ພຣະເຈົ້າເຊີດຊູຄົນທີ່ໄດ້ຍິນ ແລະ ເຊື່ອຟັງພຣະອົງ

23 ເດືອນສິງຫາ 2021

ສຳລັບພຣະເຈົ້າ, ບໍ່ວ່າຄົນໆໜຶ່ງເປັນຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່

ຫຼື ຄົນບໍ່ສຳຄັນກໍຕາມ

ຕາບໃດທີ່ເຂົາສາມາດຟັງພຣະອົງ

ເຊື່ອຟັງຄຳສັ່ງຂອງພຣະອົງ ແລະ ສິ່ງທີ່ພຣະອົງມອບໝາຍໃຫ້

ພ້ອມທັງສາມາດຮ່ວມມືໃນພາລະກິດຂອງພຣະອົງ

ຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງ ແລະ ແຜນການຂອງພຣະອົງ

ເພື່ອວ່າ ຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງ

ແລະ ແຜນການຂອງພຣະອົງຈະສາມາດ

ປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ຢ່າງລາບລື້ນ

ແລ້ວການກະທໍາເຫຼົ່ານັ້ນກໍຄູ່ຄວນແກ່ການຈາລຶກຈາກພຣະອົງ

ແລະ ໄດ້ຮັບພອນຂອງພຣະອົງ.

ພຣະເຈົ້າຖະນຸຖະໜອມຄົນເຊັ່ນນັ້ນ ແລະ

ພຣະອົງຮັກຫອມການກະທຳຂອງພວກເຂົາ

ພ້ອມຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມສະເໜ່ຫາ

ຂອງພວກເຂົາທີ່ມີຕໍ່ພຣະອົງ.

ນີ້ແມ່ນທັດສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ.

ສຳລັບພຣະເຈົ້າ, ບໍ່ວ່າຄົນໆໜຶ່ງເປັນຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່

ຫຼື ຄົນບໍ່ສຳຄັນກໍຕາມ

ຕາບໃດທີ່ເຂົາສາມາດຟັງພຣະອົງ

ເຊື່ອຟັງຄຳສັ່ງຂອງພຣະອົງ ແລະ ສິ່ງທີ່ພຣະອົງມອບໝາຍໃຫ້

ພ້ອມທັງສາມາດຮ່ວມມືໃນພາລະກິດຂອງພຣະອົງ

ຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງ ແລະ ແຜນການຂອງພຣະອົງ

ເພື່ອວ່າ ຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງ

ແລະ ແຜນການຂອງພຣະອົງຈະສາມາດ

ປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ຢ່າງລາບລື້ນ

ແລ້ວການກະທໍາເຫຼົ່ານັ້ນກໍຄູ່ຄວນແກ່ການຈາລຶກຈາກພຣະອົງ

ແລະ ໄດ້ຮັບພອນຂອງພຣະອົງ.

ພຣະເຈົ້າຖະນຸຖະໜອມຄົນເຊັ່ນນັ້ນ ແລະ

ພຣະອົງຮັກຫອມການກະທຳຂອງພວກເຂົາ

ພ້ອມຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມສະເໜ່ຫາ

ຂອງພວກເຂົາທີ່ມີຕໍ່ພຣະອົງ.

ນີ້ແມ່ນທັດສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ.

ພຣະເຈົ້າຖະນຸຖະໜອມຄົນເຊັ່ນນັ້ນ ແລະ

ພຣະອົງຮັກຫອມການກະທຳຂອງພວກເຂົາ

ພ້ອມຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມສະເໜ່ຫາ

ຂອງພວກເຂົາທີ່ມີຕໍ່ພຣະອົງ.

ນີ້ແມ່ນທັດສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ.

(ຈາກໜັງສືຕິດຕາມພຣະເມສານ້ອຍ ແລະ ຮ້ອງເພງໃໝ່)​

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ພວກເຮົາຈະສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກພັນທະຂອງບາບ ແລະ ບໍ່ຢູ່ໃນສະພາບຂອງການເຮັດບາບ ແລະ ການສາລະພາບບາບອີກຕໍ່ໄປໄດ້ແນວໃດ? ພວກເຮົາຮັກທີ່ຈະໄດ້ຍິນຈາກເຈົ້າ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າພົບເສັ້ນທາງໃນພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ.

Leave a Reply

ແບ່ງປັນ

ຍົກເລີກ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງ Messenger