​ແອັບ​ຄຣິສຕະຈັກຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ

ຟັງສຽງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ​ແລະ ຍິນດີຕ້ອນຮັບ​ການສະເດັດ​ກັບ​ມາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຍຊູເຈົ້າ!

ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

Christian Music Video | “ ໂອ ຜູ້ເປັນທີ່ຮັກຂອງຂ້ານ້ອຍເອີຍ, ກະລຸນາລໍຖ້າຂ້ານ້ອຍດ້ວຍເທີ້ນ”

​ຊຸດ​ວິດີ​ໂອ​ເພງ   624  

ຄຳ​ແນະນຳ

Christian Music Video | “ ໂອ ຜູ້ເປັນທີ່ຮັກຂອງຂ້ານ້ອຍເອີຍ, ກະລຸນາລໍຖ້າຂ້ານ້ອຍດ້ວຍເທີ້ນ”

ໂອ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ຄຣິດຕະຈັກໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ໂດດດ່ຽວ.

ໂອ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ພຣະອົງຢູ່ທີ່ໃດ?

ໂອ ຜູ້ເປັນທີ່ຮັກຂອງຂ້ານ້ອຍເອີຍ, ກະລຸນາລໍຖ້າຂ້ານ້ອຍດ້ວຍເທີ້ນ

1

ດວງເດືອນຄືບຄານສູ່ຍອດຕົ້ນໄມ້,

ແສງສະຫວ່າງຂອງມັນງົດງາມ, ຄືກັບຜູ້ເປັນທີ່ຮັກຂອງຂ້ານ້ອຍ.

ຜູ້ເປັນທີ່ຮັກຂອງຂ້ານ້ອຍ, ພຣະອົງຢູ່ທີ່ໃດ?

ພຣະອົງໄດ້ຍິນຂ້ານ້ອຍຮ້ອງໄຫ້ບໍ?

ແມ່ນໃຜອີກທີ່ຈະມອບຄວາມຮັກໃຫ້ກັບຂ້ານ້ອຍ ນອກຈາກພຣະອົງ?

ແມ່ນໃຜທີ່ຈະສົນໃຈຂ້ານ້ອຍ ນອກຈາກພຣະອົງ?

ແມ່ນໃຜທີ່ຈະດູແລຂ້ານ້ອຍ ນອກຈາກພຣະອົງ?

ແມ່ນໃຜທີ່ຈະຖະໜອມຊີວິດຂອງຂ້ານ້ອຍ ນອກຈາກພຣະອົງ?

ດວງເດືອນ, ອີກບໍ່ດົນກໍກັບຄືນສູ່ອີກສົ້ນໜຶ່ງທີ່ແສນໄກຂອງສະຫວັນ.

ຢ່າເຮັດໃຫ້ຜູ້ເປັນທີ່ຮັກຂອງຂ້ານ້ອຍກັງວົນເລີຍ.

ກະລຸນາສະແດງຄວາມຄິດຂອງຂ້ານ້ອຍໃຫ້ພຣະອົງຮັບຮູ້ດ້ວຍເທີ້ນ.

ຢ່າລືມທີ່ຈະເອົາຄວາມຮັກຂອງຂ້ານ້ອຍໄປກັບພຣະອົງເລີຍ.

2

ຫ່ານປ່າບິນໄປໄກແສນໄກ, ຄູ່ແລ້ວຄູ່ເລົ່າ

ພວກມັນສາມາດນໍາຂ່າວຄາວຂອງຜູ້ເປັນທີ່ຮັກຂອງຂ້ານ້ອຍກັບມາໄດ້ບໍ?

ຫ່ານປ່າເອີຍ, ຂໍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍຢືມປີກຂອງເຈົ້າດ້ວຍເທີ້ນ,

ເພື່ອຂ້ານ້ອຍຈະບິນກັບຄືນສູ່ບ້ານທີ່ອົບອຸ່ນຂອງຂ້ານ້ອຍ.

ຂ້ານ້ອຍຈະຕອບແທນຄວາມຫ່ວງໄຍ

ເຊິ່ງຜູ້ເປັນທີ່ຮັກຂອງຂ້ານ້ອຍໄດ້ສຳແດງແກ່ຂ້ານ້ອຍ,

ແລະ ບອກຜູ້ເປັນທີ່ຮັກຂອງຂ້ານ້ອຍບໍ່ໃຫ້ກັງວົນອີກຕໍ່ໄປ.

ຂ້ານ້ອຍຕ້ອງການທີ່ຈະມອບຄຳຕອບທີ່ຊື່ນຊົມຍິນດີໃຫ້ກັບພຣະອົງ

ແລະ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ລາຄາທີ່ພຣະອົງຊົງຊໍາລະນັ້ນສູນເສຍເປົ່າ.

ຂ້ານ້ອຍຕ້ອງການທີ່ຈະເຕີບໃຫຍ່ຢ່າງໄວວາ

ແລະ ປະຖິ້ມຊີວິດແຫ່ງຄວາມເຈັບປວດທີ່ເລື່ອນລອຍໄປມານີ້.

ໂອ ຜູ້ເປັນທີ່ຮັກຂອງຂ້ານ້ອຍເອີຍ, ກະລຸນາລໍຖ້າຂ້ານ້ອຍດ້ວຍເທີ້ນ.

ຂ້ານ້ອຍຈະບິນໄປຈາກຄວາມຮັ່ງມີທາງໂລກ.

ຂ້ານ້ອຍຈະຕອບແທນຄວາມຫ່ວງໄຍ

ເຊິ່ງຜູ້ເປັນທີ່ຮັກຂອງຂ້ານ້ອຍໄດ້ສຳແດງແກ່ຂ້ານ້ອຍ,

ແລະ ບອກຜູ້ເປັນທີ່ຮັກຂອງຂ້ານ້ອຍບໍ່ໃຫ້ກັງວົນອີກຕໍ່ໄປ.

ຂ້ານ້ອຍຕ້ອງການທີ່ຈະມອບຄຳຕອບທີ່ຊື່ນຊົມຍິນດີໃຫ້ກັບພຣະອົງ

ແລະ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ລາຄາທີ່ພຣະອົງຊົງຊໍາລະນັ້ນສູນເສຍເປົ່າ.

ແລະ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ລາຄາທີ່ພຣະອົງຊົງຊໍາລະນັ້ນສູນເສຍເປົ່າ.

ຈາກໜັງສື ຕິດຕາມພຣະເມສານ້ອຍ ແລະ ຮ້ອງເພງໃໝ່

​ຄຣິສຕະຈັກຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ​ໄດ້​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ການ​ປາກົດ​ຕົວ ​ແລະ ພາລະກິດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ການ​ສະເດັດມາ​ຄັ້ງ​ທີ​ສອງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຍຊູເຈົ້າ, ພຣະຄຣິດ​ແຫ່ງ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ.​ ຄຣິສຕະຈັກດັ່ງກ່າວ​ຖືກ​ກໍ່​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ພຣະ​ເຈົ້າ​​​ອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ​ໂດຍ​ພຣະ​ອົງ​ເອງ ​ແລະ ​​ແນ່ນອນ​ວ່າ​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ມະນຸດຄົນໃດ. ທຸກ​ມື້​ນີ້, ຮູບ​ເງົາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂ່າວປະເສີດຫຼາຍຊະນິດ, ວິ​ດີ​ໂອ​ການ​ອ່ານ​ພຣະ​ທໍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ວິ​ດີ​ໂອ​ການ​ເຕັ້ນລໍາ ​ແລະ ​ເພງ, ວຽກງານ​ຮ້ອງ​ເພງປະສານສຽງ, ລະຄອນ​ເພງ, ວິດີ​ໂອ​ເພງ ​ແລະ ວິ​ດີ​ໂອ​ເພງສັນລະເສີນ ​ແລະ ອື່ນໆ​ທີ່​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ໂດຍຄຣິສຕະຈັກຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້​ຖືກ​ເຜີ​ຍ​ແຜ່​​ໄປ​ທົ່ວ​ໂລກ​ຜ່ານ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ. ​ແກະ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຍິນ​ສຽງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ຈາກ​ພຣະທໍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ພວ​ກ​ເຮົາ​ຮັບ​ຮູ້​ວ່າ​ພຣະທໍາ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ໂດຍພຣະ​ເຈົ້າ​​ອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດແມ່ນ​ຄວາມ​ຈິງ ​ແລະ ​ແມ່ນ​ສຽງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ເມື່ອ​ທ່ານ​ອ່ານ​ພຣະ​ທໍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ທ່ານ​ຈະ​ເຫັນ​ວ່າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປາກົດ​ຕົວ​ແລ້ວ!

ຄຳຖະແຫຼງພິເສດ: ວິດີໂອນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເປັນເນື້ອຫາທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລໂດຍຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ນັກສະແດງທີ່ປະກົດໃນວິດີໂອນີ້ກຳລັງສະແດງແບບບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໃດໆ. ການແຈກຢາຍວິດີໂອນີ້ໃຫ້ພາກສ່ວນທີສາມໃດໆກໍຕາມແມ່ນບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລໃດໆທັງສິ້ນ; ພວກເຮົາຫວັງວ່າທຸກຄົນຈະແບ່ງປັນ ແລະ ແຈກຢາຍມັນໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ. ກະລຸນາໃຫ້ເຄຣດິດແກ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃນເວລາແຈກຢາຍມັນ. ໂດຍບໍ່ມີການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ບໍ່ມີອົງການ, ກຸ່ມສັງຄົມ ຫຼື ບຸກຄົນໃດຈະສາມາດປ່ຽນແປງ ຫຼື ບິດເບືອນເນື້ອຫາຂອງວິດີໂອນີ້ໄດ້.

ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ໃຫ້​ທ່ານ​ດາວ​ໂຫຼດ​ແອັບຂອງຄຣິສຕະຈັກຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ.

CAG Hymns-ແອັບເພງໃໝ່ຂອງສາດສະໜາຈັກAPP