ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ

​ສີ​ເຂັ້ມ

​ຊຸດ​ຮູບ​ແບບ

ຟອນ

​ຂະໜາດ​ຟອນ

​ໄລຍະ​ຫ່າງ​​ລະຫວ່າງແຖວ

​ຄວາມ​ກວ້າງ​ຂອງ​ໜ້າ

0 ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ

ບໍ່ພົບຂໍ້ຄວາມທີ່ຄົ້ນຫາ

ບົດທີ 116

ໃນບັນດາພຣະທຳຂອງເຮົາ, ພຣະທຳຫຼາຍຂໍ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນຮູ້ສຶກຢ້ານ, ພຣະທຳຫຼາຍຂໍ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນສັ່ນດ້ວຍຄວາມຢ້ານຫຼາຍ; ພຣະທຳອີກຫຼາຍຂໍ້ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນທົນທຸກ ແລະ ສິ້ນຫວັງ ແລະ ພຣະທຳຂໍ້ອື່ນໆອີກຫຼາຍຂໍ້ກໍຍິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມພິນາດແກ່ຜູ້ຄົນ. ບໍ່ມີໃຜສາມາດຢັ່ງເຖິງ ຫຼື ເຂົ້າໃຈຄວາມອຸດົມສົມບູນໃນພຣະທຳຂອງເຮົາຢ່າງຊັດເຈນ. ມີແຕ່ເມື່ອເຮົາບອກພວກເຈົ້າກ່ຽວກັບພຣະທຳຂອງເຮົາ ແລະ ເປີດເຜີຍພຣະທຳເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ກັບພວກເຈົ້າແຕ່ລະປະໂຫຍກ ພວກເຈົ້າຈຶ່ງຮູ້ຈັກສະຖານະການທົ່ວໄປ; ເຈົ້າຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈຄວາມຈິງກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນສະເພາະເຈາະຈົງ. ສະນັ້ນ, ເຮົາຈະໃຊ້ຄວາມຈິງເພື່ອເປີດເຜີຍພຣະທຳທັງໝົດຂອງເຮົາ, ດ້ວຍເຫດນັ້ນກໍເຮັດໃຫ້ພວກເຈົ້າເຂົ້າໃຈຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ. ເມື່ອໄດ້ເຫັນຈາກວິທີການແຫ່ງຖ້ອຍຄຳຂອງເຮົາ, ເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ເວົ້າດ້ວຍພຣະທຳຂອງເຮົາເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ປະຕິບັດຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນດ້ວຍພຣະທຳຂອງເຮົາ; ມີພຽງແຕ່ສິ່ງນີ້ເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງແມ່ນຄວາມໝາຍແທ້ຈິງຂອງພຣະທຳ ແລະ ຄວາມສຳເລັດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາດຽວກັນ. ຍ້ອນເຮົາ ທຸກສິ່ງຈຶ່ງໄດ້ລ້າ ແລະ ທຸກສິ່ງຈຶ່ງຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຮູ້ ແລະ ບົນພື້ນຖານນີ້, ທຸກສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດກໍເຕັມໄປດ້ວຍສະຕິປັນຍາ. ເຮົາບໍ່ເວົ້າໂດຍບໍ່ຮອບຄອບ ແລະ ເຮົາຍັງບໍ່ປະຕິບັດໂດຍບໍ່ຮອບຄອບ. (ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນຄວາມເປັນມະນຸດ ຫຼື ຄວາມເປັນພຣະເຈົ້າ, ເຮົາເວົ້າ ແລະ ປະຕິບັດດ້ວຍສະຕິປັນຍາ, ເພາະຄວາມເປັນມະນຸດຂອງເຮົາບໍ່ສາມາດຕັດຂາດຈາກສ່ວນຂອງເຮົາເອງ.) ແຕ່ເມື່ອເຮົາເວົ້າ, ບໍ່ມີໃຜໃສ່ໃຈນໍ້າສຽງແຫ່ງຖ້ອຍຄຳຂອງເຮົາ; ເມື່ອເຮົາປະຕິບັດ, ບໍ່ມີໃຜສົນໃຈວິທີການແຫ່ງພາລະກິດຂອງເຮົາ. ນີ້ຄືຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງມະນຸດ. ເຮົາຈະເປີດເຜີຍກຳລັງຂອງເຮົາຕໍ່ມະນຸດທຸກຄົນ, ບໍ່ແມ່ນຕໍ່ລູກຊາຍກົກຂອງເຮົາເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເຮົາຍິ່ງຈະເປີດເຜີຍກຳລັງຂອງເຮົາພາຍໃນບັນດາປະຊາຊາດ ແລະ ທຸກຄົນ; ສິ່ງນີ້ເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງຈະເປັນຄຳພະຍານທີ່ມີອຳນາດໃນການເຮັດໃຫ້ຊາຕານອັບອາຍ. ເຮົາບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງໂງ່ໆ; ຫຼາຍຄົນຄິດວ່າ ສຳລັບເຮົາແລ້ວ ການເປັນພະຍານໃຫ້ກັບລູກຊາຍກົກແມ່ນຄວາມຜິດພາດ, ພວກເຂົາເວົ້າວ່າ ມີພຣະເຈົ້າອົງອື່ນອີກ ນອກຈາກເຮົາ, ເຮົາປະຕິບັດໂດຍໄຮ້ສະຕິ, ເຮົາເຮັດໃຫ້ຕົນເອງເສຍກຽດ; ຈາກຈຸດນັ້ນ, ຄວາມເສື່ອມຊາມຂອງມະນຸດຍິ່ງຖືກເປີດໂປງຫຼາຍຂຶ້ນ. ເປັນໄປໄດ້ບໍວ່າ ການເປັນພະຍານໃຫ້ກັບລູກຊາຍກົກຄືຄວາມຜິດພາດຂອງເຮົາ? ພວກເຈົ້າເວົ້າວ່າ ເຮົາຜິດ, ພວກເຈົ້າສາມາດພິສູດໄດ້ບໍ? ຖ້າບໍ່ແມ່ນຍ້ອນຄະຕິທຳຂອງເຮົາ, ຄຳພະຍານຂອງເຮົາ, ພວກເຈົ້າຈະຍັງກົດພຣະບຸດຂອງເຮົາໃຫ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ພວກເຈົ້າ, ຍັງປະຕິບັດຕໍ່ພຣະອົງດ້ວຍຄວາມບໍ່ສົນໃຈທີ່ເຢັນຊາ,​ ຍັງປະຕິບັດຕໍ່ພຣະອົງດັ່ງຄົນຮັບໃຊ້ຂອງພວກເຈົ້າ. ຝູງສັດຮ້າຍນີ້ເອີຍ! ເຮົາຈະຈັດແຍກເຈົ້າອອກເທື່ອລະຄົນ! ບໍ່ມີໃຜທີ່ຈະຖືກປ່ອຍໄປ! ຈົ່ງບອກເຮົາແມະ, ບໍ່ເຂົ້າກັນກັບຄົນທີ່ມີຄວາມເປັນມະນຸດທຳມະດາ, ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຫຍັງ? ພວກເຂົາເປັນສັດຮ້າຍຢ່າງແນ່ນອນ! ເຮົາທົນພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ແທ້ໆ. ຖ້າເຮົາລໍຖ້າຄຳພະຍານຂອງພວກເຈົ້າ, ພາລະກິດຂອງເຮົາກໍຈະຖືກຊັກຊ້າແລ້ວ! ຝູງສັດຮ້າຍນີ້ເອີຍ! ເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມເປັນມະນຸດເລີຍ! ເຮົາບໍ່ຕ້ອງການເຈົ້າບໍລິການເຮົາ! ຈົ່ງອອກອອກໄປຈາກບ່ອນນີ້ດຽວນີ້! ເຈົ້າໄດ້ຂົ່ມເຫັງພຣະບຸດຂອງເຮົາເປັນເວລາດົນເຕີບແລ້ວ; ເຮົາຈະຢຽບຍໍ່າເຈົ້າຈົນແຫຼກລະອຽດ! ເຈົ້າພຽງແຕ່ກ້າທີ່ຈະບ້າອີກຄັ້ງ, ເຈົ້າພຽງແຕ່ກ້າທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາອັບອາຍອີກຄັ້ງ! ເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ພາລະກິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງເຮົາສຳເລັດແລ້ວ ແລະ ມັນກໍເຖິງເວລາທີ່ຈະກຳຈັດຝູງສັດຮ້າຍນີ້!

ທຸກສິ່ງຖືກເຮັດໃຫ້ສຳເລັດໃນມືຂອງເຮົາ (ຍ້ອນເຮົາຮັກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ) ແລະ ທຸກສິ່ງຍັງຖືກທຳລາຍໃນມືຂອງເຮົາ (ຍ້ອນເຮົາຊັງພວກສັດຮ້າຍເຫຼົ່ານັ້ນ, ເຮົາກຽດຊັງຄົນ, ເລື່ອງ ແລະ ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ). ເຮົາເຮັດໃຫ້ລູກຊາຍກົກຂອງເຮົາເຫັນທຸກສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການເຮັດ, ໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ຈາກຈຸດນັ້ນ ພວກເຂົາຈະໄດ້ເຫັນທຸກສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ເຮັດຕັ້ງແຕ່ທີ່ອອກມາຈາກຊີໂອນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາກໍຈະເຂົ້າສູ່ພູເຂົາຊີໂອນຮ່ວມກັນ, ເຂົ້າສູ່ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາເປັນກ່ອນຍຸກຕ່າງໆ ແລະ ດຳລົງຊີວິດຂອງພວກເຮົາໃໝ່. ຈາກນັ້ນໄປຕົ້ນໄປ, ຈະບໍ່ການພົວພັນກັບໂລກ ແລະ ຝູງສັດຮ້າຍນີ້ອີກຕໍ່ໄປ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມຈະມີພຽງເສລີພາບຢ່າງສົມບູນ, ທຸກສິ່ງຈະບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດ ແລະ ປາສະຈາກອຸປະສັກ. ແມ່ນໃຜກ້າຕໍ່ຕ້ານຄົົນໃດຄົນໜຶ່ງທີ່ຢູ່ທ່າມກາງລູກຊາຍກົກຂອງເຮົາ? ແມ່ນໃຜກ້າຕໍ່ຕ້ານລູກຊາຍກົກຂອງເຮົາອີກຄັ້ງ? ເຮົາຈະບໍ່ປ່ອຍເຂົາໄປງ່າຍໆ! ບໍ່ວ່າເຈົ້າໄດ້ນັບຖືເຮົາແນວໃດກໍຕາມໃນອະດີດ ເຈົ້າກໍຕ້ອງນັບຖືລູກຊາຍກົກຂອງເຮົາແບບດຽວກັນໃນປັດຈຸບັນ. ຢ່າເຮັດຢ່າງໜຶ່ງເມື່ອຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮົາ ແລະ ເຮັດອີກຢ່າງເມື່ອຢູ່ລັບຫຼັງເຮົາ; ເຮົາເຫັນວ່າທຸກຄົນເປັນແນວໃດ ດ້ວຍຄວາມຊັດເຈນແຈ່ມແຈ້ງ. ການທີ່ບໍ່ຊື່ສັດກັບພຣະບຸດຂອງເຮົາກໍຄືການບໍ່ເຄົາລົບເຮົາ ເຊິ່ງເປັນຄວາມຈິງທີ່ເຫັນໄດ້ງ່າຍ ຍ້ອນພວກເຮົາແມ່ນຮ່າງກາຍໜຶ່ງດຽວ. ຖ້າບາງຄົນດີຕໍ່ເຮົາ ແຕ່ມີທ່າທີ່ອີກແບບຕໍ່ລູກຊາຍກົກຂອງເຮົາ, ແລ້ວພວກເຂົາກໍເປັນເຊື້ອສາຍຕົວຢ່າງຂອງມັງກອນແດງໃຫຍ່ຢ່າງແນ່ນອນ, ເພາະພວກເຂົາທຳລາຍຮ່າງກາຍຂອງພຣະຄຣິດ; ຄວາມບາບນີ້ບໍ່ສາມາດໃຫ້ອະໄພໄດ້! ພວກເຈົ້າແຕ່ລະຄົນຕ້ອງເຫັນສິ່ງນີ້. ມັນແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງພວກເຈົ້າທີ່ຈະເປັນພະຍານໃຫ້ກັບເຮົາ ແລະ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ມັນຄືພັນທະຂອງພວກເຈົ້າທີ່ຈະເປັນພະຍານໃຫ້ກັບລູກຊາຍກົກ. ບໍ່ມີໃຜໃນບັນດາພວກເຈົ້າທີ່ສາມາດໜີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຈົ້າ; ໃຜກໍຕາມທີ່ລົບກວນ, ເຮົາຈະຈັດການເຈົ້າທັນທີ! ຢ່າຄິດວ່າເຈົ້າດີເລີດເກີນໄປຫຼາຍ. ເຮົາກຳລັງບອກເຈົ້າ! ຍິ່ງເຈົ້າເປັນແບບນີ້ຫຼາຍສໍ່າໃດ, ເຈົ້າກໍຍິ່ງເປັນເປົ້າໝາຍແຫ່ງການລົງໂທດທີ່ເຂັ້ມງວດຂອງເຮົາຫຼາຍສໍ່ານັ້ນ! ຍິ່ງເຈົ້າເປັນແບບນີ້ຫຼາຍສໍ່າໃດ, ເຈົ້າກໍຍິ່ງໝົດຫວັງຫຼາຍສໍ່ານັ້ນ ແລະ ເຈົ້າກໍຍິ່ງເປັນລູກຊາຍແຫ່ງການຕົກນະລົກຫຼາຍສໍ່ານັ້ນ ແລະ ເຮົາຈະຕີສອນເຈົ້າຕະຫຼອດໄປ!

ພາລະກິດທັງໝົດຂອງເຮົາແມ່ນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໂດຍພຣະວິນຍານຂອງເຮົາເອງ ແລະ ເຮົາບໍ່ຍອມໃຫ້ຈຳພວກຂອງຊາຕານມາແຊກແຊງໄດ້ ເພື່ອຫຼີກຫຼ່ຽງການລົບກວນແຜນການຂອງເຮົາ. ໃນທີ່ສຸດແລ້ວ ເຮົາຈະຍອມໃຫ້ທັງຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍລຸກຂຶ້ນ ແລະ ສັນລະເສີນເຮົາ ແລະ ລູກຊາຍກົກຂອງເຮົາ, ສັນລະເສີນການກະທຳທີ່ມະຫັດສະຈັນຂອງເຮົາ ແລະ ສັນລະເສີນການປະກົດຕົວຂອງພຣະພາກຂອງເຮົາ. ເຮົາຈະໃຫ້ສຽງແຫ່ງການສັນລະເສີນດັງກ້ອງກັງວານຈົນໄປເຖິງສຸດປາຍຈັກກະວານ, ສະເທືອນພູເຂົາ, ແມ່ນໍ້າ ແລະ ສິ່ງທັງປວງ ແລະ ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ຊາຕານອັບອາຍຢ່າງທີ່ສຸດ; ເຮົາຈະໃຊ້ຄຳພະຍານຂອງເຮົາເພື່ອທຳລາຍໂລກເດີມທີ່ສົກກະປົກ ແລະ ຊົ່ວຮ້າຍ ແລະ ສ້າງໂລກໃໝ່ທີ່ບໍລິສຸດ ແລະ ບໍ່ມີມົນທິນ. (ເມື່ອເວົ້າວ່າດວງຕາເວັນ, ດວງເດືອນ ແລະ ດວງດາວ ແລະ ວັດຖຸທ້ອງຟ້າຈະບໍ່ປ່ຽນແປງໃນອະນາຄົດ, ເຮົາບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ໂລກເກົ່າຈະຍັງມີຢູ່ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ໂລກທັງໝົດຈະຖືກທຳລາຍ ແລະ ໂລກເກົ່າຈະຖືກແທນໃໝ່. ເຮົາຈະແທນທີ່ຈັກກະວານ.) ມີແຕ່ເມື່ອນັ້ນ ຈຶ່ງຈະມີໂລກທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມປະສົງຂອງເຮົາ; ໃນໂລກນັ້ນຈະບໍ່ມີການປາບປາມດ່ັງໃນປັດຈຸບັນ, ປະກົດການແຫ່ງການຂູດຮີດ ແລະ ມັນຈະເປັນຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ຄວາມສົມເຫດສົມຜົນທີ່ຢູ່ພາຍໃນເນື້ອໜັງແທ້ໆ. (ເຖິງແມ່ນເຮົາເວົ້າວ່າ ມັນຍຸຕິທຳ ແລະ ສົມເຫດສົມຜົນ, ມັນກໍຈະຢູ່ພາຍໃນເນື້ອໜັງ; ເມື່ອປຽບທຽບກັບອານາຈັກຂອງເຮົາ, ມັນກໍຈະແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ, ແຕກຕ່າງຄືກັບສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກ; ບໍ່ມີທາງປຽບທຽບກັນໄດ້ແທ້ໆ, ໃນທີ່ສຸດແລ້ວ ໂລກມະນຸດກໍຄືໂລກຂອງມະນຸດ, ໂລກວິນຍານກໍຄືໂລກຝ່າຍວິນຍານ.) ໃນເວລານັ້ນ, ລູກຊາຍກົກຂອງເຮົາ ແລະ ເຮົາຈະປົກຄອງເໜືອໂລກປະເພດດັ່ງກ່າວ (ໃນໂລກນີ້ ຈະບໍ່ມີການລົບກວນຈາກຊາຕານ, ເພາະຊາຕານຖືກເຮົາກຳຈັດອອກໄປຢ່າງສົມບູນແລ້ວ), ແຕ່ຊີວິດຂອງພວກເຮົາກໍຍັງຈະເປັນຊີວິດແຫ່ງອານາຈັກ ແລະ ບໍ່ມີສາມາດປະຕິເສດສິ່ງນີ້ໄດ້. ຕະຫຼອດທັງຍຸກຕ່າງໆ, ມະນຸດ (ບໍ່ວ່າເຂົາຈະຊື່ສັດສໍ່າໃດກໍຕາມ) ບໍ່ເຄີຍຜະເຊີນກັບຊີວິດປະເພດນີ້ຈັກເທື່ອ, ເພາະຕະຫຼອດທັງຍຸກຕ່າງໆ ບໍ່ເຄີຍມີໃຜເຮັດໜ້າທີ່ເປັນລູກຊາຍກົກຂອງເຮົາ ແລະ ພວກເຂົາຍັງຈະສະໜອງບໍລິການໃຫ້ກັບເຮົາໃນເວລາຕໍ່ມາ. ເຖິງແມ່ນຜູ້ບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ຊື່ສັດ, ໃນທີ່ສຸດ ພວກເຂົາກໍເປັນເສື້ອຊາຍຂອງຊາຕານທີ່ຖືກເຮົາເອົາຊະນະ, ສະນັ້ນ ຫຼັງຈາກຄວາມຕາຍຝ່າຍເນື້ອໜັງ ພວກເຂົາກໍຍັງເກີດໃນໂລກມະນຸດເພື່ອບໍລິການເຮົາ; ນີ້ຄືຄວາມໝາຍທີ່ແທ້ຈິງຂອງ “ໃນທີ່ສຸດແລ້ວ ລູກຊາຍກໍຄືລູກຊາຍ ແລະ ໃນທີ່ສຸດແລ້ວ ຜູ້ບໍລິການກໍຄືເຊື້ອສາຍຂອງຊາຕານ.” ຕະຫຼອດທັງຍຸກຕ່າງໆ, ບໍ່ຮູ້ວ່າ ມີເທົ່າໃດຄົນທີ່ບໍລິການລູກຊາຍກົກໃນປັດຈຸບັນ; ຈາກຈຳນວນຜູ້ບໍລິການທັງໝົດ, ບໍ່ມີໃຜສາມາດແລ່ນໜີໄດ້ ແລະ ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາບໍລິການເຮົາຕະຫຼອດໄປ. ເທົ່າທີ່ທຳມະຊາດຂອງພວກເຂົາເຮັດໄດ້, ທຸກຄົນເປັນລູກໆຂອງຊາຕານ, ທຸກຄົນຕໍ່ຕ້ານເຮົາ ແລະ ເຖິງແມ່ນພວກເຂົາບໍລິການເຮົາ, ທຸກຄົນກໍຖືກບັງຄັບ, ທຸກຄົນບໍ່ມີທາງເລືອກອື່ນ, ເພາະທຸກສິ່ງຖືກຄວບຄຸມໂດຍມືຂອງເຮົາ; ຜູ້ບໍລິການທີ່ເຮົາໃຊ້ຕ້ອງໃຫ້ບໍລິການເຮົາຈົນເຖິງເວລາສຸດທ້າຍ. ສະນັ້ນ, ຍັງມີຫຼາຍຄົນໃນປັດຈຸບັນທີ່ມີທຳມະຊາດດຽວກັບຜູ້ປະກາດພຣະທຳ ແລະ ອັກຄະສາວົກຕະຫຼອດຍຸກຕ່າງໆ, ເພາະພວກເຂົາມີໜຶ່ງວິນຍານດຽວກັນ. ສະນັ້ນ, ຍັງມີຫຼາຍຄົນທີ່ເປັນຜູ້ບໍລິການທີ່ຊື່ສັດສຳລັບເຮົາ, ແຕ່ໃນທີ່ສຸດແລ້ວ (ຕະຫຼອດເວລາຫົກພັນປີທີ່ພວກເຂົາບໍລິການເຮັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແລ້ວຄົນເຫຼົ່ານີ້ກໍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຜູ້ບໍລິການ), ບໍ່ມີໃຜສາມາດບັນລຸສິ່ງທີ່ທຸກຄົນໃນຍຸກຕ່າງໆໄດ້ຫວັງໄວ້, ສຳລັບສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ຈັດກຽມໄວ້ ກໍບໍ່ແມ່ນເພື່ອພວກເຂົາ.

ທຸກສິ່ງທີ່ເປັນຂອງເຮົາແມ່ນໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ສຳເລັດຕໍ່ໜ້າສາຍຕາທັງປວງແລ້ວ; ເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ລູກຊາຍກົກຂອງເຮົາກັບຄືນສູ່ບ້ານຂອງເຮົາ, ກັບຄືນໄປຢູ່ຂ້າງເຮົາ ແລະ ຮ່ວມກັນໃໝ່. ເພາະເຮົາໄດ້ກັບຄືນຢ່າງມີໄຊຊະນະ ແລະ ມີໄຊຊະນະ ແລະ ເຮົາໄດ້ຮັບເອົາສະຫງ່າລາສີຢ່າງສົມບູນ, ເຮົາໄດ້ໃຫ້ມາເພື່ອນໍາເອົາພວກເຈົ້າກັບຄືນ. ໃນອະດີດນັ້ນ, ບາງຄົນໄດ້ທຳນາຍເຖິງ “ຍິງສາວບໍລິສຸດທີ່ສະຫຼາດຫ້າຄົນ, ຍິງສາວບໍລິສຸດທີ່ໂງ່ຫ້າຄົນ”; ເຖິງແມ່ນການທຳນາຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ມັນບໍ່ຜິດໂດຍສິ້ນເຊີງ, ສະນັ້ນ ເຮົາຈຶ່ງສາມາດອະທິບາຍບາງຢ່າງໃຫ້ກັບພວກເຈົ້າ. ຍິງສາວບໍລິສຸດທີ່ສະຫຼາດຫ້າຄົນ ແລະ ຍິງສາວບໍລິສຸດທີ່ໂງ່ຫ້າຄົນບໍ່ສາມາດສະແດງເຖິງຈຳນວນຂອງຜູ້ຄົນຢ່າງແນ່ນອນ ຫຼື ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນໃຫ້ກັບຄົນປະເພດໜຶ່ງຕາມລຳດັບ. ຍິງສາວບໍລິສຸດທີ່ສະຫຼາດຫ້າຄົນໝາຍເຖິງຈຳນວນຄົນ, ຍິງສາວບໍລິສຸດທີ່ໂງ່ຫ້າຄົນເປັນຕົວແທນໃຫ້ກັບຄົນປະເພດໜຶ່ງ, ແຕ່ທັງສອງກຸ່ມນີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງລູກຊາຍກົກ ແລະ ພວກເຂົາເປັນຕົວແທນໃຫ້ກັບສັບພະສິ່ງທັງປວງແທນ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຂໍໃຫ້ພວກເຂົາຈັດກຽມນໍ້າມັນໃນຍຸກສຸດທ້າຍ. (ສັບພະສິ່ງທັງປວງບໍ່ມີຄຸນນະພາບຂອງເຮົາ; ຖ້າພວກເຂົາຕ້ອງການເປັນຍິງສາວບໍລິສຸດທີ່ສະຫຼາດ ແລ້ວພວກເຂົາຈຳເປັນຕ້ອງຈັດກຽມນໍ້າມັນ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ພວກເຂົາຈຳເປັນຕ້ອງມີພຣະທຳຂອງເຮົາ.) ຍິງສາວບໍລິສຸດທີ່ສະຫຼາດຫ້າຄົນເປັນຕົວແທນໃຫ້ກັບລູກຊາຍຂອງເຮົາ ແລະ ຄົນຂອງເຮົາທ່າມກາງມະນຸດທີ່ເຮົາໄດ້ສ້າງ. ການເອີ້ນພວກເຂົາວ່າ[ກ] “ຍິງສາວບໍລິສຸດ” ກໍເພາະວ່າ ເຖິງແມ່ນພວກເຂົາເກີດເທິງແຜ່ນດິນໂລກ, ພວກເຂົາກໍຍັງຖືກຮັບເອົາໂດຍເຮົາ; ຄົນໜຶ່ງສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ພວກເຂົາບໍລິສຸດ, ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງຖືກເອີ້ນວ່າ “ຍິງສາວບໍລິສຸດ”. “ຫ້າ” ດັ່ງທີ່ກ່າວມາກ່ອນແລ້ວ ເປັນຕົວແທນໃຫ້ກັບຈຳນວນຂອງລູກຊາຍຂອງເຮົາ ແລະ ຜູ້ຄົນຂອງເຮົາທີ່ເຮົາໄດ້ກຳນົດລ່ວງໜ້າໄວ້ແລ້ວ. “ຍິງສາວບໍລິສຸດທີ່ໂງ່ຫ້າຄົນ” ໝາຍເຖິງຜູ້ບໍລິການ. ພວກເຂົາເຮັດບໍລິການເພື່ອເຮົາ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ຄວາມກ່ຽວກັບຊີວິດແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ, ມີແຕ່ສະແຫວງຫາສິ່ງຕ່າງໆພາຍນອກ (ເພາະພວກເຂົາບໍ່ມີຄຸນນະພາບຂອງເຮົາ, ບໍ່ວ່າພວກເຂົາຈະເຮັດຫຍັງກໍຕາມ ມັນກໍເປັນສິ່ງທີ່ຢູ່ພາຍນອກ) ແລະ ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດເປັນຜູ້ຊ່ວຍທີ່ເກັ່ງຂອງເຮົາ, ສະນັ້ນ ພວກເຂົາຈຶ່ງຖືກເອີ້ນວ່າ “ຍິງສາວບໍລິສຸດທີ່ໂງ່ຈ້າ”. “ຫ້າ” ດັ່ງທີ່ກ່າວມາກ່ອນແລ້ວ ເປັນຕົວແທນໃຫ້ກັບຊາຕານ ແລະ ການເອີ້ນພວກເຂົາວ່າ[ຂ] “ຍິງສາວບໍລິສຸດ” ໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຂົາຖືກເຮົາເອົາຊະນະ ແລະ ສາມາດເຮັດບໍລິການເພື່ອເຮົາ, ແຕ່ຄົນປະເພດນີ້ກໍບໍ່ບໍລິສຸດ, ສະນັ້ນ ພວກເຂົາຈຶ່ງຖືກເອີ້ນວ່າຜູ້ບໍລິການ.

ໝາຍເຫດ:

ກ. ເອກະສານຕົ້ນສະບັບບໍ່ມີວະລີ “ການເອີ້ນພວກເຂົາວ່າ”.

ຂ. ເອກະສານຕົ້ນສະບັບບໍ່ມີວະລີ “ການເອີ້ນພວກເຂົາວ່າ”.

​ກ່ອນ​ນີ້ :ບົດທີ 115

ຕໍ່​ໄປ:ບົດທີ 117

ເນື່ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

 • ການເປັນຄົນທີ່ແທ້ຈິງໝາຍເຖິງຫຍັງ

  ມັນຄືໜ້າທີ່ຂອງເຮົາຢູ່ສະເໝີທີ່ຈະຄຸ້ມຄອງມະນຸດ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການເອົາຊະນະມະນຸດແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮົາກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າເມື່ອເຮົາສ້າງໂລກ. ຜູ້ຄົນອາດຈະບໍ່ຮູ້ວ່າ ເຮົາ…

 • ພາລະກິດ ແລະ ທາງເຂົ້າ (1)

  ຕັ້ງແຕ່ຜູ້ຄົນເລີ່ມເດີນຕາມເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງແຫ່ງຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ ໄດ້ມີຫຼາຍສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຍັງບໍ່ຊັດເຈນ. ພວກເຂົາຍັງຢູ່ໃນການສັບສົນຢ່າງສິ້ນເຊີງກ່ຽວກັບພາລ…

 • ຄົນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າຈະດຳລົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃນແສງສະຫວ່າງຂອງພຣະອົງຕະຫຼອດໄປ

  ທາດແທ້ຂອງຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຂອງຄົນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຄວາມເຊື່ອໃນສາສະໜາ ນັ້ນກໍຄື ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຮັກພຣະເຈົ້າໄດ້ ແລະ ພຽງແຕ່ສາມາດຕິດຕາມພຣະເຈົ້າຄືກັບຫຸ່ນຍົນ ໂດຍບ…

 • ບັນຫາທີ່ຮ້າຍແຮງ: ການທໍລະຍົດ (1)

  ພາລະກິດຂອງເຮົາຈະສໍາເລັດໃນອີກໄວໆນີ້ ແລະ ຫຼາຍປີຮ່ວມກັນໄດ້ກາຍມາເປັນຄວາມຊົງຈໍາທີ່ເຫຼືອທົນ. ເຮົາໄດ້ເວົ້າຊໍ້າພຣະທໍາຂອງເຮົາຢ່າງບໍ່ຢຸດເຊົາ ແລະ ມາຍພາລະກິດໃຫມ່…