​ແອັບ​ຄຣິສຕະຈັກຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ

ຟັງສຽງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ ​ແລະ ຍິນດີຕ້ອນຮັບ​ການສະເດັດ​ກັບ​ມາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຍຊູເຈົ້າ!

ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

Lao Christian Song | “ການສັນລະເສີນ ແລະ ຄວາມກະຕັນຍູຕໍ່ພຣະເຈົ້າຊົ່ວນິດນິລັນ”

ວິ​ດີ​ໂອ​ການ​ເຕັ້ນລໍາ ​ແລະ ​​ເພງ   984  

ຄຳ​ແນະນຳ

Lao Christian Song | “ການສັນລະເສີນ ແລະ ຄວາມກະຕັນຍູຕໍ່ພຣະເຈົ້າຊົ່ວນິດນິລັນ”

ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດນັ້ນກໍຄືພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ

ໄດ້ສຳແດງຄວາມຈິງເພື່ອຊໍາລະລ້າງມະນຸດຊາດ.

ພວກເຮົາຖືກຍົກຂຶ້ນຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ.

ມັນຊ່າງສຸກໃຈທີ່ໄດ້ຊື່ນຊົມພຣະທຳຂອງພຣະອົງ.

ພວກເຮົາເຕົ້າໂຮມກັນ ແລະ ອະທິຖານ,

ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າຈົນສຸດຫົວໃຈ.

ເມື່ອເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມຈິງ, ພວກເຮົາກໍເປັນອິດສະລະ.

ພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບ,

ພຣະທຳແມ່ນຄວາມຈິງ.

ພຣະທຳເອົາຊະນະຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາຢ່າງສົມບູນ.

ຊ່າງເປັນຄວາມສຸກອັນປະເສີດທິ້ໄດ້ຮັບຫົນທາງແຫ່ງຊີວິດຊົ່ວນິດນິລັນຈາກພຣະເຈົ້າ.

ພວກເຮົາຮ້ອງເພງສັນລະເສີນຢ່າງມີຄວາມສຸກ,

ດ້ວຍການສັນລະເສີນ ແລະ ຄວາມກະຕັນຍູຕໍ່ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດຊົ່ວນິດນິລັນ!

ພຣະທຳແຫ່ງການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າຖືສິດອຳນາດແລະ ລິດອຳນາດ.

ພຣະທຳເຫຼົ່ານັ້ນເປີດໂປ່ງໂສມໜ້າອັນແທ້ຈິງຂອງຄວາມເສື່ອມຊາມຂອງມະນຸດ.

ພວກເຮົາມາຮູ້ຈັກກັບຕົນເອງ ແລະ ກັບໃຈຢ່າງແທ້ຈິງ;

ດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈຢ່າງສູງ,ພວກເຮົາກົ້ມລົງຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ.

ພວກເຮົາຜະເຊີນກັບການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າແລະ ຊິມຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ

ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຈະທົນທຸກກັບຄວາມເຈັບປວດ,

ພວກເຮົາກໍຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມຫວານຊື່ນຢູ່ພາຍໃນ.

ພວກເຮົາປົດຖິ້ມອຸປະນິໄສຊົ່ວຊ້າຂອງພວກເຮົາ,

ຈຶ່ງເກີດມີການຊໍາລະລ້າງໃນຄວາມເສື່ອມຊາມຂອງພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາສັນລະເສີນຄວາມບໍລິສຸດແລະ ຄວາມຊອບທຳຂອງພຣະເຈົ້າ.

ພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າຊໍາລະລ້າງພວກເຮົາ,

ພຣະທຳເຫຼົ່ານັ້ນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາດຳລົງຊີວິດເໝືອນກັບຄົນທີ່ມີຊີວິດໃໝ່.

ພວກເຮົາຮ້ອງເພງສັນລະເສີນຢ່າງມີຄວາມສຸກ,

ດ້ວຍການສັນລະເສີນ ແລະ ຄວາມກະຕັນຍູຕໍ່ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດຊົ່ວນິດນິລັນ!

ພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າມອບຄວາມເຊື່ອແລະ ກຳລັງໃຫ້ກັບພວກເຮົາ;

ທ່າມກາງຄວາມຍາກລຳບາກ ແລະ ການທົດລອງ,

ພວກເຮົາກ້າວໄປຂ້າງໜ້າຢ່າງໝັ້ນຄົງ.

ພວກເຮົາເຫັນຜ່ານແຜນການທີ່ຫຼອກລວງຂອງຊາຕານ,

ພວກເຮົາຫັນຫຼັງໃສ່ມັງກອນແດງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່,

ເປັນພະຍານຢ່າງກຶກກ້ອງໃຫ້ກັບສະຫງ່າລາສີຂອງພຣະເຈົ້າ.

ພວກເຮົາຮັກພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພວກເຮົາ,

ເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດແຫ່ງອານາຈັກແລະ ເປັນພະຍານໃຫ້ກັບພຣະເຈົ້າ.

ພວກເຮົາຮ້ອງເພງສັນລະເສີນຢ່າງມີຄວາມສຸກ,

ດ້ວຍການສັນລະເສີນ ແລະ ຄວາມກະຕັນຍູຕໍ່ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດຊົ່ວນິດນິລັນ!

ພວກເຮົາຮັກພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພວກເຮົາ,

ເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະເສີດແຫ່ງອານາຈັກແລະ ເປັນພະຍານໃຫ້ກັບພຣະເຈົ້າ.

ພວກເຮົາຮ້ອງເພງສັນລະເສີນຢ່າງມີຄວາມສຸກ,

ດ້ວຍການສັນລະເສີນ ແລະ ຄວາມກະຕັນຍູຕໍ່ພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດຊົ່ວນິດນິລັນ!

ຈາກໜັງສື ຕິດຕາມພຣະເມສານ້ອຍ ແລະ ຮ້ອງເພງໃໝ່

ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການປະກົດຕົວ ແລະ ພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ການສະເດັດມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະເຍຊູເຈົ້າ, ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ. ຄຣິສຕະຈັກດັ່ງກ່າວຖືກກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໂດຍພຣະອົງເອງ ແລະ ແນ່ນອນວ່າບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍມະນຸດຄົນໃດ. ທຸກມື້ນີ້, ຮູບເງົາກ່ຽວກັບພຣະກິດຕິຄຸນຫຼາຍຊະນິດ, ວິດີໂອການອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ວິດີໂອການເຕັ້ນລໍາ ແລະ ເພງ, ວຽກງານຮ້ອງເພງປະສານສຽງ, ລະຄອນເພງ, ວິດີໂອເພງ ແລະ ວິດີໂອເພງສັນລະເສີນ ແລະ ອື່ນໆທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ໄປທົ່ວໂລກຜ່ານອິນເຕີເນັດ. ແກະຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ. ຈາກພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າພຣະທໍາທັງໝົດທີ່ສະແດງໂດຍພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດແມ່ນຄວາມຈິງ ແລະ ແມ່ນສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ. ຕາບໃດທີ່ທ່ານອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ທ່ານຈະເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ປະກົດຕົວແລ້ວ!

ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ໃຫ້​ທ່ານ​ດາວ​ໂຫຼດ​ແອັບຂອງຄຣິສຕະຈັກຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ.

CAG Hymns-ແອັບເພງໃໝ່ຂອງສາດສະໜາຈັກAPP

ຄຳຖະແຫຼງພິເສດ: ວິດີໂອນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເປັນເນື້ອຫາທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລໂດຍຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ນັກສະແດງທີ່ປະກົດໃນວິດີໂອນີ້ກຳລັງສະແດງແບບບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໃດໆ. ການແຈກຢາຍວິດີໂອນີ້ໃຫ້ພາກສ່ວນທີສາມໃດໆກໍຕາມແມ່ນບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລໃດໆທັງສິ້ນ; ພວກເຮົາຫວັງວ່າທຸກຄົນຈະແບ່ງປັນ ແລະ ແຈກຢາຍມັນໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ. ກະລຸນາໃຫ້ເຄຣດິດແກ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃນເວລາແຈກຢາຍມັນ. ໂດຍບໍ່ມີການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ບໍ່ມີອົງການ, ກຸ່ມສັງຄົມ ຫຼື ບຸກຄົນໃດຈະສາມາດປ່ຽນແປງ ຫຼື ບິດເບືອນເນື້ອຫາຂອງວິດີໂອນີ້ໄດ້.