ພວກ​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ຜູ້ທີ່​ສະແຫວງ​ຫາ​ຄວາ​ມຈິງ​ທຸກ​ຄົ​ນໃຫ້​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ.

ບົດເລືອກເຟັ້ນແຫ່ງພຣະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າອົງຊົງລິດທານຸພາບສູງສຸດ

ພາກທີໜຶ່ງ

ບົດ​ຄັດ​ເລືອກ​ຂອງ​ພຣະທໍາ​ເດີມ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນແຫ່ງອານາຈັກ

ພາກທີສອງ

ບົດຄັດເລືອກຈາກພຣະທຳຫຼັກຂອງພຣະເຈົ້າກ່ຽວກັບຂ່າວປະເສີດແຫ່ງອານາຈັກ