ສັນລະເສີນການສຳເລັດພາລະກິດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າ

01 ເດືອນກັນຍາ 2021

ໃນມື້ສຸດທ້າຍ, ພຣະທຳຂອງພຣະຄຣິດ

ພິພາກສາມະນຸດຊາດທັງປວງ

ຍຸກແຫ່ງລາຊະອານາຈັກໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນແລ້ວ.

ຕອນນີ້, ທຸກສິ່ງຖືກຟື້ນຄືນໃໝ່ໂດຍພຣະທຳທີ່ພຣະເຈົ້າກ່າວ.

ທຸກສິ່ງຖືກສ້າງໃຫ້ສວຍງາມ ແລະ ໃໝ່

ຕອນນີ້, ທຸກສິ່ງຖືກຟື້ນຟູ, ປັບຄືນສະພາບ ແລະ ຟື້ນຄືນໃໝ່.

ພວກເຮົາສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຊື່ນຊົມ.

ສະຫວັນນອງນັນດ້ວຍເພງຂອງພວກເຮົາ

ແລະ ສຽງຂອງພວກເຮົາ.

ໂອ ສັນລະເສີນພຣະອົງ! ໂອ ຮ້ອງອອກ ແລະ ຮ້ອງເພງ! ໂອ!

ໂອ ສັນລະເສີນພຣະອົງ! ໂອ ຮ້ອງອອກ ແລະ ຮ້ອງເພງ! ໂອ!

ປະຊາຊົນທຸກຄົນຂອງພຣະເຈົ້າເຕັມລົ້ນດ້ວຍການ

ສັນລະເສີນສຳລັບພຣະເຈົ້າ.

ໂອ ສັນລະເສີນພຣະອົງ! ໂອ ຮ້ອງອອກ ແລະ ຮ້ອງເພງ! ໂອ!

ການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ເລີ່ມ

ຕົ້ນຂຶ້ນໃນເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້າ

ໂດຍເປີດເຜີຍຄວາມຊອບທຳຂອງພຣະອົງ.

ປະຊາຊົນຂອງພຣະເຈົ້າກົ້ມລົງຕໍ່ໜ້າພຣະອົງ

ຖືກຊໍາລະລ້າງດ້ວຍການພິພາກສາຂອງພຣະອົງ.

ໂອ ໂດຍຖືກຊີ້ນໍາໂດຍພຣະທຳຂອງພຣະອົງ

ພວກເຮົາສາມາດຜ່ານການທົດລອງ.

ແລ້ວພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມກະລຸນາຂອງພຣະອົງ

ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເປັນພະຍານໃຫ້ກັບພຣະອົງ.

ໂດຍໄດ້ຮັບກຽດຈາກການຝາກຝັງຂອງພຣະເຈົ້າ

ພວກເຮົາປະກາດ ແລະ ເປັນພະຍານ

ໃຫ້ກັບການກະທຳຂອງພຣະອົງ.

ໂອ ສັນລະເສີນພຣະອົງ! ໂອ ຮ້ອງອອກ ແລະ ຮ້ອງເພງ! ໂອ!

ໂອ ສັນລະເສີນພຣະອົງ! ໂອ ຮ້ອງອອກ ແລະ ຮ້ອງເພງ! ໂອ!

ປະຊາຊົນທຸກຄົນຂອງພຣະເຈົ້າເຕັມລົ້ນ

ດ້ວຍການສັນລະເສີນສຳລັບພຣະເຈົ້າ.

ໂອ ສັນລະເສີນພຣະອົງ! ໂອ ຮ້ອງອອກ ແລະ ຮ້ອງເພງ! ໂອ!

ພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າລິດທານຸພາບສູງສຸດ ແລະ ມີສະຕິປັນຍາ

ມັນຍາກທີ່ຈະຢັ່ງເຖິງ ແລະ ພວກເຮົາກໍເຊື່ອໝັ້ນ.

ພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າສຳເລັດທຸກສິ່ງ

ພຣະທຳເຫຼົ່ານີ້ຈັດປະເພດຜູ້ຄົນດ້ວຍຄວາມເມດຕາ.

ຄົນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າກໍເຊື່ອຟັງພຣະອົງ

ແຕ່ຄົນທີ່ຕໍ່ຕ້ານກໍຖືກທຳລາຍ.

ພວກເຮົາສັນລະເສີນສະຕິປັນຍາ ແລະ

ລິດທານຸພາບສູງສຸດຂອງພຣະອົງ

ພຣະອົງຊອບທຳໃນທຸກດ້ານ.

ອຸປະນິໄສຂອງພຣະອົງເປັນຕາຮັກຫຼາຍ, ພວກເຮົາສັນລະເສີນ.

ໂອ ສັນລະເສີນພຣະອົງ! ໂອ ຮ້ອງອອກ ແລະ ຮ້ອງເພງ! ໂອ!

ໂອ ສັນລະເສີນພຣະອົງ! ໂອ ຮ້ອງອອກ ແລະ ຮ້ອງເພງ! ໂອ!

ປະຊາຊົນທຸກຄົນຂອງພຣະເຈົ້າເຕັມລົ້ນ

ດ້ວຍການສັນລະເສີນສຳລັບພຣະເຈົ້າ.

ໂອ ສັນລະເສີນພຣະອົງ! ໂອ ຮ້ອງອອກ ແລະ ຮ້ອງເພງ! ໂອ!

ສັນລະເສີນການສຳເລັດພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ

ພຣະອົງສ້າງກຸ່ມຜູ້ເອົາຊະນະ.

ຄົນທີ່ພຣະເຈົ້າເລືອກໄວ້ໄດ້ຍອມຮັບການເຝົ້າເບິ່ງຂອງພຣະອົງ

ແຕ່ລະຄົນປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພວກເຂົາ.

ພວກເຂົາພະຍາຍາມສຸດຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາ

ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ

ທຸກຄົນທີ່ຮັກພຣະອົງກໍຖືກເຮັດໃຫ້ສົມບູນ.

ໂລກທັງໜ່ວຍເຕັມໄປດ້ວຍ

ຄວາມຊອບທຳ ແລະ ຄວາມບໍລິສຸດຂອງພຣະອົງ.

ອານາຈັກຂອງພຣະອົງບໍລິສຸດແທ້ໆ.

ໂອ ສັນລະເສີນພຣະອົງ! ໂອ ຮ້ອງອອກ ແລະ ຮ້ອງເພງ! ໂອ!

ໂອ ສັນລະເສີນພຣະອົງ! ໂອ ຮ້ອງອອກ ແລະ ຮ້ອງເພງ! ໂອ!

ໂອ ສັນລະເສີນພຣະອົງ! ໂອ ຮ້ອງອອກ ແລະ ຮ້ອງເພງ! ໂອ!

ປະຊາຊົນທຸກຄົນຂອງພຣະເຈົ້າເຕັມລົ້ນ

ດ້ວຍການສັນລະເສີນສຳລັບພຣະເຈົ້າ.

ໂອ ສັນລະເສີນພຣະອົງ! ໂອ ຮ້ອງອອກ ແລະ ຮ້ອງເພງ! ໂອ!

(ຈາກໜັງສືຕິດຕາມພຣະເມສານ້ອຍ ແລະ ຮ້ອງເພງໃໝ່)​

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ໄພພິບັດ, ສົງຄາມ,ໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ອື່ນໆ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໃຜສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກໄພພິບັດໄດ້? ເຂົ້າຮ່ວມການເຕົ້າໂຮມຟຣີເພື່ອຊອກຮູ້.

ແບ່ງປັນ

ຍົກເລີກ