​ເພງ​ສັນລະເສີນ​ພຣະທໍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ

​ເພງ​ສັນລະເສີນ​ພຣະທໍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ

​ປະເພດ​ເພງ​ສັນລະ​ເສີນ

Church Hymn
ເພງສັນລະເສີນຄຣິສຕະຈັກ
​ເພງ​ສັນລະ​ເສີນ​ໃໝ່​ສຸດ
​ເພງ​ສັນລະ​ເສີນ​ໃໝ່​ສຸດ

​ອາ​ລະ​ບໍ້າ​ອື່ນ

​ການ​ຮູ້ຈັກ​ພຣະ​ເຈົ້າ
​ການ​ຮູ້ຈັກ​ພຣະ​ເຈົ້າ
ການປະຈັກ​ພະຍານຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ
ການປະຈັກ​ພະຍານຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ
​ການ​ສັນລະ​ເສີນ​ພຣະ​ເຈົ້າ
​ການ​ສັນລະ​ເສີນ​ພຣະ​ເຈົ້າ
​ຄຳ​ພະຍານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນ
​ຄຳ​ພະຍານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນ
ປະສົບ​ການ​ຊີວິດ
ປະສົບ​ການ​ຊີວິດ

​ອາລົມ

Mood-lyrical
​ເນື້ອຮ້ອງ
Mood-lighthearted
​ເບີກ​ບານ​ໃຈ
Mood-passionate
ຫຼົງ​ໄຫຼ
Mood-enthusiastic
ສະນຸກສະໜານ

​ເພງ​ສັນລະເສີນ​ພຣະທໍາ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ

0ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ