ບົດທີ 59

ຈົ່ງສະແຫວງຫາຄວາມປະສົງຂອງເຮົາຫຼາຍຂຶ້ນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຈົ້າຜະເຊີນຢູ່ ແລະ ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກເຮົາຢ່າງແນ່ນອນ. ຕາບໃດທີ່ເຈົ້າເຕັມໃຈທີ່ຈະຄົ້ນຫາ ແລະ ຮັກສາຄວາມເຄົາລົບສໍາລັບເຮົາ, ເຮົາຈະປະທານທຸກສິ່ງທີ່ເຈົ້າຂາດເຂີນໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ. ປັດຈຸບັນນີ້ ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນເຂົ້າສູ່ການຝືກຝົນຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ທຸກສິ່ງຄືເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ. ສິ່ງຕ່າງໆຈະບໍ່ຄືເກົ່າອີກຕໍ່ໄປເມື່ອມັນໄດ້ຊິມລົດຊາດໃນສິ່ງທີ່ຈະມາເຖິງ. ພວກເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງສັບສົນ ຫຼື ປາດສະຈາກຄວາມຮູ້ແຈ້ງອີກຕໍ່ໄປ. ເປັນຫຍັງເຮົາຈິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຈົ້າເຂົ້າສູ່ຄວາມເປັນຈິງໃນທຸກສິ່ງ? ເຈົ້າເຄີຍມີປະສົບການກັບສິ່ງນີ້ແທ້ບໍ? ພວກເຈົ້າສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາພໍໃຈຢ່າງແທ້ຈິງໃນສິ່ງທີ່ເຮົາຮຽກຮ້ອງຈາກພວກເຈົ້າ, ດັ່ງທີ່ເຮົາເຮັດໃຫ້ພວກເຈົາພໍໃຈບໍ? ຢ່າຫຼອກລວງເລີຍ! ເຮົາພຽງສືບຕໍ່ອົດທົນຕໍ່ພວກເຈົ້າຄັ້ງແລ້ວຄັ້ງເລົ່າ ແຕ່ພວກເຈົ້າກໍຍັງບໍສາມາດບອກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າຄວາມດີ ແລະ ຄວາມຊົ່ວຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກ ແລະ ລົ້ມເຫຼວໃນການສະແດງເຖິງຄຸນຄ່າໃນສິ່ງນັ້ນ!

ຄວາມທ່ຽງທຳຂອງເຮົາ, ຄວາມສະຫງ່າງາມຂອງເຮົາ, ການພິພາກສາຂອງເຮົາ ແລະ ຄວາມຮັກຂອງເຮົາ; ທຸກສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຄືສິ່ງທີ່ເຮົາມີ ແລະ ຄືສິ່ງທີ່ເຮົາເປັນ; ເຈົ້າເຄີຍໄດ້ຊິມລົດຊາດພວກມັນແທ້ບໍ? ເຈົ້າຊ່າງໄຮ້ຄວາມຄິດແທ້ໆ ແລະ ເຈົ້າຢືນຢັນທີ່ຈະບໍ່ຮັບຮູ້ຄວາມປະສົງຂອງເຮົາ. ເຮົາໄດ້ບອກພວກເຈົ້າຊ້ຳແລ້ວຊໍ້າອີກວ່າພວກເຈົ້າເອງຕ້ອງຊີມລົດຊາດອາຫານທີ່ເຮົາຈັດຕຽມໄວ້ໃຫ້, ແຕ່ພວກເຈົ້າກໍປະຕິເສດພວກມັນຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ແລະ ບໍ່ສາມາດບອກເຖິງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີຈາກສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ດີໄດ້. ມີສະພາບແວດລ້ອມໃດບໍໃນບັນດາສະພາບແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້ທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍຕົວພວກເຈົ້າເອງ? ອັນໃດທີ່ຖືກຈັດແຈງໂດຍມືຂອງເຮົາ? ຢ່າປົກປ້ອງຕົວເອງເລີຍ! ເຮົາເຫັນທຸກສິ່ງຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ຄວາມຈິງກໍຄືເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສະແຫວງຫາເລີຍ. ເຮົາສາມາດເວົ້າຫຍັງໄດ້ອີກຢູ່ບໍ?

ເຮົາຈະເອົາໃຈທຸກຄົນທີ່ຮັບຮູ້ຄວາມປະສົງຂອງເຮົາສະເໝີ ແລະ ເຮົາຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ພວກເຂົາຕ້ອງທົນທຸກທໍລະມານ ຫຼື ໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍ. ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນຕອນນີ້ກໍຄືການສາມາດດຳເນີນການໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມປະສົງຂອງເຮົາ. ບັນດາຜູ້ທີ່ປະຕິບັດສິ່ງນີ້ຈະໄດ້ຮັບພອນຂອງເຮົາຢ່າງແນ່ນອນ ແລະ ຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງເຮົາ. ໃຜສາມາດອຸທິດຕົນເອງທັງໝົດເພື່ອເຮົາໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ມອບທຸກສິ່ງທີ່ພວກເຂົາມີໃຫ້ແກ່ເຮົາບໍ? ພວກເຈົ້າທັງໝົດເປັນຄົນສອງຈິດສອງໃຈ; ຄວາມຄິດຂອງພວກເຈົ້າວົນໄປວຽນມາ, ຄິດຮອດເຮືອນ, ຄິດຮອດໂລກພາຍນອກ, ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ. ເຖິງແມ່ນວ່າທີ່ຈິງແລ້ວເຈົ້າແມ່ນຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮົາ, ກຳລັງປະຕິບັດສິ່ງຕ່າງໆເພື່ອເຮົາ, ແຕ່ເລິກໆແລ້ວ ເຈົ້າຍັງຄິດຮອດເມຍ, ລູກ ແລະ ພໍ່ແມ່ຢູ່ເຮືອນ. ທັງໝົດນີ້ແມ່ນຊັບສົມບັດຂອງເຈົ້າບໍ? ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈິ່ງບໍ່ມອບພວກເຂົາໄວ້ໃນມືຂອງເຮົາ? ເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອຢ່າງພຽງພໍໃນໃນຕົວເຮົາບໍ? ຫຼື ມັນເປັນເພາະວ່າເຈົ້າຢ້ານເຮົາຈະຈັດແຈງຢ່າງບໍ່ເໝາະສົມສໍາລັບເຈົ້າບໍ? ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈິ່ງເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຄອບຄົວແຫ່ງເນື້ອໜັງຂອງເຈົ້າຢູ່ສະເໝີ? ເຈົ້າປາດຖະໜາຫາຄົນທີ່ເປັນທີ່ຮັກຂອງເຈົ້າສະເໝີ! ເຮົາມີພື້ນທີ່ໃດໜຶ່ງຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງເຈົ້າຢູ່ບໍ? ເຈົ້າຍັງເວົ້າເຖິງການປ່ອຍໃຫ້ເຮົາມີອຳນາດໃນຕົວເຈົ້າ ແລະ ຄອບຄອງການເປັນຢູ່ທັງໝົດຂອງເຈົ້າ: ທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ລ້ວນແລ້ວແຕ່ແມ່ນການຂີ້ຕົວະຫຼອກລວງ! ມີຈັກຄົນໃນພວກເຈົ້າທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອຄຣິສຕະຈັກຢ່າງໝົດຫົວໃຈ? ມີໃຜໃນພວກເຈົ້າທີ່ບໍ່ຄິດເຫັນແຕ່ຕົວເອງ, ແຕ່ກໍາລັງປະຕິບັດເພື່ອອານາຈັກແຫ່ງປັດຈຸບັນ? ຈົ່ງຄິດຢ່າງຮອບຄອບກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.

ພວກເຈົ້າໄດ້ຍູ້ເຮົາຈົນເຖິງຂັ້ນທີ່ເຮົາຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ມືຂອງເຮົາໂຈມຕີພວກເຈົ້າ ແລະ ຂັບເຄື່ອນພວກເຈົ້າໄປຂ້າງໜ້າ; ເຮົາຈະບໍ່ຍົວະເຈົ້າອີກຕໍ່ໄປ. ນີ້ກໍຍ້ອນວ່າເຮົາແມ່ນພຣະເຈົ້າທີ່ສະຫຼາດ ແລະ ເຮົາປະຕິບັດຕໍ່ແຕ່ລະຄົນໃນຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າພວກເຈົ້າຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ເຮົາແນວໃດ. ເຮົາແມ່ນພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ; ໃຜຈະກ້າຂັດຂວາງຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຂອງເຮົາບໍ? ຈາກນີ້ໄປ ຜູ້ທີ່ກ້າປະຕິບັດຕໍ່ເຮົາດ້ວຍຄວາມບໍ່ຈົ່ງຮັກພັກດີຈະມາຢູ່ພາຍໃຕ້ມືແຫ່ງກົດບັນຍັດໃນການບໍລິຫານຂອງເຮົາຢ່າງແນ່ນອນ, ເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະຖືກເຮັດໃຫ້ຮູ້ຈັກລິດທານຸພາບສູງສຸດຂອງເຮົາ. ສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການບໍ່ແມ່ນຄົນຈຳນວນຫຼາຍ, ແຕ່ເປັນຄົນທີ່ປະເສີດ. ເຮົາຈະປະຖິ້ມ ແລະ ລົງໂທດຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ບໍ່ຈົ່ງຮັກພັກດີ, ບໍ່ຊື່ສັດ ແລະ ມີພຶດຕິກຳທີ່ຄົດໂກງ ແລະ ຫຼອກລວງ. ຢ່າຄິດວ່າເຮົາຈະເມດຕາອີກຕໍ່ໄປ ຫຼື ວ່າເຮົາໜ້າຮັກ ແລະ ໃຈດີ; ຄວາມຄິດດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນພຽງຄວາມປາດຖະໜາສ່ວນຕົວເທົ່ານັ້ນ. ເຮົາຮູ້ວ່າຍິ່ງເຮົາຕະຫຼົກກັບເຈົ້າຫຼາຍເທົ່າໃດ ເຈົ້າຍິ່ງຄິດລົບ ແລະ ບໍ່ດິ້ນຮົນຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ ແລະ ເຈົ້າຍິ່ງບໍ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະປະຖິ້ມຕົວເອງຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ. ເມື່ອຜູ້ຄົນຫຍຸ້ງຍາກຈົນເຖິງລະດັບດັ່ງກ່າວ ເຮົາກໍໄດ້ແຕ່ກະຕຸ້ນພວກເຂົາ ແລະ ລາກພວກເຂົາໄປນຳເທົ່ານັ້ນ. ຈົ່ງຮູ້ສິ່ງນີ້! ນັບແຕ່ນີ້ໄປເຮົາແມ່ນພຣະເຈົ້າຜູ້ທີ່ພິພາກສາ; ເຮົາບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົ້າທີ່ເມດຕາ, ໃຈດີ ແລະ ເປັນພຣະເຈົ້າຜູ້ໜ້າຮັກແຫ່ງຈິນຕະນາການຂອງມະນຸດອີກຕໍ່ໄປ!

ກ່ອນນີ້: ບົດທີ 58

ຕໍ່ໄປ: ບົດທີ 60

ພວກເຮົາຈະສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກພັນທະຂອງບາບ ແລະ ບໍ່ຢູ່ໃນສະພາບຂອງການເຮັດບາບ ແລະ ການສາລະພາບບາບອີກຕໍ່ໄປໄດ້ແນວໃດ? ພວກເຮົາຮັກທີ່ຈະໄດ້ຍິນຈາກເຈົ້າ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າພົບເສັ້ນທາງໃນພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ.
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງ
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງ Messenger

ເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ພຣະດໍາລັດ 10 ຂໍ້ ທີ່ຄົນທີ່ພຣະເຈົ້າເລືອກຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມ ໃນຍຸກແຫ່ງອານາຈັກ

1. ມະນຸດບໍ່ຄວນສັນລະເສີນຕົວເອງ ຫຼື ຍົກຍ້ອງຕົວເອງ. ມະນຸດຄວນບູຊາ ແລະ ສັນລະເສີນຕໍ່ພຣະເຈົ້າ.2. ເຈົ້າຄວນປະຕິບັດສິ່ງໃດໜຶ່ງ...

ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະເປັນຕົວປະກອບ?

ໃນປັດຈຸບັນ ບໍ່ຕ້ອງສົນໃຈຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ເປໂຕມີ, ຫຼາຍຄົນບໍ່ສາມາດແມ່ນແຕ່ທີ່ຈະບັນລຸຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ໂປໂລມີ. ພວກເຂົາບໍ່ມີແມ່ນແຕ່ການຮູ້ຈັກຕົນເອງຂອງໂປໂລ....

ການຕັ້ງຄ່າ

  • ຂໍ້ຄວາມ
  • ຊຸດຮູບແບບ

ສີເຂັ້ມ

ຊຸດຮູບແບບ

ຟອນ

ຂະໜາດຟອນ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ

ຄວາມກວ້າງຂອງໜ້າ

ສາລະບານ

ຄົ້ນຫາ

  • ຄົ້ນຫາຂໍ້ຄວາມນີ້
  • ຄົ້ນຫາໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້