​ແອັບ​ຄຣິສຕະຈັກຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ

ຟັງສຽງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ​ແລະ ຍິນດີຕ້ອນຮັບ​ການສະເດັດ​ກັບ​ມາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຍຊູເຈົ້າ!

ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

Lao Christian Song | “ຮ່ວມກັນດ້ວຍຄວາມຮັກ”

ວິ​ດີ​ໂອ​ການ​ເຕັ້ນລໍາ ​ແລະ ​​ເພງ   858  

ຄຳ​ແນະນຳ

Lao Christian Song | “ຮ່ວມກັນດ້ວຍຄວາມຮັກ”

ພວກເຮົາເດີນທາງມາແຕ່ໄກເພື່ອຊຸມນຸມກັນໃນເຮືອນຂອງພຣະເຈົ້າ,

ກິນ ແລະ ດື່ມພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ດຳລົງຊີວິດຂອງຄຣິສຕະຈັກໃນແຕ່ລະມື້.

ພວກເຮົາປະຕິບັດ ແລະ ຜະເຊີນກັບພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ,

ມີຄວາມສຸກກັບການເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມຈິງຢ່າງແທ້ຈິງ.

ຄວາມຫວ່າງເປົ່າ, ຄວາມເຈັບປວດ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ:

ພວກມັນທັງໝົດແມ່ນຢູ່ໃນອະດີດ.

ພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ນໍາພວກເຮົາມາຢູ່ຮ່ວມກັນ;

ມັນຊ່າງຫວານຊື່ນພຽງໃດທີ່ຈະໄດ້ຮັບພຣະທຳເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາ.

ຮັກກັນ ແລະ ກັນ,

ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມປິຕິຍິນດີ ແລະ ສຽງຫົວ,

ເຂົ້າໃຈຄວາມຈິງ ແລະ ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ,

ຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາໄດ້ເປັນອິດສະລະ!

ພວກເຮົາມາຊູມນຸມກັນຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ,

ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນມີຫົວໃຈທີ່ຮັກພຣະອົງ.

ເມື່ອໄດ້ອ່ານພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ມີແສງສະຫວ່າງໃນຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາ

ແລະ ເສັ້ນທາງສູ່ການປະຕິບັດໃນທຸກສິ່ງ.

ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສົ່ງເສີມເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ,

ພວກເຮົາດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ.

ປະຖິ້ມຄວາມບໍ່ຈິງໃຈ ແລະ ການຫຼອກລວງ,

ພວກເຮົາຝຶກຝົນທີ່ຈະເປັນຄົນຊື່ສັດ.

ພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້ານໍາພວກເຮົາມາຢູ່ຮ່ວມກັນ,

ຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາຜູກພັນຕໍ່ກັນ ແລະ ພວກເຮົາຮັກກັນ ແລະ ກັນ, ໃກ້ຊິດກັນຢ່າງແທ້ຈິງ.

ເມື່ອເຫັນພຣະເຈົ້າທີ່ເປັນຕາໜ້າຮັກ,

ຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາກໍຊົດຊື່ນ;

ຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາຮັກພຣະເຈົ້າ ແລະ ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ,

ພວກເຮົາຊ່າງມີຄວາມສຸກ!

ເມື່ອຫວນຄືນເບິ່ງເວລາທີ່ຢູ່ຮ່ວມກັນ,

ພວກເຮົານຶກເຖິງຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມໂສກເສົ້າ,

ເວລາເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຊົງຈຳທີ່ບໍ່ສາມາດລືມໄດ້.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ນໍາພວກເຮົາມາເຖິງມື້ນີ້ ແລະ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ປະສົບກັບການທົດລອງ ແລະ ການຫຼໍ່ຫຼອມ,

ຊີວິດຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາກໍປ່ຽນແປງ.

ເມື່ອຮັບພາລະກິດເປັນພະຍານໃຫ້ກັບພຣະເຈົ້າ,

ພວກເຮົາດໍາເນີນຕາມວິທີທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ນໍາພາພວກເຮົາກ້າວໄປທາງໜ້າຕະຫຼອດການ,

ພວກເຮົາເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະອົງເທິງແຜ່ນດິນໂລກ.

ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງທັງຫຼາຍ,

ຈົ່ງລຸກຢືນຂຶ້ນດ້ວຍຫົວໃຈ ແລະ ຈິດໃຈອັນດຽວກັນ;

ການຮັກພຣະເຈົ້າໝາຍເຖິງການເອົາໃຈໃສ່ໃນຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງ.

ບໍ່ວ່າການທົນທຸກຈະຍິ່ງໃຫຍ່ສໍ່າໃດ,ພວກເຮົາກໍຈະບໍ່ທໍ້ຖອຍ;

ພວກເຮົາຈະຮັກພຣະເຈົ້າ ແລະ ເປັນພະຍານໃຫ້ກັບພຣະອົງຕະຫຼອດໄປ,

ພວກເຮົາຈະຊື່ສັດກັບພຣະອົງຈົນເຖິງເວລາສຸດທ້າຍ!

ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງທັງຫຼາຍ,

ຈົ່ງລຸກຢືນຂຶ້ນດ້ວຍຫົວໃຈ ແລະ ຈິດໃຈອັນດຽວກັນ;

ເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດແຫ່ງອານາຈັກ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ.

ພວກເຮົາປາຖະໜາເຖິງມື້ແຫ່ງສະຫງ່າລາສີຂອງພຣະເຈົ້າ,

ມື້ທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ຊຸມນຸມຮ່ວມກັນອີກ,

ຢູ່ຮ່ວມກັນກັບພຣະເຈົ້າ, ບໍ່ຫ່າງຈາກກັນຈັກເທື່ອ!

ຈາກໜັງສື ຕິດຕາມພຣະເມສານ້ອຍ ແລະ ຮ້ອງເພງໃໝ່

ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການປະກົດຕົວ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ການສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະເຍຊູເຈົ້າ, ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ. ຄຣິສຕະຈັກດັ່ງກ່າວຖືກກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໂດຍພຣະອົງເອງ ແລະ ແນ່ນອນວ່າບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍມະນຸດຄົນໃດ. ທຸກມື້ນີ້, ຮູບເງົາກ່ຽວກັບພຣະກິດຕິຄຸນຫຼາຍຊະນິດ, ວິດີໂອການອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ວິດີໂອການເຕັ້ນລໍາ ແລະ ເພງ, ວຽກງານຮ້ອງເພງປະສານສຽງ, ລະຄອນເພງ, ວິດີໂອເພງ ແລະ ວິດີໂອເພງສັນລະເສີນ ແລະ ອື່ນໆທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ໄປທົ່ວໂລກຜ່ານອິນເຕີເນັດ. ແກະຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ. ຈາກພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າພຣະທໍາທັງໝົດທີ່ສະແດງໂດຍພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດແມ່ນຄວາມຈິງ ແລະ ແມ່ນສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ. ຕາບໃດທີ່ທ່ານອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ທ່ານຈະເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ປະກົດຕົວແລ້ວ!

ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ໃຫ້​ທ່ານ​ດາວ​ໂຫຼດ​ແອັບຂອງຄຣິສຕະຈັກຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ.

CAG Hymns-ແອັບເພງໃໝ່ຂອງສາດສະໜາຈັກAPP

ຄຳຖະແຫຼງພິເສດ: ວິດີໂອນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເປັນເນື້ອຫາທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລໂດຍຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ນັກສະແດງທີ່ປະກົດໃນວິດີໂອນີ້ກຳລັງສະແດງແບບບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໃດໆ. ການແຈກຢາຍວິດີໂອນີ້ໃຫ້ພາກສ່ວນທີສາມໃດໆກໍຕາມແມ່ນບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລໃດໆທັງສິ້ນ; ພວກເຮົາຫວັງວ່າທຸກຄົນຈະແບ່ງປັນ ແລະ ແຈກຢາຍມັນໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ. ກະລຸນາໃຫ້ເຄຣດິດແກ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃນເວລາແຈກຢາຍມັນ. ໂດຍບໍ່ມີການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ບໍ່ມີອົງການ, ກຸ່ມສັງຄົມ ຫຼື ບຸກຄົນໃດຈະສາມາດປ່ຽນແປງ ຫຼື ບິດເບືອນເນື້ອຫາຂອງວິດີໂອນີ້ໄດ້.