ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างให้เราได้ปฏิบัติตาม | “ເອົາແບບຢ່າງພຣະເຢຊູເຈົ້າ” | เพลงสรรเสริญพระเจ้า

​ວິ​ດີ​ໂອ​ເພງ​ສັນລະເສີນ   2438  

ຄຳ​ແນະນຳ

ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມໃດໆ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ: http://bit.ly/32ldgnm

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างให้เราได้ปฏิบัติตาม | “ເອົາແບບຢ່າງພຣະເຢຊູເຈົ້າ” | เพลงสรรเสริญพระเจ้า

ພຣະເຢຊູສາມາດປະຕິບັດຕາມການມອບໝາຍຂອງພຣະເຈົ້າ

ນັ້ນກໍຄື ພາລະກິດການໄຖ່ບາບຂອງມະນຸດຊາດ

ຍ້ອນວ່າພຣະອົງເອົາໃຈໃສ່ທຸກຢ່າງ

ຕໍ່ຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ

ບໍ່ເຄີຍປະຕິບັດແຜນການ ຫຼື ຈັດແຈງເພື່ອພຣະອົງເອງ.

ພຣະອົງຖືເອົາແຜນການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະເຈົ້າ

ເປັນໃຈກາງ

ອະທິຖານເຖິງພຣະບິດາແຫ່ງສະຫວັນສະເໝີ

ແລະ ສະແຫວງຫາຄວາມປະສົງຂອງ

ພຣະບິດາແຫ່ງສະຫວັນນັ້ນຕະຫຼອດເວລາ.

ພຣະອົງເຄີຍອະທິຖານ ແລະກ່າວດັ່ງນີ້:

“ແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະບິດາ!

ຂໍໃຫ້ສໍາເລັດຜົນຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງເທີນ

ແລະ ຢ່າໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄວາມປະສົງຂອງຂ້ານ້ອຍເລີຍ.

ຂໍໃຫ້ພຣະອົງປະຕິບັດຕາມແຜນງານຂອງພຣະອົງນັ້ນເທີດ.

ມະນຸດອາດອ່ອນແອ

ແຕ່ເຫດໃດພຣະອົງຕ້ອງເປັນຫ່ວງພວກເຂົາດ້ວຍ?

ມະນຸດອາດອ່ອນແອ

ແຕ່ເຫດໃດພຣະອົງຕ້ອງເປັນຫ່ວງພວກເຂົາດ້ວຍ?

ມະນຸດຄືມົດໃນກໍາມືຂອງພຣະອົງ ແລ້ວພວກເຂົາຈະ

ເໝາະສົມກັບຄວາມຫ່ວງໃຍຂອງພຣະອົງແນວໃດ?

ໃນຈິດໃຈຂອງຂ້ານ້ອຍ, ຂ້ານ້ອຍປາຖະໜາພຽງແຕ່

ໃຫ້ໄດ້ບັນລຸຜົນຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງເທົ່ານັ້ນ

ແລະ ຂ້ານ້ອຍຂໍໃຫ້ພຣະອົງສາມາດປະຕິບັດ

ໃນສິ່ງທີ່ພຣະອົງຈະປະຕິບັດກັບຂ້ານ້ອຍ

ໃຫ້ໄດ້ຕາມຄວາມປາຖະໜາຂອງພຣະອົງນັ້ນດ້ວຍເທີ້ນ.”

ລະຫວ່າງເດີນທາງໄປເມືອງ ເຢຣູຊາເລັມ

ພຣະເຢຊູຮູ້ສຶກເຈັບປວດທີ່ສຸດເໝືອນດັ່ງກັບວ່າ

ມີມີດມາສຽບແທງຫົວໃຈຂອງພຣະອົງ

ແຕ່ພຣະອົງກໍບໍ່ເຄີຍມີເຈດຕະນາ

ແມ່ນແຕ່ພຽງໜ້ອຍດຽວທີ່ຈະຄືນຄໍາເວົ້າຂອງພຣະອົງ

ຈະມີພະລັງອໍານາດບາງຢ່າງບັງຄັບ

ໃຫ້ພຣະອົງເດີນໜ້າໄປເລື້ອຍໆຈົນໄປເຖິງ

ບ່ອນທີ່ພຣະອົງຖືກຄຶງໃສ່ເທິງໄມ້ກາງແຂນ.

ໃນທີ່ສຸດ, ພຣະອົງກໍຖືກຕອກຄຶງໃສ່ໄມ້ກາງແຂນ

ແລະ ກາຍເປັນເໝືອນເນື້ອໜັງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມບາບ.

ພຣະອົງໄດ້ສໍາເລັດພາລະກິດແຫ່ງການໄຖ່ບາບຂອງມະນຸດຊາດ.

ແລະ ລອດພົ້ນຈາກໂສ້ເຫຼັກແຫ່ງຄວາມຕາຍ

ແລະ ແດນແຫ່ງມໍລະນາ.

ຕໍ່ໜ້າພຣະອົງ, ຄວາມຕາຍ, ນາຮົກ

ແລະ ແດນແຫ່ງມໍລະນາກໍໝົດອໍານາດລົງ

ແລະ ຖືກທໍາລາຍໂດຍພຣະອົງ.

ພຣະອົງມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ສາມສິບປີ

ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາສາມສິບປີນັ້ນ

ພຣະອົງໄດ້ປະຕິບັດສຸດຄວາມສາມາດຂອງພຣະອົງ

ເພື່ອບັນລຸຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ

ໂດຍອີງຕາມພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໃນເວລານັ້ນ.

ພຣະອົງບໍ່ເຄີຍຄິດສົນໃຈກ່ຽວກັບ

ຜົນໄດ້ ຫຼື ຜົນເສຍຂອງພຣະອົງເອງ

ແລະ ມີແຕ່ຄິດໃສ່ຄວາມປະສົງ

ຂອງພຣະເຈົ້າ ພຣະຜູ້ເປັນບິດາສະເໝີ.

ເພາະວ່າການຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະເຈົ້າ

ສອດຄ່ອງກັບຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ

ພຣະເຈົ້າໄດ້ມອບພາລະອັນໜັກໜ່ວງໃນການໄຖ່ບາບ

ໃຫ້ແກ່ມະນຸດຊາດໄວ້ເທິງບ່າໄລ່ຂອງພຣະອົງ

ແລະ ບັງຄັບໃຫ້ພຣະອົງປະຕິບັດຕາມໃຫ້ສໍາເລັດ.

ພຣະອົງແມ່ນຜູ້ທີ່ມີຄຸນວຸດທິແລະມີສິດ

ທີ່ສາມາດປະຕິບັດພາລະໜ້າທີ່

ອັນສໍາຄັນດັ່ງກ່າວນັ້ນໃຫ້ສໍາເລັດ.

ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງພຣະອົງ

ພຣະອົງອົດທົນກັບຄວາມເຈັບປວດ

ຢ່າງມະຫາສານເພື່ອພຣະເຈົ້າ

ແລະ ພຣະອົງເຄີຍຖືກຊາຕານຫຼອກລວງຈົນນັບບໍ່ຖ້ວນ

ແຕ່ພຣະອົງກໍບໍ່ເຄີຍທໍ້ຖອຍໃຈ.

ພຣະເຈົ້າມອບໜ້າທີ່ອັນໃຫຍ່ຫຼວງດັ່ງກ່າວໃຫ້ກັບພຣະອົງ

ກໍເພາະວ່າພຣະເຈົ້າເຊື່ອໃຈ ແລະ ຮັກພຣະອົງ.

ຖ້າພວກເຈົ້າສາມາດປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ

ໄດ້ທຸກຢ່າງເໝືອນພຣະເຢຊູ

ແລະ ຫັນຫລັງໃຫ້ກັບເນື້ອໜັງຂອງພວກເຈົ້າ

ພຣະເຈົ້າຈະມອບໝາຍພາລະກິດອັນສໍາຄັນນີ້ໃຫ້ແກ່ພວກເຈົ້າ

ເພື່ອພວກເຈົ້າຈະມີເງື່ອນໄຂພຽງພໍໃນການຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ.

ມີແຕ່ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວນີ້ເທົ່ານັ້ນ

ທີ່ພວກເຈົ້າຈະກ້າເວົ້າວ່າພວກເຈົ້າ

ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າ

ແລະ ສໍາເລັດຕາມການມອບໝາຍຂອງພຣະອົງ.

ເມື່ອນັ້ນພວກເຈົ້າຈະກ້າເວົ້າວ່າ

ພວກເຈົ້າໄດ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ.

ເມື່ອນັ້ນພວກເຈົ້າຈະກ້າເວົ້າວ່າ

ພວກເຈົ້າໄດ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ.

ເມື່ອນັ້ນພວກເຈົ້າຈະກ້າເວົ້າວ່າ

ພວກເຈົ້າໄດ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ. ອ່າ ...

ຈາກໜັງສື ຕິດຕາມພຣະເມສານ້ອຍ ແລະ ຮ້ອງເພງໃໝ່

ຟ້າແມບເຫຼື້ອມ ທິດຕາເວັນອອກ, ຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການປາກົດຕົວ ແລະ ກິດຈະການຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ການກັບມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະເຍຊູ, ພຣະຄຣິດແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ. ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນປະກອບມີຜູ້ຄົນທັງໝົດທີ່ຍອມຮັບເອົາກິດຈະການຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດໃນຍຸກສຸດທ້າຍ ແລະ ຜູ້ຖືກເອົາຊະນະໃຈ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນໂດຍພຣະທໍາຂອງພຣະອົງ. ຄຣິສຕະຈັກແມ່ນຖືກກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດເອງ ແລະ ພຣະອົງເປັນຜູ້ນຳພາເໝືອນດັ່ງຄົນລ້ຽງແກະ. ແນ່ນອນວ່າຄຣິສຕະຈັກບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍມະນຸດ. ພຣະຄຣິດຄືຄວາມຈິງ, ຄືວິທີທາງ ແລະ ຄືຊີວິດ. ແກະຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈົ້າ. ເມື່ອທ່ານອ່ານພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ, ທ່ານຈະເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ປາກົດຕົວແລ້ວ.

ຄຳຖະແຫຼງພິເສດ: ວິດີໂອນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນເປັນເນື້ອຫາທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ໂດຍຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ. ນັກສະແດງທີ່ປາກົດໃນວິດີໂອນີ້ກຳລັງສະແດງແບບບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໃດໆ. ວິດີໂອນີ້ຈະບໍ່ອະນຸດຍາດໃຫ້ແຈກຢາຍຕໍ່ໃຫ້ພາກສ່ວນທີສາມເພື່ອຫວັງຜົນກຳໄລໃດໆທັງສິ້ນ; ພວກເຮົາຫວັງວ່າທຸກຄົນຈະແບ່ງປັນ ແລະ ແຈກຢາຍມັນໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ. ກະລຸນາໃຫ້ເຄຣດິດແກ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນໃນເວລາແຈກຢາຍມັນ. ໂດຍບໍ່ມີການຍິນຍອມເຫັນດີນໍາຈາກຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ ບໍ່ມີອົງການ, ກຸ່ມສັງຄົມ ຫຼື ບຸກຄົນໃດຈະສາມາດປ່ຽນແປງ ຫຼື ບິດເບືອນເນື້ອຫາຂອງວິດີໂອນີ້ໄດ້.

ດາວໂຫຼດແອັບຟຣີ

Wonderful Videos Guide You to Understand God’s Work

ດາວໂຫຼດແອັບຟຣີ

Wonderful Videos Guide You to Understand God’s Work

ວິ​ດີ​ໂອ​ໃໝ່ສຸດ​ໃນຊີຣີ​ອື່ນໆ