ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

เพลงคริสเตียนใหม่ | “ວິທີຄົ້ນຫາຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະເຈົ້າ”

​ວິ​ດີ​ໂອ​ເພງ​ສັນລະເສີນ   2050  

ຄຳ​ແນະນຳ

ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມໃດໆ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ: http://bit.ly/32ldgnm

ເບິ່ງວິດີໂອຂອງຄຣິສຕຽນເພີ່ມເຕີມ : พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างให้เราได้ปฏิบัติตาม | “ເອົາແບບຢ່າງພຣະເຢຊູເຈົ້າ” | เพลงสรรเสริญพระเจ้า

https://lo.kingdomsalvation.org/videos/emulate-the-Lord-Jesus.html

เพลงคริสเตียนใหม่ | “ວິທີຄົ້ນຫາຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະເຈົ້າ”

ຍ້ອນພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະເຈົ້າ

ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຈຳເປັນທີ່ຈະ

ຊອກຫາຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ

ຫາພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ຫາຖ້ອຍຄຳຂອງພຣະອົງ

ຫາພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ, ຫາຖ້ອຍຄຳຂອງພຣະອົງ

ຍ້ອນວ່າ ບ່ອນໃດກໍຕາມທີ່ພຣະເຈົ້າກ່າວພຣະທຳໃໝ່,

ສຽງຂອງພຣະເຈົ້າກໍຢູ່ທີ່ນັ້ນ

ແລະ ບ່ອນໃດກໍຕາມທີ່ມີບາດກ້າວຂອງພຣະເຈົ້າ,

ການກະທຳຂອງພຣະເຈົ້າກໍຢູ່ທີ່ນັ້ນ.

ບ່ອນໃດກໍຕາມທີ່ມີການສຳແດງຂອງພຣະເຈົ້າ

ພຣະເຈົ້າກໍຈະປາກົດຕົວໃນທີ່ນັ້ນ

ແລະ ບ່ອນໃດກໍຕາມທີ່ພຣະເຈົ້າປາກົດຕົວ, ຄວາມຈິງ

ຫົນທາງ ແລະ ຊີວິດກໍຈະມີຢູ່ໃນທີ່ນັ້ນ.

ໃນການສະແຫວງຫາຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະເຈົ້າ

ພວກເຈົ້າໄດ້ເບິ່ງຂ້າມພຣະທຳທີ່ວ່າ

“ພຣະເຈົ້າເປັນຄວາມຈິງ, ຫົນທາງ ແລະ ຊີວິດ”.

ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ເຖິງແມ່ນພວກເຂົາໄດ້ຮັບເອົາຄວາມຈິງ

ຫຼາຍຄົນກໍບໍ່ເຊື່ອວ່າ

ພວກເຂົາໄດ້ຄົ້ນພົບຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະເຈົ້າ

ແລ້ວແຮງໄກທີ່ພວກເຂົາຈະຮັບຮູ້ເຖິງ

ການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົ້າ.

ມັນຊ່າງເປັນຄວາມຜິດພາດທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼາຍ!

ການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົ້າ

ບໍ່ສາມາດກົງກັນກັບແນວຄິດຂອງມະນຸດໄດ້

ແລ້ວແຮງໄກທີ່ພຣະເຈົ້າຈະປາກົດຕົວຕາມຄຳສັ່ງຂອງມະນຸດ.

ພຣະເຈົ້າດຳເນີນການຕາມທາງເລືອກຂອງພຣະອົງ

ແລະ ຕາມແຜນການຂອງພຣະອົງເອງ

ເວລາທີ່ພຣະອົງປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະອົງ;

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ພຣະອົງກໍມີຈຸດປະສົງຂອງພຣະອົງເອງ

ແລະ ວິທີການຂອງພຣະອົງເອງ.

ພາລະກິດຫຍັງກໍຕາມທີ່ພຣະອົງປະຕິບັດ

ພຣະອົງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສົນທະນາກັບມະນຸດ

ຫຼື ສະແຫວງຫາຄຳປຶກສາຂອງເຂົາ

ແລ້ວແຮງໄກທີ່ຈະແຈ້ງໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຮູ້

ກ່ຽວກັບພາລະກິດຂອງພຣະອົງ.

ນີ້ແມ່ນອຸປະນິໄສຂອງພຣະເຈົ້າ

ເຊິ່ງທຸກຄົນຄວນຮັບຮູ້.

ຖ້າພວກເຈົ້າປາຖະໜາທີ່

ຈະເປັນພະຍານເຖິງການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົ້າ

ເພື່ອຕິດຕາມບາດກ້າວຂອງພຣະເຈົ້າ

ກ່ອນອື່ນ ພວກເຈົ້າກໍຕ້ອງ

ປະຖິ້ມແນວຄິດຂອງພວກເຈົ້ານັ້ນກ່ອນ.

ພວກເຈົ້າຕ້ອງບໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພຣະເຈົ້າເຮັດນັ້ນເຮັດນີ້

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນພວກເຈົ້າບໍ່ຄວນວາງພຣະອົງ

ໃຫ້ຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງພວກເຈົ້າ

ແລະ ຈຳກັດພຣະອົງໃນແນວຄິດຂອງພວກເຈົ້າເອງ.

ກົງກັນຂ້າມ ພວກເຈົ້າຄວນຖາມວ່າ

ພວກເຈົ້າຈະສະແຫວງຫາ

ຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ແນວໃດ

ພວກເຈົ້າຈະຍອມຮັບການປາກົດຕົວຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ແນວໃດ

ແລະ ພວກເຈົ້າຈະຍອມຕາມ

ພາລະກິດໃໝ່ຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ແນວໃດ;

ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ມະນຸດຄວນກະທຳ.

ຍ້ອນມະນຸດບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ

ແລະ ບໍ່ໄດ້ປະກອບດ້ວຍຄວາມຈິງ

ເຂົາຄວນສະແຫວງຫາ, ຍອມຮັບ ແລະ ເຊື່ອຟັງ.

ເຂົາຄວນສະແຫວງຫາ, ຍອມຮັບ ແລະ ເຊື່ອຟັງ.

ຈາກໜັງສື ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍຈາກໜັງສື ພຣະທໍາປາກົດໃນຮ່າງກາຍຟ້າແມບເຫຼື້ອມ ທິດຕາເວັນອອກ

ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການປາກົດຕົວ ແລະ ກິດຈະການຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ການກັບມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະເຍຊູ, ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ. ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນປະກອບມີຜູ້ຄົນທັງໝົດທີ່ຍອມຮັບເອົາກິດຈະການຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ແລະ ຜູ້ຖືກເອົາຊະນະໃຈ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນໂດຍພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນຖືກກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດເອງ ແລະ ພຣະອົງເປັນຜູ້ນຳພາເໝືອນດັ່ງຄົນລ້ຽງແກະ. ແນ່ນອນວ່າຄຣິສຕະຈັກບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍມະນຸດ. ພຣະຄຣິດຄືຄວາມຈິງ, ຄືວິທີທາງ ແລະ ຄືຊີວິດ. ແກະຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ. ເມື່ອທ່ານອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ທ່ານຈະເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ປາກົດຕົວແລ້ວ.

ພວກເຮົາຍິນດີໃຫ້ທ່ານດາວໂຫຼດແອັບຂອງຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ.

CAG Hymns-ແອັບເພງໃໝ່ຂອງສາດສະໜາຈັກAPP

ຄຳຖະແຫຼງພິເສດ: ວິດີໂອນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເປັນເນື້ອຫາທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ໂດຍຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ນັກສະແດງທີ່ປາກົດໃນວິດີໂອນີ້ກຳລັງສະແດງແບບບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໃດໆ. ວິດີໂອນີ້ຈະບໍ່ອະນຸດຍາດໃຫ້ແຈກຢາຍຕໍ່ໃຫ້ພາກສ່ວນທີສາມເພື່ອຫວັງຜົນກຳໄລໃດໆທັງສິ້ນ; ພວກເຮົາຫວັງວ່າທຸກຄົນຈະແບ່ງປັນ ແລະ ແຈກຢາຍມັນໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ. ກະລຸນາໃຫ້ເຄຣດິດແກ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃນເວລາແຈກຢາຍມັນ. ໂດຍບໍ່ມີການຍິນຍອມເຫັນດີນໍາຈາກຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ບໍ່ມີອົງການ, ກຸ່ມສັງຄົມ ຫຼື ບຸກຄົນໃດຈະສາມາດປ່ຽນແປງ ຫຼື ບິດເບືອນເນື້ອຫາຂອງວິດີໂອນີ້ໄດ້.

#เพลงนมัสการ#เพลงคริสเตียนใหม่

ດາວໂຫຼດແອັບຟຣີ

Wonderful Videos Guide You to Understand God’s Work

ດາວໂຫຼດແອັບຟຣີ

Wonderful Videos Guide You to Understand God’s Work

ວິ​ດີ​ໂອ​ໃໝ່ສຸດ​ໃນຊີຣີ​ອື່ນໆ