ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

The Word of God | “ມະນຸດສາມາດລອດພົ້ນ ໃນທ່າມກາງການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ” (ຄັດຕອນ 1 )

​ການ​ອ່ານ​​ພຣະທໍາຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ   1533  

ຄຳ​ແນະນຳ

The Word of God | “ມະນຸດສາມາດລອດພົ້ນ ໃນທ່າມກາງການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ” (ຄັດຕອນ 1 )

ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດຊົງກ່າວວ່າ, “ມີສັບພະສິ່ງຫຼາຍເທົ່າໃດທີ່ດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນຢູ່ໃນຈັກກະວານອັນກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານນີ້ ໂດຍປະຕິບັດຕາມກົດແຫ່ງຊີວິດຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກ ແລະ ຍຶດໝັ້ນກັບໜຶ່ງກົດທີ່ບໍ່ເຄີຍປ່ຽນແປງ. ຜູ້ທີ່ຕາຍກໍຕາຍໄປພ້ອມເລື່ອງລາວຊີວິດ ແລະ ຜູ້ທີ່ຍັງຢູ່ກໍໃຊ້ຊີວິດຊໍ້າຮອຍປະຫວັດສາດທີ່ໜ້າອະນາດຂອງຜູ້ຄົນທີ່ຕາຍໄປ. ສະນັ້ນ ມະນຸດຈຶ່ງຊ່ວຍບໍ່ໄດ້ນອກຈາກຖາມຕົວເອງວ່າ: ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງມີຊີວິດ? ແລ້ວເປັນຫຍັງພວກເຮົາຕ້ອງຕາຍ? ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ບັນຊາໂລກນີ້? ແມ່ນໃຜສ້າງມະນຸດເຫຼົ່ານີ້? ມະນຸດຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກອໍານາດແຫ່ງທໍາມະຊາດແທ້ບໍ? ມະນຸດຄວບຄຸມຊະຕາກໍາຂອງຕົນເອງໄດ້ແທ້ບໍ? ເປັນເວລາຫຼາຍພັນປີທີ່ມະນຸດໄດ້ຖາມຄໍາຖາມເຫຼົ່ານີ້ຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກ. ໜ້າເສຍດາຍ ຍິ່ງມະນຸດຕິດພັນກັບຄໍາຖາມເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍເທົ່າໃດ, ເຂົາຍິ່ງເລີ່ມມີຄວາມກະຫາຍຕໍ່ວິທະຍາສາດຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ. ວິທະຍາສາດສະໜອງຄວາມພໍໃຈ ແລະ ຄວາມສຸກໃຈຂອງຮ່າງກາຍພຽງຊົ່ວຄາວ, ແຕ່ບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະປົດປ່ອຍມະນຸດອອກຈາກຄວາມເປົ່າປ່ຽວ, ຄວາມໂດດດ່ຽວ, ຄວາມຢ້ານກົວທີ່ຍາກຈະປົກປິດ ແລະ ຄວາມໝົດຫວັງທີ່ຝັງເລິກຢູ່ໃນຈິດວິນຍານຂອງພວກເຂົາ. ມະນຸດພຽງໃຊ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິທະຍາສາດທີ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າ ແລະ ເຂົ້າໃຈດ້ວຍມັນສະໝອງເພື່ອປອບໃຈຕົນເອງ. ແຕ່ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິທະຍາສາດດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດຢຸດມະນຸດຈາກການຄົ້ນຫາຄວາມລຶກລັບໄດ້. ມະນຸດບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າໃຜເປັນຜູ້ປົກຄອງສັບພະສິ່ງທັງປວງໃນຈັກກະວານ ແລ້ວແຮງໄກທີ່ພວກເຂົາຈະຮູ້ຈັກການເລິ່ມຕົ້ນ ແລະ ອະນາຄົດຂອງຕົນເອງ. ມະນຸດພຽງແຕ່ໃຊ້ຊີວິດດ້ວຍຄວາມຈໍາເປັນໃນທ່າມກາງກົດເກນນີ້ເທົ່ານັ້ນ. ບໍ່ມີໃຜສາມາດຫຼົບໜີກົດເກນນີ້ ແລະ ບໍ່ມີໃຜສາມາດປ່ຽນແປງມັນໄດ້ ເພາະວ່າໃນທ່າມກາງສັບພະສິ່ງທັງປວງ ແລະ ໃນສະຫວັນ ແມ່ນມີພຣະເຈົ້າອົງດຽວຈາກນິດສູ່ນິດລັນດອນ ຜູ້ທີ່ຖືສິດອໍານາດເໜືອສັບພະສິ່ງທັງປວງ. ພຣະອົງເປັນຜູ້ທີ່ມະນຸດບໍ່ເຄີຍໄດ້ປະຈັກ, ເປັນຜູ້ທີ່ມະນຸດບໍ່ເຄີຍຮູ້ຈັກ ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ມະນຸດບໍ່ເຄີຍເຊື່ອໃນການດໍາລົງຢູ່, ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມ ພຣະອົງເປັນຜູ້ທີ່ສູບລົມຫາຍໃຈເຂົ້າສູ່ບັນພະບູລຸດຂອງມະນຸດ ແລະ ມອບຊີວິດໃຫ້ແກ່ມະນຸດຊາດ. ພຣະອົງຄືຜູ້ທີ່ສະໜອງ ແລະ ລໍ່ລ້ຽງມະນຸດເພື່ອຄວາມເປັນຢູ່ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຊີ້ນໍາມະນຸດຈົນມາເຖິງທຸກວັນນີ້. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ພຣະອົງ ແລະ ພຣະອົງຜູ້ດຽວຄືຜູ້ທີ່ມະນຸດເພິ່ງພາອາໄສເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດ. ພຣະອົງຖືສິດອໍານາດເໜືອສັບພະສິ່ງທັງປວງ ແລະ ປົກຄອງທຸກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນຈັກກະວານ. ພຣະອົງບັນຊາສີ່ລະດູ ແລະ ພຣະອົງເປັນຜູ້ສັ່ງໃຫ້ມີລົມ, ນໍ້າກ້າມ, ຫິມະ ແລະ ຝົນ. ພຣະອົງມອບແສງຕາເວັນ ແລະ ກາງຄືນໃຫ້ແກ່ມະນຸດ. ພຣະອົງເປັນຜູ້ປັ້ນແຕ່ງສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກ, ມອບພູເຂົາ, ທະເລສາບ, ແມ່ນໍ້າລໍາທານ ພ້ອມດ້ວຍສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນນັ້ນທັງປວງໃຫ້ແກ່ມະນຸດ. ການກະທໍາຂອງພຣະອົງຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງ, ລິດທານຸພາບຂອງພຣະອົງຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງ, ສະຕິປັນຍາຂອງພຣະອົງຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງ ແລະ ອໍານາດຂອງພຣະອົງຢູ່ທຸກແຫ່ງ. ແຕ່ລະກົດເກນ ແລະ ກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້ຄືຈຸດສູນລວມຂອງການກະທໍາຂອງພຣະອົງ; ແລະ ທຸກກົດເກນ ແລະ ກົດລະບຽບເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນເປີດເຜີຍສະຕິປັນຍາ ແລະ ອໍານາດຂອງພຣະອົງ. ມີໃຜແດ່ທີ່ສາມາດຍົກເວັ້ນຕົນເອງອອກຈາກອໍານາດການປົກຄອງຂອງພຣະອົງໄດ້? ໃຜສາມາດຍົກເວັ້ນຕົນເອງອອກຈາກການປັ້ນແຕ່ງຂອງພຣະອົງ? ສັບພະທຸກສິ່ງທີ່ມີຊີວິດແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການເບິ່ງແຍງຂອງພຣະອົງ ແລະ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ສັບພະສິ່ງທັງປວງແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ອໍານາດການປົກຄອງຂອງພຣະອົງ. ການກະທໍາ ແລະ ອໍານາດຂອງພຣະອົງເຮັດໃຫ້ມະນຸດບໍ່ມີທາງເລືອກນອກຈາກຍອມຮັບເອົາຄວາມຈິງທີ່ວ່າ ພຣະອົງດໍາລົງຢູ່ແທ້ ແລະ ຖືສິດອໍານາດເໜືອທຸກສິ່ງ. ນອກຈາກພຣະອົງແລ້ວ ບໍ່ມີສິ່ງໃດສາມາດບັນຊາຈັກກະວານໄດ້ ແລ້ວແຮງໄກທີ່ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນຈະສາມາດສະໜອງເພື່ອມະນຸດໄດ້. ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະສາມາດຮັບຮູ້ການກະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່ ແລະ ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະເຊື່ອໃນການມີຕົວຕົນຂອງພຣະເຈົ້າ ຫຼື ບໍ່ກໍຕາມ, ຄວາມຈິງກໍຄື ຊະຕາກໍາຂອງເຈົ້າແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບການລິຂິດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຄວາມຈິງກໍຄື ພຣະອົງຈະຖືສິດອໍານາດເໜືອທຸກສິ່ງສະເໝີ. ການດໍາລົງຢູ່ ແລະ ສິດອໍານາດຂອງພຣະອົງບໍ່ແມ່ນອີງໃສ່ວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນຈະຖືກຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈໂດຍມະນຸດ ຫຼື ບໍ່. ພຣະອົງເທົ່ານັ້ນທີ່ຮູ້ຈັກອະດີດ, ປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດຂອງມະນຸດ ແລະ ມີແຕ່ພຣະອົງເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດກໍານົດຊະຕາກໍາຂອງມະນຸດ. ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະສາມາດຍອມຮັບເອົາຄວາມຈິງນີ້ ຫຼື ບໍ່ກໍຕາມ, ບໍ່ດົນມະນຸດຈະໄດ້ເຫັນທຸກສິ່ງນີ້ດ້ວຍຕາຂອງຕົນເອງ ແລະ ນີ້ຄືຄວາມຈິງທີ່ພຣະເຈົ້າຈະນໍາມາໃຫ້ຮັບເອົາໃນໄວໆນີ້. ມະນຸດມີຊີວິດ ແລະ ຕາຍຢູ່ພາຍໃຕ້ສາຍຕາຂອງພຣະເຈົ້າ. ມະນຸດມີຊີວິດຢູ່ກໍຍ້ອນການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ເມື່ອພວກເຂົາຫຼັບຕາລົງເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ, ນັ້ນກໍແມ່ນຍ້ອນການຄຸ້ມຄອງນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນ. ຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກທີ່ມະນຸດເກີດມາແລ້ວກໍຕາຍ, ຕາຍແລ້ວກໍເກີດໃໝ່. ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການຍົກເວັ້ນ, ມັນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປົກຄອງ ແລະ ການປັ້ນແຕ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ. ການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນດໍາເນີນໜ້າເລື່ອຍໆ ແລະ ບໍ່ເຄີຍສີ້ນສຸດ. ພຣະອົງຈະເຮັດໃຫ້ມະນຸດຮັບຮູ້ໃນການດໍາລົງຢູ່ຂອງພຣະອົງ, ເຊື່ອໝັ້ນໃນການປົກຄອງຂອງພຣະອົງ, ເຫັນແຈ້ງໃນການກະທໍາຂອງພຣະອົງ ແລະ ກັບຄືນສູ່ອານາຈັກຂອງພຣະອົງ. ນີ້ຄືແຜ່ນການຂອງພຣະອົງ ແລະ ເປັນພາລະກິດທີ່ພຣະອົງໄດ້ປະຕິບັດມາເປັນເວລາຫຼາຍພັນປີ.”(ຈາກໜັງສື ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍ)

ຄຳຖະແຫຼງພິເສດ: ວິດີໂອນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເປັນເນື້ອຫາທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລໂດຍຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ວິດີໂອນີ້ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ແຈກຢາຍຕໍ່ໃຫ້ພາກສ່ວນທີສາມເພື່ອຫວັງຜົນກຳໄລໃດໆທັງສິ້ນ; ພວກເຮົາຫວັງວ່າທຸກຄົນຈະແບ່ງປັນ ແລະ ແຈກຢາຍມັນໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ. ກະລຸນາໃຫ້ເຄຣດິດແກ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃນເວລາແຈກຢາຍມັນ. ໂດຍບໍ່ມີການຍິນຍອມເຫັນດີນໍາຈາກຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ບໍ່ມີອົງການ, ກຸ່ມສັງຄົມ ຫຼື ບຸກຄົນໃດຈະສາມາດປ່ຽນແປງ ຫຼື ບິດເບືອນເນື້ອຫາຂອງວິດີໂອນີ້ໄດ້.

ບາງ​ເນື້ອ​ຫາ​ໃນ​ວິ​ດີ​ໂອ​ນີ້​ມາ​ຈາກ:

https://www.youtube.com/watch?v=V_wCaoN5Ma0

https://www.youtube.com/watch?v=F1XCsQ3IybI

ດາວໂຫຼດແອັບຟຣີ

Wonderful Videos Guide You to Understand God’s Work

ດາວໂຫຼດແອັບຟຣີ

Wonderful Videos Guide You to Understand God’s Work

ວິ​ດີ​ໂອ​ໃໝ່ສຸດ​ໃນຊີຣີ​ອື່ນໆ