ພຣະທຳປະຈຳວັນຂອງພຣະເຈົ້າ | "ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຂອງການອະທິຖານ" | ຄັດຕອນ 417

ພຣະທຳປະຈຳວັນຂອງພຣະເຈົ້າ | "ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຂອງການອະທິຖານ" | ຄັດຕອນ 417

0 |15 ເດືອນຕຸລາ 2020

ເຮົາຈະເຂົ້າຫາການອະທິຖານຢ່າງແທ້ຈິງດ້ວຍວິທີໃດ?

ເວລາອະທິຖານ ຈິດໃຈຂອງເຈົ້າຕ້ອງມີຄວາມສະຫງົບຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ ແລະ ຕ້ອງມີຄວາມຈິງໃຈ. ເຈົ້າຕ້ອງສື່ສານ ແລະ ອະທິຖານກັບພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ; ເຈົ້າຕ້ອງບໍ່ພະຍາຍາມຊັກຈູງພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄໍາເວົ້າທີ່ຈົບງາມ. ຄໍາອະທິຖານຕ້ອງແນໃສ່ໃຈຄວາມທີ່ພຣະເຈົ້າປາດຖະໜາຈະບັນລຸຜົນໃນປັດຈຸບັນ. ຈົ່ງອະທິຖານຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້ານໍາເອົາຄວາມສະຫວ່າງອັນລໍ້າເລີດ ແລະ ແສງເຍືອງທາງມາສູ່ເຈົ້າ ແລະ ນໍາເອົາສະພາບການທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລໍາບາກຂອງເຈົ້າມາໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊ່ວຍອະທິຖານ ແລະ ຈົ່ງຕັ້ງເປົ້າໝາຍຕໍ່ພຣະອົງ. ການອະທິຖານບໍ່ແມ່ນການປະຕິບັດຕາມວິທີການ ແຕ່ເປັນການໃຊ້ຫົວໃຈຂອງເຈົ້າຄົ້ນຫາພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ. ຈົ່ງອະທິຖານຂໍພຣະເຈົ້າໃຫ້ປົກປ້ອງຈິດໃຈເຈົ້າ, ເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຂອງເຈົ້າສາມາດມີຄວາມສະຫງົບຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ, ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າສາມາດຮູ້ຈັກຕົວເອງ ແລະ ກຽດຊັງຕົວເອງ ແລະ ປ່ອຍປະຕົວເອງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຈັດຕັ້ງໄວ້ໃຫ້ເຈົ້າເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ມີຄວາມສໍາພັນແບບປົກກະຕິກັບພຣະເຈົ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເປັນຄົນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າໂດຍແທ້ຈິງ.

ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມສໍາຄັນຂອງການອະທິຖານ?

ການອະທິຖານແມ່ນໜຶ່ງໃນວິທີທາງທີ່ມະນຸດຕິດຕໍ່ກັບພຣະເຈົ້າ, ມັນເປັນວິທີທີ່ມະນຸດເອີ້ນຫາພຣະເຈົ້າ ແລະ ເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ມະນຸດຈະຖືກສໍາພັດໂດຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າ. ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າຜູ້ໃດທີ່ບໍ່ໄດ້ອະທິຖານຄືບຸກຄົນທີ່ຕາຍດ້ວຍປາດສະຈາກວິນຍາ ແລະ ພິສູດໄດ້ວ່າພວກເຂົາຂາດຄວາມສາມາດທີ່ຈະສໍາພັດກັບພຣະເຈົ້າໄດ້. ຂາດການອະທິຖານ ຜູ້ຄົນຈະບໍ່ສາມາດມີຊີວິດທາງວິນຍານແບບປົກກະຕິ ແມ່ນແຕ່ການປະຕິບັດຕາມວຽກງານຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ພວກເຂົາກໍຈະບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້. ຂາດການອະທິຖານ ພວກເຂົາແມ່ນຕັດຄວາມສໍາພັນກັບພຣະເຈົ້າ ແລະ ບໍ່ສາມາດຮັບຄວາມປິຕິຍິນດີຈາກພຣະເຈົ້າໄດ້. ເປັນຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ, ເຈົ້າອະທິຖານຫຼາຍເທົ່າໃດ ເຈົ້າກໍຈະໄດ້ສໍາພັດກັບພຣະເຈົ້າຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ. ຜູ້ຄົນດັ່ງກ່າວຈະມີຄວາມຕັ້ງໃຈສູງ ແລະ ມີຄວາມສາມາດຫຼາຍທີ່ຈະຮັບເອົາຄວາມສະຫວ່າງອັນໃໝ່ຈາກພຣະເຈົ້າ. ຜົນກໍຄື ມີແຕ່ຜູ້ຄົນດັ່ງກ່າວນີ້ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະຖືກພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເຮັດໃຫ້ເປັນຄົນສົມບູນແບບໂດຍໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະໄວ້ໄດ້.

ຜົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກການອະທິຖານຄືຫຍັງ?

ຜູ້ຄົນອາດສາມາດດໍາເນີນການປະຕິບັດຂອງການອະທິຖານ ແລະ ເຂົ້າໃຈຄວາມສໍາຄັນຂອງການອະທິຖານ ແຕ່ຜົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກການອະທິຖານບໍ່ແມນເປັນເລື່ອງງ່າຍ. ການອະທິຖານບໍ່ແມ່ນເປັນເລື່ອງທີ່ຕ້ອງເຮັດຜ່ານທາງພິທີກໍາ ຫຼື ເຮັດຕາມວິທີການ ຫຼື ດ້ວຍການທ່ອງຂຶ້ນໃຈຕາມພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ເຊິ່ງໝາຍເຖິງການອະທິຖານບໍ່ແມ່ນແປວ່າ ຕ້ອງຮຽນແບບເອົາຄໍາເວົ້າ ແລະ ເກາະກ່າຍຄົນອື່ນ. ແຕ່ໃນການອະທິຖານ ເຈົ້າຕ້ອງມອບຫົວໃຈໃຫ້ກັບພຣະເຈົ້າ ສື່ຄໍາເວົ້າໃນຫົວໃຈຂອງເຈົ້າກັບພຣະເຈົ້າເພື່ອວ່າເຈົ້າຈະໄດ້ສໍາພັດ ໂດຍພຣະເຈົ້າ. ຖ້າຢາກໃຫ້ການອະທິຖານຂອງເຈົ້າມີປະສິດທິພາບ, ເຈົ້າກໍຕ້ອງອະທິຖານອີງຕາມການອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ມີແຕ່ການອະທິຖານໃນທ່າມກາງພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນທີ່ເຈົ້າຈະສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມສະຫວ່າງ ແລະ ແສງເຍື່ອງທາງເພີ່ມຂຶ້ນ. ການອະທິຖານແທ້ຈິງແມ່ນສະແດງອອກດ້ວຍການຕັ້ງໃຈປະຕິບັດຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ເຕັມໃຈພ້ອມທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ສໍາເລັດ. ເຈົ້າຈະສາມາດກຽດຊັງໃນທຸກສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າກຽດຊັງ ແລະ ບົນພື້ນຖານດັ່ງກ່າວນີ້ ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບສະຕິປັນຍາ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງກ່ຽວກັບຄວາມຈິງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ອະທິບາຍໄວ້. ຫລັງຈາກອະທິຖານ ເຈົ້າກໍຈະມີຄວາມຕັ້ງໃຈ, ສັດທາ, ສະຕິປັນຍາ ແລະ ແນວທາງການປະຕິບັດຢ່າງຈະແຈ້ງ. ນີ້ຄືການອະທິຖານຢ່າງແທ້ຈິງ. ມີພຽງແຕ່ການອະທິຖານແບບນີ້ເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດບັນລຸຜົນໄດ້. ສະນັ້ນການອະທິຖານຕ້ອງເຮັດຢູ່ບົນພື້ນຖານຄວາມຊື່ນຊົມຍິນດີຕໍ່ພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ສື່ສານກັບພຣະເຈົ້າໃນພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ຫົວໃຈຂອງເຈົ້າຈະສາມາດສະແຫວງຫາພຣະເຈົ້າໄດ້ ແລະ ກໍຈະມີຄວາມສະຫງົບຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ. ການອະທິຖານແບບນັ້ນແມ່ນໄດ້ບັນລຸຜົນເຖິງຈຸດຂອງການພົວພັນຢ່າງແທ້ຈິງກັບພຣະເຈົ້າແລ້ວ.

ຄັດຈາກໜັງສື ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ

ສະແດງເພີ່ມເຕີມ
ພວກເຮົາຈະສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກພັນທະຂອງບາບ ແລະ ບໍ່ຢູ່ໃນສະພາບຂອງການເຮັດບາບ ແລະ ການສາລະພາບບາບອີກຕໍ່ໄປໄດ້ແນວໃດ? ພວກເຮົາຮັກທີ່ຈະໄດ້ຍິນຈາກເຈົ້າ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າພົບເສັ້ນທາງໃນພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ.
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງ
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງ Messenger

Leave a Reply

ແບ່ງປັນ

ຍົກເລີກ