​ແອັບ​ຄຣິສຕະຈັກຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ

ຟັງສຽງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ​ແລະ ຍິນດີຕ້ອນຮັບ​ການສະເດັດ​ກັບ​ມາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຍຊູເຈົ້າ!

ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

Lao Gospel Song l “ອານາຈັກຂອງພຣະຄຣິດຖືກເຮັດໃຫ້ເປັນຈິງທ່າມກາງມະນຸດ”

ວິ​ດີ​ໂອ​ການ​ເຕັ້ນລໍາ ​ແລະ ​​ເພງ   1645  

ຄຳ​ແນະນຳ

Lao Gospel Song l “ອານາຈັກຂອງພຣະຄຣິດຖືກເຮັດໃຫ້ເປັນຈິງທ່າມກາງມະນຸດ”

ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດທີ່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ

ໄດ້ປະກົດຕົວຢູ່ໃນຍຸກສຸດທ້າຍໃນທິດຕາເວັນອອກ,

ເໝືອນກັບທີ່ດວງຕາເວັນອັນຊອບທຳທີ່ກຳລັງຂຶ້ນ;

ມະນຸດຊາດໄດ້ເຫັນແສງສະຫວັນທີ່ແທ້ຈິງປະກົດຂຶ້ນ.

ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງຊອບທຳ ແລະ ສະຫງ່າງາມ,

ເຕັັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມເມດຕາ

ເຊື່ອງລີ້ແບບຕໍ່າຕ້ອຍທ່າມກາງມະນຸດ,

ປະກາດຄວາມຈິງ, ກ່າວ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດ.

ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດຢູ່ກັບພວກເຮົາໜ້າຕໍ່ໜ້າ

ພຣະເຈົ້າທີ່ເຈົ້າກະຫາຍຫາ, ພຣະເຈົ້າທີ່ຂ້ານ້ອຍລໍຖ້າ,

ໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ປະກົດຕົວແກ່ພວກເຮົາຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ.

ພວກເຮົາສະແຫວງຫາຄວາມຈິງ,

ພວກເຮົາປາຖະໜາຫາຄວາມຊອບທຳ;

ຄວາມຈິງ ແລະ ຄວາມຊອບທຳໄດ້ລົງມາຢູ່ທ່າມກາງມະນຸດ.

ເຈົ້າຮັກພຣະເຈົ້າ, ຂ້ານ້ອຍຮັກພຣະເຈົ້າ

ມະນຸດຊາດແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫວັງທີ່ໄດ້ຮັບການຟື້ນຄືນໃໝ່.

ຜູ້ຄົນເຊື່ອຟັງ, ປະຊາຊາດນະມັດສະການ

ພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງທີ່ບັງເກີດເປັນມະນຸດ.

II

ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ສຳແດງຄວາມຈິງ

ແລະ ນໍາການພິພາກສາ,

ເປີດເຜີຍອູປະນິໄສອັນຊອບທຳຂອງພຣະເຈົ້າ.

ໂດຍການພິພາກສາ, ການຕີສອນ ແລະ ການທົດລອງແຫ່ງພຣະທຳ,

ພຣະອົງເອົາຊະນະ ແລະ ເຮັດໃຫ້ກຸ່ມຄົນທີ່ເອົາຊະນະນັ້ນສົມບູນ.

ພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ຊ່າງໂກດຮ້າຍ ແລະ ສະຫງ່າງາມ,

ໄດ້ພິພາກສາ ແລະ ຊຳລະລ້າງຄວາມບໍ່ຊອບທຳຂອງມະນຸດຊາດ,

ໄດ້ທຳລາຍຍຸກແຫ່ງຄວາມມືດທັງໝົດ.

ຄວາມຈິງ ແລະ ຄວາມຊອບທຳປົກຄອງຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ.

ແຜ່ນດິນໂລກທັງໝົດໂຮຮ້ອງ, ທຸກຄົນຍິນດີ;

ຫໍເຕັ້ນສັກສິດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ມາເຖິງມະນຸດແລ້ວ.

ຈັກກະວານສັ່ນໄຫວ ແລະ ປະຊາຊາດນະມັດສະການ,

ຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າຖືກປະຕິບັດຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ.

ແຜ່ນດິນໂລກທັງໝົດໂຮຮ້ອງ, ທຸກຄົນຍິນດີ;

ຫໍເຕັ້ນສັກສິດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ມາເຖິງມະນຸດແລ້ວ.

ຈັກກະວານສັ່ນໄຫວ ແລະ ປະຊາຊາດນະມັດສະການ,

ຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າຖືກປະຕິບັດຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ.

ອານາຈັກຂອງພຣະຄຣິດຖືກເຮັດໃຫ້ເປັນຈິງທ່າມກາງມະນຸດ

ຈາກໜັງສື ຕິດຕາມພຣະເມສານ້ອຍ ແລະ ຮ້ອງເພງໃໝ່

ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການປະກົດຕົວ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ການສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະເຍຊູເຈົ້າ, ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ. ຄຣິສຕະຈັກດັ່ງກ່າວຖືກກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໂດຍພຣະອົງເອງ ແລະ ແນ່ນອນວ່າບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍມະນຸດຄົນໃດ. ທຸກມື້ນີ້, ຮູບເງົາກ່ຽວກັບພຣະກິດຕິຄຸນຫຼາຍຊະນິດ, ວິດີໂອການອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ວິດີໂອການເຕັ້ນລໍາ ແລະ ເພງ, ວຽກງານຮ້ອງເພງປະສານສຽງ, ລະຄອນເພງ, ວິດີໂອເພງ ແລະ ວິດີໂອເພງສັນລະເສີນ ແລະ ອື່ນໆທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ໄປທົ່ວໂລກຜ່ານອິນເຕີເນັດ. ແກະຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ. ຈາກພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າພຣະທໍາທັງໝົດທີ່ສະແດງໂດຍພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດແມ່ນຄວາມຈິງ ແລະ ແມ່ນສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ. ຕາບໃດທີ່ທ່ານອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ທ່ານຈະເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ປະກົດຕົວແລ້ວ!

​ຄຳ​ຖະ​ແຫຼງພິ​ເສດ: ວິດີ​ໂອ​ນີ້​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ເປັນເນື້ອຫາ​ທີ່​ບໍ່​ຫວັງ​ຜົນ​ກຳ​ໄລ​ໂດຍ​ຄຣິສຕະຈັກຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ນັກສະ​ແດງ​ທີ່​ປະກົດ​ໃນວິ​ດີ​ໂອ​ນີ້​ກຳລັງ​ສະ​ແດງ​ແບບ​ບໍ່​ຫວັງ​ຜົນ​ກຳໄລ ​ແລະ ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄ່າ​ຈ້າງ​​ໃດໆ. ການ​ແຈກ​ຢາຍ​ວິ​ດີ​ໂອ​ນີ້​ໃຫ້​ພາກສ່ວນ​ທີ​ສາມ​ໃດໆ​ກໍ​ຕາມ​ແມ່ນ​ບໍ່​ຫວັງ​ຜົນ​ກຳ​ໄລໃດໆທັງສິ້ນ; ພວກ​ເຮົາ​ຫວັງວ່າ​ທຸກ​ຄົນ​ຈະ​ແບ່ງປັນ ​ແລະ ​ແຈກ​ຢາຍ​ມັນ​​ໂດຍ​ບໍ່​ຄິດ​ຄ່າ. ກະລຸນາ​ໃຫ້​ເຄຣດິດ​ແກ່​ແຫຼ່ງຂໍ້​ມູນ​ໃນ​ເວລາ​ແຈກ​ຢາຍ​ມັນ. ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຍິນ​ຍອມ​ເຫັນ​ດີ​ຈາກຄຣິສຕະຈັກຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ບໍ່​ມີ​ອົງການ, ກຸ່ມ​ສັງຄົມ ຫຼື ບຸກຄົນ​ໃດ​ຈະ​ສາມາດປ່ຽນ​ແປງ ຫຼື ບິດ​ເບືອນ​ເນື້ອ​ຫາ​ຂອງ​ວິ​ດີ​ໂອນີ້​ໄດ້.