ຮູບເງົາຂອງຊາວຄຣິດ | ເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຖືກເອີ້ນວ່າພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ເມື່ອພຣະອົງມາໃນຍຸກສຸດທ້າຍ? (ໄຮໄລ້)

14 ເດືອນກັນຍາ 2023

ໄພພິບັດຕ່າງໆເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ສຽງກະດິງສັນຍານເຕືອນແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍໄດ້ດັງຂຶ້ນ ແລະຄໍາທໍານາຍກ່ຽວກັບການກັບມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນຈີງ ທ່ານຢາກຕ້ອນຮັບການກັບຄືນມາຂອງພຣະເຈົ້າກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະໄດ້ໂອກາດປົກປ້ອງຈາກພຣະເຈົ້າບໍ?

ແບ່ງປັນ

ຍົກເລີກ