. ຖ້າເຈົ້າປະສົບກັບພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າໃນທາງນີ້ສະເໝີ, ເຈົ້າຈະເຂົ້າໃຈຄວາມຈິງ ແລະ ເຂົ້າໃຈຫຼາຍໆສິ່ງຢູ່ຕະຫຼອດ, ແລະຈະມີຄວາມຮອບຮູ້ດ້ວຍ. ແມ່ນຫຍັງຄືກົດເກນຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ແມ່ນຫຍັງຄືໂທດກຳເນີດຈາກຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງມະນຸດ, ແມ່ນຫຍັງຄືການແນະນຳຈາກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ແມ່ນຫຍັງຄືການຈັດສັນສະພາບແວດລ້ອມ, ແມ່ນຫຍັງຄືການສ່ອງສະຫວ່າງພາຍໃນແຫ່ງພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ຖ້າເຈົ້າບໍ່ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບສິ່ງເຫຼົ່ານີ້, ເຈົ້າກໍ່ຈະບໍ່ມີຄວາມຮອບຮູ້. ເຈົ້າຄວນຮູ້ວ່າແມ່ນຫຍັງທີ່ມາຈາກພຣະວິນຍານບໍລິດສຸດ, ແມ່ນຫຍັງຄືນິໄສກໍ່ກະບົດ, ວິທີເຊື່ອຟັງພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ແລະ ວິທີໂຍນຄວາມກະບົດຂອງຕົວເຈົ້າເອງຖິ້ມ; ເຈົ້າຄວນເຂົ້າໃຈລາຍລະອຽດຂອງຄວາມຈິງເຫຼົ່ານີ້ທັງໝົດ, ເພື່ອວ່າເມື່ອບາງສິ່ງເກີດຂຶ້ນ, ເຈົ້າຈິ່ງມີຄວາມຈິງອັນເໝາະສົມທີ່ຈະປຽບທຽບກັບມັນໄດ້, ເຈົ້າມີວິໄສທັດທີ່ເໝາະສົມເປັນຮາກຖານ,​ ມີຫຼັກການໃນທຸກໆເລື່ອງທີ່ເຈົ້າປະຕິບັດ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດຕາມຄວາມຈິງ. ແລ້ວຊີວິດຂອງເຈົ້າກໍ່ຈະເຕັມໄປດ້ວຍການສ່ອງແສງຂອງພຣະເຈົ້າ, ເຕັມໄປດ້ວຍພຣະພອນຂອງພຣະເຈົ້າ. ພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ປະຕິບັດບໍ່ດີຕໍ່ຄົນທີ່ສະແຫວງຫາພຣະອົງດ້ວຍໃຈຈິງ. ພຣະອົງຈະບໍ່ປະຕິບັດບໍ່ດີຕໍ່ຄົນທີ່ຢູ່ກັບພຣະອົງ ແລະ ເປັນພະຍານໃຫ້ພຣະອົງ, ແລະ ພຣະອົງຈະບໍ່ສາບແຊ່ງຄົນທີ່ສາມາດກະຫາຍຄວາມຈິງຢ່າງຈິງໃຈດ້ວຍ. ຖ້າວ່າ, ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ເຈົ້າສາມາດເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ສະພາບຕົວຈິງຂອງຕົວເຈົ້າເອງ, ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການປະຕິບັດຂອງຕົວເຈົ້າເອງ, ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຕົວເຈົ້າເອງ, ຈາກນັ້ນ, ເມື່ອເຈົ້າພົບກັບບັນຫາ, ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການສ່ອງແສງ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ແທ້ຈິງ. ແລ້ວເຈົ້າກໍ່ຈະມີເສັ້ນທາງແຫ່ງການປະຕິບັດ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມຮອບຮູ້ສຳລັບທຸກສິ່ງ. ຄົນທີ່ມີຄວາມຈິງບໍ່ໜ້າເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຖືກຫຼອກລວງ, ແລະ ບໍ່ໜ້າເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະປະພຶດຕົນແບບບໍ່ເໝາະສົມ ຫຼື ປະຕິບັດແບບເກີນຄວນ. ຍ້ອນຄວາມຈິງເຂົາຈິ່ງຖືກປົກປ້ອງ, ແລະກໍ່ຍ້ອນຄວາມຈິງ ເຂົາຈິ່ງໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ. ຍ້ອນຄວາມຈິງເຂົາຈິ່ງມີເສັ້ນທາງປະຕິບັດຫຼາຍຂຶ້ນ, ມີໂອກາດໃຫ້ພຣະວິນຍາບໍລິສຸດປະຕິບັດພາລະກິດໃນຕົວເຂົາຫຼາຍຂຶ້ນ, ແລະມີໂອກາດທີ່ຈະຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນແບບຫຼາຍຂຶ້ນດ້ວຍ.

​ກ່ອນ​ນີ້ :ຄົນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າຈະດຳລົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃນແສງສະຫວ່າງຂອງພຣະອົງຕະຫຼອດໄປ

ຕໍ່​ໄປ:ພາລະກິດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ແລະ ພາລະກິດຂອງຊາຕານ

ເນື່ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

 • ກ່ຽວກັບພຣະຄຳພີ (4)

  ຫຼາຍຄົນເຊື່ອວ່າ ການເຂົ້າໃຈ ແລະ ການສາມາດຕີຄວາມໝາຍພຣະຄຳພີໄດ້ນັ້ນ ແມ່ນຄືກັບການຄົ້ນພົບຫົນທາງທີ່ແທ້ຈິງ, ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງງ່າຍດາຍແບບນັ້ນແທ…

 • ຄໍາເຕືອນເຖິງຜູ້ຄົນທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຄວາມຈິງ

  ໃນບັນດາອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຜູ້ທີ່ມັກລະບາຍຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພວກເຂົາອອກໃນດ້ານລົບ ແມ່ນຄົນຮັບໃຊ້ຂອງຊາຕານ ແລະ ພວກເຂົາລົບກວນຄຣິສຕະຈັກ. ຄົນດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງຖືກຂັບໄລ່ ແລະ …

 • ຊີວິດທາງຈິດວິນຍານທໍາມະດາແມ່ນພາຄົນໄປສູ່ທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ

  ພວກເຈົ້າໄດ້ຍ່າງຕາມທາງຂອງຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ ພຽງແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ແລະ ພວກເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຂົ້າໄປຍ່າງໃນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງເທື່ອ, ສະນັ້ນ ພວກເຈົ້າຍັງໄກທີ່ຈະບັນລຸຕາ…

 • ນິມິດແຫ່ງພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ (1)

  ໂຢຮັນປະຕິບັດພາລະກິດເປັນເວລາເຈັດປີໃຫ້ກັບພຣະເຢຊູ ແລະ ໄດ້ບຸກເບີກຫົນທາງແລ້ວເມື່ອພຣະເຢຊູມາເຖິງ. ກ່ອນໜ້ານີ້ ຂ່າວປະເສີດແຫ່ງອານາຈັກສະຫວັນທີ່ໂຢຮັນເທດສະໜານັ້…